Seesaw Support

 • Seesaw support logo

 • Kev Pab Rau Seesaw

   

  Cov tub ntxhais kawm qib K-2 yuav siv ib qho iPad app hu ua Seesaw los kawm thiab ua ntawv nrog lawv cov xib hwb. 

  • Ib txhia tub ntxhais kawm ntawv twb muaj Seesaw rau hauv lawv cov iPads lawm. 
  • Yog nej tus me nyuam tsis tau muaj Seesaw, nws tus xib hwb mam li xa ib tug Seesaw code hauv text los sis email los rau nej.
  • Cov tub txhais kawm qib K-2 yuav tau mus qhib Seesaw thiab saib lawv cov xib hwb cov lus tos txais. 

   

  Cov tsev neeg: thov pab teeb kom tau qhov Seesaw los siv rau hauv tsev.

  • Nej tus me nyuam thiab tus xib hwb yuav siv qhov app hauv iPad hu ua Seesaw los kawm thiab ua ntawv.
  • Thov pab nej tus me nyuam teeb qhov Seesaw rau hauv iPad.
  • Nej tus me nyuam tus xib hwb yuav xa tus Seesaw Code hauv text los sis email los rau nej.
  • Tus Seesaw code muaj 12 tug zauv, xws li no: AAAA AAAA AAAA
  • Tej zaum nej yuav tau txais ib tug QR code thiab.

    

  Yog nej tsis paub nej tus me nyuam tus code kawm ntawv hauv tsev:

  Tiv tauj nej tus me nyuam tus xib hwb hauv tsev kawm ntawv lub webpage. https://www.spps.org/Page/14791

  • Tej zaum cov xib hwb yuav xa email, hu xov tooj, text los sis siv campus messenger qhia tub ntxhais kawm ntawv tus code kawm ntawv hauv tsev los rau nej. 
  • Yog tiv tauj tsis tau tus xib hwb ces hu rau tsev kawm ntawv pab, cov xov tooj nyob hauv no. School Directory

   

  Yog xav tau kev pab ua lus Askiv, hu rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.  Kev pab ntxiv muaj li hauv no:

  • Hmoob  651-744-4651
  • Karen 651-744-6282
  • Somali 651-744-8299
  • Spanish 651-744-2769

Seesaw Set-up Instructions

 • 1. Unlock the iPad

 • 2. Open the Seesaw app.

 • 3. Tap “I’m a Student.”

 • 4. Type the Seesaw code in the box.

 • 5. Your Seesaw Class

Language Support