• DL School

 • One Stop logo One Stop logo iPad Help Schoology logo Seesaw logo

   

  SPPS DISTANCE LEARNING SCHOOL

  Nyuam qhuav tsis ntev no, Superintendent Joe Gothard tau tshaj tawm tias Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) yuav pib lub xyoo kawm ntawv no los ntawm qhov uas cia txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev (Distance Learning).

  Ua raws li qhov kev txiav txim siab no, nrog rau cov lus teb rov tuaj ntawm cov tsev neeg thiab cov lus qhia los ntawm pawg neeg pab tswv yim rau cov thawj coj thiab xib hwb, cov tub ntxhais uas kawm rau hauv qhov Virtual Learning School, thiab cov uas kawm hauv tsev 100%, yuav pib lub xyoo kawm ntawv no los ntawm kev kawm cov hoob uas lawv muaj tam sim no nrog rau lawv lub tsev kawm ntawv.

  SPPS Virtual Learning School yog ib qho kev xaiv kawm rau cov tub ntxhais kawm PreK-12 uas nyiam qhov nyob hauv tsev kawm mus kom tas lub xyoo 2020-21. 

   

  • Peb xav kom cov tsev neeg uas nyiam qhov nyob hauv tsev kawm mus kom tag lub xyoo no (Virtual Learning School) mus teev npe ua ntej hnub Friday, lub Yim Hli tim 21 kom peb paub npaj rau xyoo no. Peb tseem yuav muaj cib fim ntxiv rau sawv daws mus teev npe rau qhov Virtual Learning School no ua ntej yuav hloov ntawm qhov Distance Learning mus rau tus qauv kawm hybrid uas kawm ib txhia hauv tsev thiab ib txhia rau tom tsev kawm ntawv los sis tus qauv uas rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv li ib txwm.

   

  Cov tub ntxhais kawm hauv qhov Virtual Learning School yuav pib thiab kawm lawv cov hoob nrog rau lawv lub tsev kawm ntawv tam sim no mus kom txog rau thaum hloov mus rau tus qauv kawm hybrid. Thaum hauv paus tsev kawm ntawv hloov mus rau tus qauv hybrid lawd, cov tub ntxhais uas kawm rau qhov Virtual Learnig School mam li hloov mus kawm rau lawv cov chav hauv qhov Virtual Learning School.

  Peb xav tias qhov no yog ib qho uas yuav pab tsim tau txoj kev sib raug zoo thiab pib kom lub xyoo kawm ntawv no ruaj khov raws li qhov uas cov tsev neeg xav tau rau lawv cov me nyuam uas kawm hauv qhov Virtual Learning School.

  Thaum hloov mus rau tus qauv kawm hybrid thiab lawv cov chav kawm hauv qhov Virtual Learning School lawd, cov tub ntxhais kawm rau qhov khoos kas kawm ob hom lus thiab qhov khoos kas siv lwm hom lus qhia uas muaj npe mus kawm rau qhov Virtual Learning School yuav tau txais kev kawm siv lwm hom lus qhia txuas ntxiv, tiam sis tej zaum lawv yuav tau kawm tsawg zog tsis zoo li cov uas kawm rau hauv tus qauv hybrid los sis kawm rau tom tsev kawm ntawv tim ntsej tim muag.

  Ua kom mus raws li Minnesota Department of Education (MDE) cov lus qhia, cov khoos kas hauv Virtual Learning School yuav cia cov tub ntxhais kawm raws nraim li lub xeev cov qauv kawm ntawv, yuav muaj kawm lus Askiv thiab kawm ntawv tshwj xeeb, yuav muaj cov hoob xaiv kawm thiab ntau yam ntxiv.

  Zoo ib yam li tus qauv kawm rau tom tsev kawm ntawv thiab kawm ib txhia hauv tsev thiab ib txhia rau tom tsev kawm ntawv (hybrid), cov tub ntxhais kawm qib PreK-12 yuav mus kawm rau hauv Seesaw hos cov uas kawm qib 3-12 yuav mus kawm rau hauv Schoology. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv SPPS cov cuab yeej technology thiab apps uas muaj los kawm ntawv.

