Caafimaadka iyo Fiyoobida Ardayda

 • Degmada SPPS kaalin muhiim ah ayay ku leedahay yareynta faafidda xanuunka COVID-19 iyo xanuunnada kaleba iyo in la xaqiijiyo bey’ad wax lagu baran karo, laguna shaqeyn karo, oo aamin iyo caafimaadba u ah ardayda iyo shaqaalahaba. 

  XARUMAHA SPPS HEALTH START WAY FURAN YIHIIN INTA ISKOOLLADU XIRAN YIHIIN 

  Waxaa furan xarunta caafimaad ee Health Start ee Gordon Parks High School (1212 University Ave. W.). Waxay u furan tahay dhammaan ardayda gaaray 11 jir iyo wixii ka weyn iyadoo qofka la arkayo si uu u helo daryeel deg-deg ah oo dhanka kaalmada caafimaadka dhimirka, maareynta daawo-qaadashada la xiriirto walaaca, su'aalaha quseeyo caafimaadka galmada, is-baaridda iyo tallaallada, xanuunada aan neef-shiidka ahayn, dhaawacyada iyo ka warqabka ardayda qabto neefta.

  Haddii aad qabtid calaamado neef-shiidka la xiriiro, qandho/xummad, ama haddii aad tagtay meel uu joogo qof qabo xanuunka karoonafayruska, waxaynu kuu diri doonnaa rug caafimaad oo laga heli karo baaris iyo daryeel qiimo-jaban -- balse kuguma qaabilayno Gordon Parks.


  Saacadaha xarumaha inta la og yahay toddobaadkan April 27, 2020: Isniin ilaa Jimcaha 10 a.m.-4 p.m.

  Fadlan soo wac lambarkan 651-793-2234 si aad ballan u qabsatid ama aad u timaaddid ballan la'aan si aad u heshid daryeel.

   

  Qofna xarumahan iskoolka ugama baari karno hargab ama xanuunka COVID-19. 

  WAR CUSUB! KHADKA TELEEFANKA CAAFIMAADKA

  Ardaydu waxay heli karaan talo-bixin quseysa caafimaadka dhimirka iyo caawinaad dhanka caafimaadka aasaasiga ah iyagoo soo wacayo khadka taleefanka oo jadwalna ka sameysanayo lambarakan: 651-412-8445. Khadka caafimaadka waxaa la soo wici karaa saacadaha  9 a.m. ilaa 5 p.m. Isniin ilaa Jimce.

   

  KHADKA SU'AALAHA EE COVID-19 

  Ma qabtaa wax su’aalo ah oo ku saabsan COVID-19? Wac 651-201-3920 oo ah Qadka Su’aalaha COVID-19 ee Wasaaradda Caafimaadka Minnesota. Waa maalin walba saacadaha 7 a.m. ilaa 7 p.m.

   

  XOG IYO MACLUUMAAD MUHIIM AH

  Talooyinka Waaxda Caafimaadka ee Minnesota
  Samee tallaabooyinkan taxaddarka ah kuwaasoo la isticmaalo markii laga hortagayo hargabka:
  • Gacmaha si fiican ugu dhaq saabuun iyo biyo.
  • Guriga joog markaad xanuunsan tahay.
  • Afka dabool markaad qufaceysid. 
   
   
  Sida loo Ilaaliyo Caafimaadkaaga
  Ka duruq/fogow bulshada oo hoosta ha ka gelin dadka, guriga joog haddii aad xanuunsan tahay,  nadiifina gurigaaga oo jeermiska ka dil.

  Lifaaqan guji oo akhriso xog dheeraad ah oo ku saabsan ka hor-tagga faafidda xanuunka COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html

   

  Jimicsiga iyo ku soo Lugeynta Bannaanka 

  Kala fogaanshaha bulshada iyo amarka guriga lagu joogayo macnahooda ma ahan in ay qoysasku ku jiraan gudaha guriga. Xaqiiqatan in bannaanka loo baxo waxay u fiican tahay caafimaadka qoyskaaga jir ahaan iyo maskax ahaanba xilligan lagu jiro xaaladda adag.

  Ka akhriso fekrad ku saabsan waxa aad bannaanka ku sameyn kartid halkan: Staying Active Outdoors During COVID-19