• Back to school web banner in Hmong

 • Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv zoo siab tos txais cov tub ntxhais rov qab tuaj kawm ntawv!

  Tom qab ua tib zoo saib peb cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm, kev noj qab haus huv hauv zos, thiab peb lub peev xwm qhib peb cov tsev kawm ntawv kom muaj kev nyab xeeb nyob rau lub caij nplooj zeeg no, SPPS yuav pib xyoo 2020-21 los ntawm tus qauv uas nyob hauv tsev kawm rau txhua tus tub ntxhais kawm.

  SPPS yuav rov qhib peb cov tsev kawm ntawv thaum muaj kev nyab xeeb tsim nyog ua tau, thiab yuav rov ntsuam xyuas peb cov qauv kawm thoob plaws rau lub xyoo kawm ntawv no.

Ntawm no yog tag nrho tej uas nej yuav tsum paub txog kom nej npaj txhij rau ib xyoos uas zoo heev:

 • Distance Learning 2.0 – Kev kawm ntawv hauv tsev yuav zoo li cas rau thaum lub caij nplooj zeeg?

 • SPPS Virtual Learning School

 • Tej Yam Yuav Tsum Paub Txog Ua Ntej Rov Mus Kawm Ntawv

 • Ua Kom Nej Tus Me Nyuam Noj Qab Nyob Zoo

 • Kev Pab Zaub Mov Lub Caij Kawm Ntawv Hauv Tsev

 • Teev Npe Kawm Ntawv Hauv SPPS

2020-21 Daim Ntawv Qhia Caij Nyoog Rau Tsev Neeg

 • Cov Hnub Tseem Ceeb Rau Xyoo 2020-21

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button

Cov Xov Tooj Tseem Ceeb

 • Yog muaj lus nug hu rau tus xov tooj no

  • 651-767-8100

  Parent Help Line – Yog tias cov tsev neeg xav tau kev pab rau Distance Learning

  Distance Learning Technology Support – Yog tias cov tsev neeg thiab tub ntxhais kawm ntawv xav tau kev pab rau technology

  eKids Care and Discovery Club – Kev zov me nyuam dawb thiab zov me nyuam raws li tus nqi uas nej them taus rau lub caij kawm ntawv hauv tsev

  • 651-632-3793
  • discovery.club@spps.org

  Student Health and Wellness 

  • 651-767-8385

  Student Placement Center

  • 651-632-3760