• Welcome banner in Somali

 • Degmada Saint Paul Public Schools waxay ku faraxsan tahay inay ardayda ku soo dhaweyso iskoolka!

  Ka dib markii laga baaraandegay ardaydeenna, qoyskeenna, shaqaalaheenna, tirada dadka uu hayo xanuunka, iyo tabarteenna ku aaddan in si aamin leh dib loogu furo iskoolka deyrtan, degmada SPPS waxay dhammaan ardayda u billaabi doontaa waxbarashada durugsan sannad-dugsiyeedka 2020-21.

  Degmada SPPS waxaa ka go’an inay dib u furto dhismayaasheenna markii ay ammaan tahay in sidaa la sameeyo, oo dib ayaynu ka eegi doonnaa qaabka ay waxbarashadu ku socoto inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka.

Hoos ka eeg xog aad u baahan doontid si isugu diyaarisid sannad wanaagsan:

 • Barnaamijka Distance Learning 2.0 – Weji Noocma ah ayuu Barnaamijka Distance Learning Lahaan Doonaa Deyrtan?

 • Barnaamijka SPPS Virtual Learning School

 • Waxyaalaha Aasaaska u ah Dib-ugu-noqoshada Iskoolka

 • Ku Dedaalista Caafimaadka Ilmahaaga

 • Adeegyada Cunto inta ay Socoto Waxbarashada Durugsan ee Online-ka

 • Isku qor SPPS

Kaalandarka Qoyska Ee 2020-21

 • TAARIIKHO MUHIIM AH 2020-21

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button

Lambarada Taleefanno Muhiim ah

 • Su’aalo Guud

  • 651-767-8100

  Khadka Waalidka laga Caawiyo – Haddii ay qoysasku doonayaan caawinaad ah waxbarashada online-ka ee Distance Learning

  Caawinta Tiknoolaji ee Waxbarashada Durugsan (Distance Learning) – Haddii ay qoysasku iyo ardaydu doonayaan caawinaad xagga tiknoolajiyadda ah

  Daryeelka Caruurta ee eKids Care iyo Discovery Club – Caruur hayn bilaash ah iyo mid lacag la bixinayo inta ay socoto waxbarashada durugsan (distance learning)

  • 651-632-3793
  • discovery.club@spps.org

  Caafimaadka iyo Fiyoobida Ardayga

  • 651-767-8385

  Xarunta Meelaynta Ardayda

  • 651-632-3760