• Distance Learning logo

 • SPPS Qhov Nyob Hauv Tsev Kawm 

  SPPS thawj lub lim tiam uas yog lub Plaub Hlis, tim 6-10, yuav mus thooj li thawj lub lim tiam ntawm kev pib kawm ntawv txhua zaug.

  SPPS to taub tej kev nyuaj siab uas cov kab mob COVID-19 no tau los ncaj rau cov tub ntxhais kawm, cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm sawv daws – thiab nco ntsoov tias cov tub ntxhais kawm tsis tau mus kawm ntawv yuav luag tau ib hlis los lawm.

  Peb kuj nrog paub tias tub ntxhais kawm yuav rov mus kawm ntawv rau tej qhov chaw tshiab tsis zoo li qub lawm.  

  Hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, peb yuav pib qhov khoos kas uas tsis ua tib txhij kawm rau cov tub ntxhais kawm hauv tsev.

  Tej seem li no yuav cia lub sij hawm rau tub ntxhais kawm thiab tsev neeg kawm rau lub caij twg los tau.  Peb ntseeg tias lub tsam thawj no ces SPPS qhov uas nyob hauv tsev kawm yog qhov zoo tshaj lawm.

   

Cov Tub Ntxhais Yuav Kawm Li Cas Raws Qib

 • Qhov Kev Kawm Pre-K thiab Early Childhood Special Education

 • Cov tub ntxhais kawm qib K-5 yuav kawm li cas

 • Cov tub ntxhais kawm qib 6-8 yuav kawm li cas  

 • Cov tub ntxhais kawm qib 9-12 yuav kawm li cas 

 • Ntawv Tshwj Xeeb 

 • Tsis Ua Tib Txhij Kawm Yog Dab Tsi?

 • Ua Tib Txhij Kawm Yog Dab Tsi?

 • Mus Kawm Ntawv (Attendance)

 • iPad thiab cov twj uas me nyuam yuav siv kawm ntawv tom tsev tuaj mus

 • Kev me nyuam sib txuas lus nrog cov xib fwb

 • Kev muab qhab nia thiab qhov tsev kawm ntawv xav kom me nyuam rau siab