Nyob Hauv Tsev Kawm

 • Distance Learning logo in Hmong

  iPad help icon One Stop logo Schoology logo Seesaw logo

 • Yog nej muaj lus nug txog txoj kev nyob hauv tsev kawm uas tsis teb rau hauv spps.org, ces hu rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv, tso lus rau chav Office of Family Engagement tus xov 651-767-8347 los sis email mus rau family.engagement@spps.org.  Peb yuav teb kom tau rov li ib hnub tom qab.

   

  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv yuav siv qhov uas Siv Technology Kawm Raws Tus Kheej Lub Peev Xwm los txhawb txoj kev nyob hauv tsev kawm (Distance Learning) rau qib Pre-K txog 12. Txhua tus tub ntxhais kawm qib Pre-K-12 tau txais iPad los kawm peb cov kev qhia ntawv.

  Thaum peb pib qhia qhov uas nyob hauv tsev kawm rau thaum lub caij nplooj hlav, nws yog ib qho maj rawm coj los pab kom txo tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19 rau hauv Minnesota xwb. Txij ntawd los, SPPS tau muaj kev soj ntsuam ob peb zaug los ntawm cov neeg uas muaj feem xyuam. Peb mloog cov lus soj ntsuam ntawd, thiab peb npaj cov ntawv uas nyob hauv tsev kawm 2.0 (Distance Learning 2.0) uas muab kho kom zoo lawd los kawm rau xyoo 2020-21 no.

  Peb paub tias peb cov xib hwb yeej mob siab npaj cov ntawv uas muaj kuab los kawm raws li peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg lub siab ntshaw. Lub caij nplooj zeeg no, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pom dua ib seem tshiab txog kev teeb qeb quag ntawm cov ntawv kawm, uas yuav tig raws li hauv Schoology thiab Seesaw kom yooj yim siv. Yuav muaj qhov “ua tib txhij kawm ua ke” ntxiv, thiab qhia tias muab qhab nia li cas rau thaum pib kawm chav ntawv.

  Kev qhia cov ntawv nyob hauv tsev kawm 2.0 (Distance Learning 2.0) yuav muaj rau tib-lub sij hawm txhua hnub rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv. Kev siv cov twj technology uas peb muaj, yuav ua rau cov tub ntxhais kawm ntawv tau sib ntsib sib pom hauv txoj kev kawm.

   

   

   


  Qhia rau tub ntxhaiVirtual Learning School icons kawm ntawv thiab niam txiv kom npaj txhij rau lub caij nplooj zeeg 

  Zoo siab tos txais nej rau xyoo kawm ntawv 2020 rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Siv daim ntawv hauv technology no qhia tias yuav ua li cas kom paub meej tias nej npaj txhij rau thawj hnub kawm ntawv lawm.
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

  Virtual Library icon

  SPPS Virtual Library 

  Yog tias koj xav tau cov phau ntawv thiab ntaub ntawv nyeem, cuab yeej, thiab khoom siv rau kev tshawb fawb, nyeem ntawv thiab kawm kom txawj ntxiv, mus saib hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv lub Virtual Library.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Qhia txog qhov uas nyob hauv tsev kawm 2.0 los yog Distance Learning 2.0

 • Koom Txoos Kis Las, Suab Paj Nruas thiab Lwm Yam Thooj Li Ntawd

 • Kev Pab Rau Tsev Neeg Txog Qhov Kawm Ntawv Hauv Tsev

 • Kev Sib Txuas Lus thiab Kev Pab Txhais Lus

 • Kev Pab Rau Technology

 • Zaub Mov Noj

 • Essential Kids Care & Discovery Club

 • Cov Khoos Kas Kawm Hauv Zej Zos

 • Kev Ceev Faj Rau Tus Kab Mob COVID-19