Nyob Hauv Tsev Kawm

 • Distance Learning logo in Hmong

  iPad help icon One Stop logo Schoology logo Seesaw logo

 • Saib Ib Muag Rau Cov Kev Kawm Uas Nyob Hauv Tsev Kawm

  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv siv qhov Kev Kawm Raws Tus Kheej Lub Peev Xwm Los Ntawm Technology (Personalized Learning Through Technology) los txhawb rau thaum nyob hauv tsev kawm rau qib Pre-K txog 12.  Txhua tus nyob qib K-12 hauv SPPS twb tau iPads los kawm tej ntawv uas peb niaj hnub qhia lawm.  Hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 16, SPPS yuav pib qhov khoos kas uas ib tug nyob ib qho kawm rau cov uas muaj iPads lawm.

  Qhov uas nyob hauv tsev kawm no yog qhov uas tus xib hwb thiab tus tub ntxhais kawm nyias nyob nyias ib qho thiab txawv sij hawm qhia thiab kawm.  Qhov uas nyob hauv tsev kawm no cia lub sij hawm rau tub ntxhais kawm ua nws cov ntawv kom tiav rau hnub ntawd thaum twg los tau, nyob ntawm seb lub sij hawm twg zoo rau nws thiab nws tsev neeg. 

  Qhov uas nyob hauv tsev kawm no cia lub caij rau tub ntxhais kawm thiab lawv tsev neeg kawm lub sij hawm twg los tau.  Peb ntseeg tias nyob rau lub tsam thawj zoo li no, ces qhov no yog seem zoo tshaj rau SPPS npaj cov kev kawm rau hauv tsev lawm. 

  Yuav ua kom paub tias tsis qhaj ntawv, SPPS xav kom tub ntxhais kawm nkag mus kawm cov ntawv uas tus xib hwb muab tso tau hauv Seesaw   (K-2) los sis Schoology (3-12). Thiab cov xib hwb yuav muab cov ntawv kawm tso rau hauv ob qhov no txhua tag kis thaum pib kawm ntawv.  

  SPPS qhov ntawv kawm hauv tsev cia siab rau qhov uas tub ntxhais kawm siv lawv cov iPads thiab kawm online rau hauv Seesaw thiab Schoology.  Tej zaum cov xib hwb kuj siv hauv paus tsev kawm ntawv cov twj kawm ntawv uas pub siv nrog tub ntxhais kawm sib txuas lus xws li xa email, siv cov kev kawm online, teem nrog tej pab sib tham thiab tawm tswv yim, thiab tso duab saib thiab suab mloog.

  Tej lub sij hawm thaum nruab hnub, tub ntxhais kawm kuj muaj cib fim nrog lawv tus xib hwb hais lus, koom tej pab hais lus, saib cov ntawv kawm hauv web, thiab hais lus pom duab nrog xib hwb thiab tub ntxhais kawm.

  Lub cib fim uas tub ntxhais kawm thiab xib hwb muaj caij sib hais lus ces yog lub sij hawm kawm ntawv, thiab me nyuam tus xib hwb li mam txuas lus los rau tsev neeg.  Cov xib hwb mam qhia tias yuav tsum ua cov ntawv kom tas rau thaum twg.  

  Cov xib hwb yuav nco ntsoov txog tej yam uas muaj tsis txhij rau tub ntxhais kawm rau lub sij hawm kawm hauv tsev no.  Kev ua ntawv tiav tsis yog los ntawm tib txoj hau kev los sis kev txawm peem xwb (piv txwv li lub tshuab luam ntawv). Thaum muaj txhij, ces yuav muab ntau seem los sis kev txawm peem pab rau tub ntxhais kawm txhawb rau lawv txoj kev ua ntawv. 

  Txhua lub tsev kawm ntawv nyias mam txiav nyias txim siab seb yuav muab qhab nia li cas rau thaum nyob hauv tsev kawm no, thiab tsim lub caij nyoog tias yuav kawm mus li cas rau lub tsev kawm ntawv ntawd cov xib hwb siv.  Yog tias tsis tau qhia meej, hnub puav saum no li mam qhia los rau cov tub ntxhais kawm, cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm paub meej tias thawj lub lim tiam ntawm qhov kev nyob hauv tsev kawm no yuav muaj dab tsi thiab zoo li cas rau tom ntej. 

 • Students and family banner in Hmong