• PL Kids

  Cov Tsev Neeg Uas Tsiv Los Tshiab Rau Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Saint Paul:

  Hauv paus tsev kawm ntawv tau npaj kom muaj kev qhia, tej twj technology (iPads) thiab kev txhawb kom txhua tus me nyuam txij qib K-12 muaj WiFi siv. Sab ntawv no hais txog kev txhawb cov tsev neeg los tshiab kom muaj tej twj siv Kawm Ntawv Hauv Tsev Mus xws li iPad thiab tej chaw mus muab tej ntaub ntawv hauv tsev kawm ntawv lub vas sab.

  • Kev qhia ntawv online yog yuav siv tej twj xws li iPad uas tsev kawm ntawv muab rau me nyuam coj los kawm.
  • Cov me nyuam qib K-12, ib tug yuav tau txais ib lub iPad.
  • Cov tsev neeg uas tsis muaj  WiFI los tsev kawm ntawv yuav pab nrhiav kom tau Wifi hotspot rau lawv uas yog Comcast ua tus muab.

  iPads yeej yog ib yam twj kawm ntawv uas hauv paus tsev kawm ntawv tau muaj los txhawb rau qhov kev kawm uas hu ua Personalized Learning uas yog qhia thiab kawm rau cov me nyuam ntau haiv neeg. Qhov kev kawm Personalized Learning yog mus li no:

  • Cov xib fwb mus muab tau tej ntaub ntawv kev paub uas zoo-zoo, tej kev qhia uas haum nrog hauv paus tsev kawm ntawv lub hom phiaj kom txhua tus me nyuam nyias kawm tau raws li nyias lub peev xwm.
  • Cov me nyuam  muaj ntau txoj kev mus muab kev txawj nse, xav tau tob-tob thiab muaj peev xwm nthuav tau tej txuj ci uas lawv kawm tau los. 
  • Cov me nyuam lub tswv yim thiab kev xaiv yog kev muab tej txuj ci lawv kawm tau coj los sib dhos ua ke yam muaj quag zoo. Qhov Nyias Kawm Raws Nyias Lub Peev Xwm (Personalized Learning) no, yuav pab kom tau me nyuam muaj peev xwm txawj muab lawv lub tswv yim coj los siv thiab muaj kev thaj tsob rau lawv txoj kev kawm ntawv.

   

FAQ Distance Learning Resources:

 • iPads rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas los tshiab rau SPPS

 • Campus Parent

 • Seesaw (PreK -2)

 • Schoology (Qib 3 - 12)

 • Kev Pab Rau iPad

 • Qhov Digital Citizenship rau SPPS Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv

 • Teeb SPPS Cov iPad thiab Kev Ruaj Ntseg

 • Additional Resources:

SPPS iPad Handbook

 • Student Progress Monitor Student Progress SPPS xav kom cov niam txiv thiab cov neeg saib xyuas siv lub iPad los soj ntsuam lawv cov me nyuam txoj kev kawm thiab sib txuas lus nrog lawv tus me nyuam tus xib hwb. Hais kom nej cov me nyuam qhia nej txog yam lawv tau kawm thiab tsim nrog lub iPad, thiab nrog lawv tham seb lawv siv lub iPad li cas nyob hauv tsev kawm ntawv.

   

   

   

  Campus

  Campus Mobile Portal thiab Schoology Mobile Apps Cov niam txiv thiab neeg saib xyuas muaj peev xwm siv qhov Campus Mobile Portal los sis Schoology app hauv lub iPad mus saib tau lawv cov me nyuam cov qhab nia, kev tuaj kawm ntawv, thiab cov ntawv uas tseem yuav muaj los tom ntej. Xyoo no SPPS tab tom hloov mus rau kev siv Schoology los ua qhov twj uas pab tswj cov ntawv kawm, txhawb kev sib txuas lus, thiab teev qhab nia. Yuav tsis muaj ntaub ntawv qhia txog qhab nia rau cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm rau tsev kawm ntawv theem pib nyob rau hauv cov apps no.

   

   

  email

  Kev Sib Txuas Lus Hauv Email  Cov niam txiv siv tau qhov Safari browser app nkag mus rau lawv tus email ntiag tug es xa email mus rau lawv tus me nyuam tus xib hwb. Cov niam txiv thiab neeg saib xyuas yuav tsum tsis txhob ntxiv lawv tus email ntiag tug rau hauv qhov Mail app hauv lub iPad vim hais tias txhua tus uas nkag rau lub iPad yuav pom lawv cov emails.

   

   

   

   

  iPad Tips Basic iPad Tips
  The Department of Personalized Learning has some tips on how to use the iPad.

   

   

   

   

  iPad Care iPad Care and Proper Use

  • Always keep the iPad in the case.
   • Keep keyboard attached to case unless necessary for photographing or similar activity.
   • Close keyboard cover and carry with two hands- clutched to chest, carry like a book, or zip securely into a backpack.
   • Walk with your iPad and do not carry iPad inside folder or trapper keeper.
   • Keep away from water or a heat source and do not leave in a cold or hot car.