Hmoob: Reopen SPPS

 • Return to School website banner in Hmong

 •  

  Peb zoo siab tos txhais cov tub ntxhais kawm rov qab tuaj kawm ntawv pib hnub Monday, lub Ob Hlis tim 1 mus!

  Peb cov neeg ua hauj lwm ua dej num hnyav los npaj txhua yam kom qhov kev hloov ntawm txoj kev kawm ntawv hauv tsev mus kawm tim ntsej tim muag thiab Virtual Learning School mus tau zoo thiab muaj kev nyab xeeb.

  SPPS yuav ua raws nraim li txhua yam uas yuav tsum tau ua thiab tej lus pom zoo uas teev tseg los ntawm lub xeev Minixaustas txoj kev npaj kom muaj kev kawm nyab xeeb Safe Learning Plan. Peb yuav qhia tej yam tshiab los rau nej raws sij hawm thaum uas paub meej lawd. Peb yuav muab tej ncauj lus tshiab tso rau hauv peb qhov website tsis tu ncua ntawm spps.org/reopen; thov rov tuaj xyuas tsis tu ncua thiab saib kev qhia ntxiv los ntawm nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.

  Lub Caij Nyoog Rov Qab Mus Kawm Ntawv *

  • Lub Ib Hlis tim 25-29: Yuav tsis muaj kawm ntawv rau cov uas kawm rau qib PreK txog 5, Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Thaum Ntxov (ECSE) thiab cov uas kawm rau cov khoos kas tshwj xeeb Federal IV kom cov xib fwb npaj txhij rau qhov kev hloov

  • Lub Ob Hlis tim 1: Tas nrho cov tub ntxhais kawm rau qib PreK-5, ECSE thiab cov khoos kas Federal IV yuav pib kawm nrog lawv cov chav kawm tshiab, txawm tias lawv yuav rov qab mus kawm tim ntsej tim muag rau tom tsev kawm ntawv los sis mus kawm rau hauv Virtual Learning School. Qhov nov txhais tau tias:
    
   • Cov tub ntxhais kawm hauv PreK-2, ECSE, cov khoos kas Federal IV, Montessori Children’s House thiab E1, thiab qee cov chav uas kawm ob peb qib ua ke yuav pib kawm tim ntsej tim muag rau lub Ob Hlis tim 1

   • Txhua tus tub ntxhais kawm hauv Virtual Learning School uas nyob rau qib PreK-5, ECSE thiab cov khoos kas Federal IV yuav pib kawm nrog lawv cov chav tshiab rau lub Ob Hlis tim 1

   • Cov tub ntxhais kawm qib 3 txog 5 yuav ntsib nrog lawv cov chav kawm tshiab hauv qhov distance learning los sis nyob hauv tsev kawm pib lub Ob Hlis tim 1-12

  • Lub Ob Hlis tim 16: Cov tub ntxhais kawm qib 3 txog 5 uas rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv yuav pib kawm tim ntsej tim muag puv ntoob

  *Lub caij nyoog no yog npaj rau feem ntau ntawm peb cov tsev kawm theem qis thiab cov khoos kas Federal IV, tiam sis tej zaum kuj muaj tej qhov txawv nyob ntawm lub tsev kawm ntawv. Mam li hais mus qhia rau cov tsev neeg ntxiv thaum uas paub meej lawm.

  Qib 6-12

  Peb yuav pib muaj kev pab tim ntsej tim muag rau ib txhia uas kawm qib 6-12 pib lub Ob Hlis mus. Yuav pib rau cov uas xav tau kev pab kom tiav ntawv, kawm kom dhau lawv cov chav, cov hais ntau hom lus, cov kawm ntawv tshwj xeeb, thiab cov uas xav tau kev txhawb siab txhawb zog ua ntej. Peb yuav nrhiav kev pab kom tau coob tus tub ntxhais kawm zuj zus mus. Muaj ntau yam kev qhia ntxiv nyob hauv no.

   

 • Communications protocol icon

  Kev Sib Txuas Lus Txog Tus Kab Mob COVID-19 

  SPPS ua hauj lwm nraim nrog Minnesota Lub Chaw Hauj lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv los txiav txim siab cov kauj ruam qhia tawm txog tau tus kab mob COVID-19. Thaum twg yuav tau nqis tes ua ib yam dab tsi mam li hais mus qhia paub.

