• iPad help graphic

  iPad Puas thiab Hloov

  Yog tias koj lub iPad puas los yog yuav tsum tau hloov no ces sau ntawv los sis hu mus qhia rau Saint Paul Public Schools Technology Services:

  • Email: familysupport@spps.org
  • Hu: 651-603-4348 sij hawm 7 a.m. – 8 p.m. Thov kaw lus kom meej-meej cia es peb mam hu rov rau koj sai li sai tau.

  Yog koj ho muaj teeb meem siv lub iPad no ces, koj hu nrog koj tus me nyuam tus xib hwb tham los sis tsev kawm ntawv: School Directory

  Tom qab peb tau txais koj cov lus kaw tseg lawd, peb ib tug neeg mam li txuas lus nrog koj thiab qhia tias yuav pab tej twj Kawm Ntawv Hauv Tsev Mus li cas rau koj es koj thiaj kawm tau ntawv hauv Saint Paul.

  Yog tias koj ho muaj teeb meem nkag mus rau Seesaw, Schoology los sis lwm lub vas sab thiab tej twj uas hauv paus tsev kawm ntawv pom zoo siv no ces thov mus saib raws li nram qab no.

Cov Tswv Yim Pab Daws Teeb Meem iPad

 • Tswv Yim # 1: Rov qhib lub iPad

 • Tswv Yim # 2: Rov nruab qhov app hauv Self Service los

 • Tswv Yim # 3: Update qhov iPad iOS Version

 • Tswv Yim #4: Tshem qhov Safari Cache tawm

 • Tswv Yim #5: Nrog xib fwb tham!

Kev Pab Rau Technology

 • Nkag WiFi

 • Kuv lub iPad puas, xauv lawm los sis tsis ua hauj lwm zoo

 • Kuv Muaj Lus Nug Txog Kev Siv iPad App los sis Tej Kev Txawm Peem (Resource)

 • Kuv tsis paub los sis hnov qab kuv tus Student Login lawm

 • Kev Pab Rau Schoology

 • Kev Pab Rau Seesaw

 • Kuv muaj lus nug txog tej kev txawm peem hauv tsev ceev ntawv (eBooks, audiobooks, databases)

 • Qhov Campus Onestop

 • Qhov Clever Single Sign on

 • Ua li cas: Thau qhov App hauv Self Service los siv (Download an App from Self Service)