Seesaw Support

 • Seesaw support logo

 • Ardayda dhigato fasallada K ilaa 2 waxay isticmaalayaan app la yiraahdo Seesaw oo ku jiro iPad-ka.

  • Ardayda qaarkood waxaa iPad-kooda ugu jiro app-ka Seesaw. 
  • Haddii uusan Seesaw kuugu diyaarsaneyn iPad-ka, macallinka cunuggaaga wuxuu kuu soo dirayaa lambarka lagu furto Seesaw farriin ahaan ama email ahaan.
  • Ardayda dhigato fasallada K ilaa 2 waa inay furan Seesaw si ay u arkaan farriin soo dhaweyn ah oo uu soo diray macallinkooda. 

   

  Qoysaska: Fadlan Seesaw u diyaari caruurta guriga joogto

  • Cunuggaaga iyo macallinkaaga waxay isla wadaagayaan duruusta iyo laylisyada iyagoo isticmaalayo app-ka Seesaw ee ku jiro iPadk-a.
  • Fadlan ka caawi inuu cunuggaagu diyaarsado app-ka Seesaw.  
  • Macallinka cunuggaaga wuxuu kuu soo dirayaa lambarka lagu furto Seesaw farriin ahaan ama email ahaan. 
  • Lambarka lagu furto app-ka Seesawga waa 12 lambar, sidan oo kale: AAAA AAAA AAAA
  • Waxaa macquul ah in macallinku ku siiyo lambarka warqadda ku qoran ee la dhaho QR code

   

  Haddii aadan aqoon lambarka ardaygaaga ku furanayo app-ka waxbarashada ee Seesaw:

  La xiriir macallinka ilmahaaga adigoo halkan ka booqanayo bogga iskoolkaaga: https://www.spps.org/Page/14791

  • Macallinku wuxuu soo diri karaa email, taleefan, farriin, ama wuxuu isticmaali karaa farriin uu soo geliyay Campus si uu kuula wadaago lambarka lagu galo Seesaw (Home Learning Code)
  • Haddii aadan la xiriiri karin macallinkaaga fadlan wac iskoolkaaga si uu kuu caawiyo (School Directory). 

   

  Si uu kuu caawiyo qof ku hadlo af-Ingiriiska, fadlan wac iskoolka cunuggaaga.

   

  Caawinaad dheeraad ah hoos ka eeg:

  • Hmong  651-744-4651
  • Karen 651-744-6282
  • Somali 651-744-8299
  • Spanish 651-744-2769

Seesaw Set-up Instructions

 • 1. Unlock the iPad

 • 2. Open the Seesaw app.

 • 3. Tap “I’m a Student.”

 • 4. Type the Seesaw code in the box.

 • 5. Your Seesaw Class

Language Support