Kev Pab Rau Tsev Neeg Txog Qhov Kawm Ntawv Hauv Tsev

 • Distance Learning logo

  Kev Kawm Ntawv Hauv Tsev Mus yog ib yam uas txhua tus uas muaj feem xws li me nyuam, xib fwb, thiab tsev neeg yuav tsum tau muab kev koom tes los sib pab mas thiaj yuav tau txiaj ntsim rau li Tsoom Fwv Xeev Minnesota tau xav tseg.  Thov tsev neeg pab txhawb hauv paus tsev kawm ntawv li no: 

  Kev Muaj Mob thiab Kev Koom Tsis Tau Kev Kawm

  • Yog tias koj tus me nyuam muaj mob es ua tsis tau tej dej num tus xib fwb tau muab rau nws ua, ib tug laus yuav tau hu xov tooj mus qhia rau tsev kawm ntawv paub.

  Kev Npaj Rau Ntu Uas Tsev Kawm Ntawv Kaw

  • Kuv npaj pab kuv tus me nyuam txuas lus nrog tus xib fwb txog tej dej num uas xib fwb muab rau kuv tus me nyuam ua.
  • Kuv yuav tsum tsim ib tug account rau hauv Schoology / Seesaw es kuv thiaj nkag mus saib tau cov hoob uas kuv tus me nyuam kawm.  

  Hauv Ncua Sij Hawm Tsev Kawm Ntawv Kaw 

   • Kuv yuav mus saib tej txheej txheem hauv Secondary / Elementary uas cov xib fwb tau teeb cia.
   • Kuv yuav pab kuv tus me nyuam li kuv txawj pab rau kev Kawm Ntawv Hauv Tsev Mus.
   • Kuv yuav pab nthe kom me nyuam ua tej dej num uas xib fwb muab los kom tiav log.
   • Kuv yuav nrog me nyuam pab txuag cov iPad kom zoo xws li ntsia roj rau.
   • Yog tias kuv los sis me nyuam muaj lus nug los sis muaj teeb meem muab tsis tau tej ntaub ntawv ua xib fwb muab tso rau hauv internet (Distance Learning), kuv yuav hu nrog xib fwb tham.
   • Kuv yuav nrog me nyuam saib cov duab video: How to be Safe and Care for your iPad 

   

   

  Tom Qab Tsev Kawm Ntawv Rov Qhib 

  • Yog tias yuav tsum tau ua, Kuv yuav nug tus me nyuam hais tias xib fwb yuav kom ua dab tom qab uas tus me nyuam leg cov dej num tiav.
  • Kuv to taub tias kuv mus saib tau tej dej num uas xib muab tso rau Schoology/Seesaw

  Kuv yuav txuas lus nrog xib fwb yog tias kuv muaj lus nug txog tej dej num uas xib fwb muab rau me nyuam ua lub sij hawm Kawm Ntawv Hauv Tsev Mus no.