   

 • PPE graphic

  Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg thiab Cov Khoom Tiv Thaiv PPE

  Cov tub ntxhais kawm qib K txog 12, cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhua yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, tsuas tshwj tias tau ntawv ntawm kws kho mob tsis pub looj xwb. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab daim thaiv lub ntsej muag ua ke thaum ua tau.

 • Ventilation Graphic

  Lus Qhia Tshiab Txog Cov Chaw Kawm Ntawv 

  Npaj kom tau cua, tu kom huv txhua hnub, thiab sau ntawv lo qhia thoob plaws hauv cov tsev kawm ntawv kom nco ntsoov tias yuav ua li cas thiaj li muaj kev nyab xeeb yog tej qhov ntawm ntau theem uas yuav ua kom muaj kev nyab xeeb thaum rov mus kawm ntawv. SPPS txhua lub tsev kawm ntawv twb hloov tej kab ke lim cua tas lawm.

 • School Building

  Niam Txiv Kev Mus Rau Tom Tsev Kawm Ntawv 

  Yuav tsum thauj cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj tso rau ntawm qhov rooj xwb. Yuav tsis pub cov niam txiv coj lawv cov me nyuam mus rau tom chav los sis ib qhov twg hauv tsev kawm tnawv li. Ntxiv mus, yuav tsis pub cov tsev neeg tuaj noj sus nrog me nyuam, tuaj saib chav kawm ntawv, pab dej num dawb, los sis koom ua lwm yam hauv tsev kawm ntawv.

 • Cleaning graphic

  Txheej Txheem Tu Kom Huv Si

  SPPS ua raws li plaub theem kev tu kom paub tias muaj tus kab mob COVID-19 thiab/los sis kuaj pom lawm ces qhia tawm.

 • Meal Service Icon

  Kev Noj Mov

  Cov tub ntxhais kawm yuav noj tshais hauv lawv chav kawm ntawv. Cov chav noj mov hauv tsev kawm ntawv yuav siv rau kev noj sus thaum tsim nyog. Nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv uas chav noj mov tsis loj txaus kom nyob tau sib nrug raws li cov lus qhia, yuav siv cov chav kawm ntawv los ua chaw noj mov.

 • Bus graphic

  Kev Thauj Mus Los

  Cov neeg tsav tsheb npav thiab cov kawm qib K txog 12 yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg hauv tsheb npav. Cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv yuav saib xyuas thaum nqis npav thiab nrhiav txoj hau kev los txhawb kom muaj kev nyob tau sib nrug. Nej yuav tau txais ntawv qhia txog kev caij npav thawj lub lim tiam ua ntej pib kawm ntawv.

 •  

  Virtual Learning School icon

  Virtual Learning School

  Hnub kawg rau kev teev npe kawm hauv tsev rau qhov Virtual Learning School yog hnub Monday, lub Ib Hlis tim 11. Txhua tus tub ntxhais uas kawm rau qhov Virtual Learning School yuav pib kawm rau lub Ib Hlis tim 1, xam cov uas kawm rau qib 3 txog qib 5 tib si. Thov npaj siab tos kev qhia ntxiv los ntawm nej lub tsev kawm ntawv thaum lawv npaj txhij lawd.

 • In Person v/s Virtual Learning

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button

SPPS COV KEV NPAJ ROV QHIB TSEV KAWM NTAWV

 • Tej Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb

 • Kev Noj Qab Haus Huv Rau Lub Caij Muaj Tus Kab Mob COVID-19

 • Qhia Txog Kev Muab Cais

 • Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg

 • Qauv Qhia Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo

 • Pib Zuj Zus

 • Cov Hnub Uas Npaj Hloov

 • SPPS Cov Chaw Kawm Ntawv

 • Tu Kom Huv thiab Tsuag Tshuaj

 • SPPS Cov Kev Kawm Uas Nyob Hauv Tsev Kawm (SPPS Virtual Learning School)

 • Kev Zov Me Nyuam

 • Lub Discovery Club

 • Kis Las thiab Cov Kev Kawm Ntxiv

 • Ntawv Tshwj Xeeb thiab Cov Tub Ntxhais Kawm Uas Hais Ntau Hom Lus