• Qoysaska ku Cusub Saint Paul Public Schools:

  Degmada SPPS waxay dhammaan ardayda fasallada K-12 siinaysaa waxbarasho, iPadyo, iyo caawin dhanka helidda WiFi . Boggan wuxuu caawin qoysaska cusub oo wuxuu siin xog iyo macluumaad quseeyo iPad-yada iyo Waxbarashada Durugsan (Distance Learning).

  • Waxbarashada waxay ku baxaysaa isticmaalka aalado waxbarasho oo intarnetka ah iyo iPad-yo ay Degmada SPPS bixisay.
  • iPad-yada waa la siin dhammaan ardayda dhigato fasallada K-12.
  • Waxaa WiFi la siin qoysaska aan haysan WiFi iyadoo lagu caawinayo inay qaataan aaladda hotspot oo aynu bixinno iyo inay WiFi ka helaan kuwa nala shaqeeyo sida Comcast.

  Ogow iPad-yadu waa qeyb ka mid ah waaxda Degmada SPPS ee qaabilsan waxbarashada shaqsiga ardayga ah (Personalized Learning) taasoo waxbaridda iyo waxbarashada ku xirto baahiyada kala duwan ee arayda kala jaadka ah ee Saint Paul Public School. Waxbarashada shaqsiga ardayga ah markii uu ardaygu isku qoro:

  • Macallimiintu waxay heli karaan tacliin tayo leh oo buuxinaysa heerkii ay Degmadu ka rabtay inay tacliintu joogto iyadoo isla markaana la kobcinayo arday walba shaqsi ahaantiisa qaabka uu wax u barto. 
  • Ardaydu waxay heli karaan dhowr qaab oo ay xog ku helaan, maanka ka shaqeysiiyaan, kuna muujiyaan wixii ay barteen. 
  • Barnaamijka Student voice and choice ayaa kaalin fiican ku leh in ardaydu ka qayb qaataan waxbarashada iyo wixii ay kala kulmaan fasalka. Waxbarashada shaqsiga ardayga ah waxay ardayda baraysaa sida ay danahooda waxbarasho ugu doodaan oo ay masuul isaga saaraan.
 • iPad-yada loogu talogalay ardayda cusub ee SPPS

 • Bogga Waalidka ee Campus Parent

 • App-ka Waxbarasho ee Seesaw (fasallada PreK ilaa 2)

 • App-ka Waxbarasho ee Schoology (fasallada 3 ilaa 12)

 • Caawinaadda iPad-ka

 • Asluubka Isticmaalka Intarnetka ee Ardayda SPPS

 • Diyaarinta iyo Ammaanka iPad-ka SPPS

 • Student Progress
  La Soco Horumanrka Ardayga SPPS waxay ku boorinayaan waalidka iyo mas’uulka inay isticmaalaan iPadka si ay ula socdaan horumarka waxbarasho ee ilmahooda iyo ulana xiriiraan si elektaroonig ah macallinta ilmahooda. Waydii ardaydaadu inay kuu muujiyaan wixii ay soo barteen iyo waxay ku abuureen “created” iPadka, kalana hadal sida ay u isticmaalaan qalabka dugsiga dhexdiisa.

   

    

  Campus

   

  Baraha Campus Mobile App iyo Schoology App ayay waalidiintu isticmaali karaan si ay u la socdaan shaqada iyo natiijooyinka ardaydooda. Fadlan kala xiriir iskuulka ilmahaaga wixii faahfaahin ah.

   

   

  email

  Xiriirka Email-ka
  Waalidku sidoo kale wuxuu isticmaali karaa Safari browser app iyaga oo furanaya email shakhsi ah si ay email ooga soo diraan macallinka ilmahooda. Waalidiinta iyo mas’uuliyiinta waa in aysan Mail app ku jira iPadka ku xirin/darin email kooda shaqsiga ah sababtoo ah waxaa laga yaabaa in emailada shaqsi ah ay arkaan qof kasta oo gacanta ku dhiga iPadka.

   

   

   

  iPad Tips

    

  Talooyin Muhiim ah oo iPad Quseeyo

  Waaxda Waxbarashada Shaqsiga u Goonida ah waxay heysaa talooyinkan: talooyin quseeyo sida loo isticmaalo iPadka.

   

   

   

  DaryeeliPad Care ka iPad-ka iyo Habka fiican ee loo Isticmaalo

  • Mar walba iPad-ka galkiisa ha ku jiro
  • Ha kala qaadin galka iyo meesha wax lagu qoro (keyboard) haddii aadan u baahan inaad sawir ku qaaddid iPad-ka ama aad qabatid hawl taas la mid ah
  • Isku laab galka leh meesha wax lagu qoro, oo iPad-ka labada gacmood ku qaad adigoo shafka ku tiirinayo, ama sidii buugga u qaad, ama boorso ammaan ah ku xir.
  • Soco marka aad waddid iPad-ka oo ha qaadin iPad-ka isagoo ku jiro galka buugaagta (folder) ama galka aan boorsada aheyn (trapper keeper)
  • Ka ilaali iPad-ka biyaha ama meel kulul, oo ha uga dhex tegin gaari qabow ama.kulul.