  Kev haum xeeb thiab kev xav ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv yog ib feem tseem ceeb ntawm txhua tus qauv kawm hauv SPPS. Kev ua ub no, tub ntxhais kawm ntawv kev sib ntsib online thiab xib hwb kev txheeb npe yuav yog ib feem ntawm qhov khoos kas qhia ntawv no.

  Zoo rau nej paub:

  • Kev teev npe rau qhov Virtual Learning School yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas nej tus me nyuam muaj npe kawm rau nws lub tsev kawm ntawv rau xyoo 2021-22. Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm rov qab mus kawm tau rau lawv lub tsev kawm ntawv rau xyoo 2021-22.
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv tsuas hloov tau ntawm qhov Virtual Learning School mus rau qhov uas kawm ib txhia hauv tsev thiab ib txhia tom tsev kawm ntawv los sis qhov mus kawm rau tom tsev kawm ntawv tim ntsej tim muag tom qab thaum lub quarter los sis semester xaus xwb. Yog xav hloov tsev kawm ntawv, yuav tsum thov li 30 hnub ua ntej lub quarter los sis semester xaus.
  • Yuav muab cov tub ntxhais uas kawm rau hauv Virtual Learning School txuas nrog ib tug “navigator.” Navigator txhais tau tias yog SPPS ib tug xib hwb uas ib lim tiam twg yuav tiv tauj nej tus me nyuam ib zaug thiab yuav pab nws rau thaum uas SPPS hloov mus rau tus qauv kawm hybrid. Raws li qhov uas ua tau, ib tug xib hwb hauv nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv yuav yog tus qhia ntawv rau nws hauv Virtual Learning School.
  • Yuav sib txuas lus thiab xa tej ncauj lus txog qhov khoos kas los rau cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm hauv Virtual Learning School tsis tu ncua. 

   

   


COV LUS UAS PHEEJ NQUAG NUG

 • Thaum SPPS hloov mus rau tus qauv kawm hybrid uas kawm ib nrab rau tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab hauv tsev, kuv tus me nyuam puas yuav muaj tib tug xib hwb?

 • Kuv tus me nyuam puas yuav kawm twj ywm rau nws lub tsev kawm ntawv tam sim no thaum SPPS hloov mus rau tus qauv kawm hybrid thiab Virtual Learning School?

 • Cov tub ntxhais kawm hauv cov tsev kawm ntawv magnet puas yuav tau txais kev kawm cov khoos kas magnet ntau ib yam li qub thaum mus kawm rau Virtual Learning School lawm?

 • Tsev kawm ntawv twb yuav pib rau thaum lub Cuaj Hli tim 8 uas yog kawm nyob rau hauv tsev los sis Distance Learning, vim li cas kuv thiaj yuav xaiv qhov SPPS Virtual Learning School?

 • Yuav pib kawm ntawv hauv SPPS Virtual Learning School thaum twg?

 • Kuv tus me nyuam yuav txuas nrog lwm cov tub ntxhais kawm ntawv thiab xib hwb li cas?

 • Kuv tus me nyuam yuav nkag rau qhov SPPS Virtual Learning School li cas?

 • Qhov SPPS Virtual Learning School yuav txawv qhov kawm rau hauv tsev kawm ntawv (in person) los sis kawm ib txhia hauv tsev kawm ntawv thiab ib txhia hauv tsev (Hybrid) li cas?

 • Yuav siv tus qauv kawm ntawv li cas rau qhov khoos kas no?

 • Cov tub ntxhais uas kawm online puas yuav koom tau cov kev kawm tshaj ntxiv tom qab lawb ntawv?

 • Yog tias kuv xav tawm hauv SPPS Virtual Learning School mus rau lwm qhov, kuv yuav tsum ua li cas?

 • Yuav muaj cov kev kawm dab tsi rau tub ntxhais kawm ntawv?

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas xaiv qhov SPPS Virtual Learning School puas muaj kev txuas nrog lub tsev kawm ntawv uas lawv muaj npe kawm tam sim no?

 • Tsev kawm ntawv puas yuav muaj kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm lus Askiv EL thiab cov kawm ntawv tshwj xeeb?

 • SPPS Virtual Learning School puas kawm raws li lub xeev cov qauv kev kawm?