• Fall Planning Header

 • Peb nkag siab tias tej zaum nej yuav ntxhov siab txog qhov uas yuav pib kawm ntawv xyoo no  vim tsis paub tias xyov yuav zoo li cas. Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) muaj lus zoo siab ua tsaug rau cov lus qhia los ntawm Hauv Xeev Tim Walz thiab Minnesota Department of Education (MDE).

  Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Nrog rau cov xov xwm nyuam qhuav tawm tsis ntev los no hais txog qhov uas tib neeg tsuas raug tus kab mob COVID-19 coob zuj zus ntxiv nyob rau teb chaws Asmeliskas thiab hauv nroog Xees Phos no, peb xav kom cov tsev neeg paub tias peb yeej ua hauj lwm nraim nrog cov thawj coj hauv nroog, MDE, Minnesota Department of Health (MDH) thiab lub Center for Disease Control and Prevention (CDC) kom muaj dab tsi los thiaj paub zoo.

  SPPS yuav pib xyoo kawm ntawv no los ntawm qhov cia txhua tus me nyuam kawm ntawv hauv tsev (Distance Learning).

  SPPS Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv tau pom zoo tso cai rau Superintendent Joe Gothard ua tus txim siab tias SPPS yuav siv tus qauv kawm twg rau thaum lub caij muaj tus kab mob COVID-19. Qhov nov yuav pab peb npaj kom txhua yam mus tau zoo ua ntu zus rau thaum qhib tsev kawm ntawv rau xyoo 2020-21.

  Ob peb lub hlis dhau los no, peb kawm tau ntau yam txog qhov uas nyob hauv tsev kawm (distance learning). Peb muab peb tus qauv uas nyob hauv tsev kawm tshiab no hu ua Distance Learning 2.0. Qhov Distance Learning 2.0 no yuav zoo dua qhov uas nej pom thaum lub caij nplooj hlav. Peb yuav muaj kev kawm raws tus kheej lub peev xwm ntau zog, yuav muaj qhov ua tib txhij kawm (synchronous) ntau zog, yuav muaj sij hawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv sib koom tes thiab yuav muaj kev txhawb nqa rau txhua theem ntau dua. Cov kev kawm no yuav npaj kom thooj li cov kev kawm hauv txhua lub tsev kawm ntawv thiab thoob plaws hauv koog tsev kawm ntawv.

  Raws li kev taw qhia los ntawm Minnesota Department of Health thiab MDE, thiab nyob ntawm seb muaj neeg mob tus kab mob COVID-19 coob li cas hauv Ramsey County, tom qab lub caij nplooj zeeg no SPPS mam txiav txim siab seb puas tsim nyog hloov mus rau tus qauv kawm hybrid los sis rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv.

  Ua tsaug rau qhov uas nej ua siab ntev thiab nrog koom tes thaum peb ua ntau yam los npaj kom muaj kev nyab xeeb rau cov tub ntxhais rov qab tuaj kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg no.