Zoo siab tos txais nej rau xyoo kawm ntawv 2020-21!

 • Peb txhua tus hauv Farnsworth Aerospace PreK-4 cia siab ntsoov tias yuav tau ntsib cov tub ntxhais kawm qib 1-4 rau hnub Tuesday, lub Cuaj Hli tim 8 thiab cov tub ntshais kawm qib Pre-K rau kindergarten rau hnub Thursday, lub Cuaj Hli tim 10. Kuv paub qhov no tsis yog kev lig kev cai pib rau xyoo kawm ntawv tab sis kuv xav kom koj paub tag nrho cov neeg qhia ntawm hauv Farnsworth Aerospace PreK-4 no los txhawb nqa koj thiab koj tsev neeg.

  Nyob rau lub caij ntuj so no, Saint Paul Public Schools tau siv sij hawm ntau heev los npaj tos nej rov qab tuaj kawm ntawv. Tiag mas tsab ntawv no yuav tsum qhia txog cov hnub uas mus nqa me nyuam cov ntawv teev sij hawm kawm ntawv, ntawv teev tej khoom siv rau kev kawm ntawv, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab ntau yam ntxiv. Tiam sis xyoo no, dua li tej uas nyuam qhuav hais tas los no, kuv xav tias qhov uas nej yuav tsum paub kom ntau li ntau tau ces yog qhov tias kev kawm ntawv yuav zoo li cas rau thaum peb pib kawm ntawv hauv tsev xyoo no.

  Nram qab no yog cov websites uas muaj qhia meej meej txog kev kawm ntawv xyoo tshiab no thiab tej ncauj lus tshiab:

  Ob peb lim tiam tom ntej no kuv mam qhia kom meej meej los rau nej ntxiv txog peb cov kev npaj. Kuv mam li muab tej ncauj lus tshiab tso rau hauv peb lub tsev kawm ntawv qhov website thiab. Peb cov neeg ua hauj lwm twb npaj txhij yuav ua hauj lwm pab nej tsev neeg lawm, thiab peb tos ntsoov yuav ntsib nej nyob rau hauv online thaum pib kawm ntawv xyoo no, thiab vam thiab cia siab tias yuav ntsib nej tim ntsej tim muag ua ntej xyoo kawm ntawv no yuav xaus yog tias phaum mob thoob ntiaj teb no nqis zuj zus lawm.

  Tej zaum thawj hnub mus kawm ntawv cov tub ntxhais kawm ntawv yuav khwv heev, thiab kuv ntseeg hais tias xyoo no yuav muaj qee yam kev cov nyom tshiab. Ntawm no yog ob peb yam uas nej yuav tsum paub txog es nej thiab nej tus me nyuam thiaj li yuav paub npaj.

   

  Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Tsev Neeg Daim Ntawv Txheeb Qhia

  Thov mus saib thiab siv daim ntawv txheeb qhia txog kev siv technology kom nej npaj txhij rau thawj hnub kawm ntawv. Daim ntawv txheeb qhia no muaj nyob rau hauv spps.org/fallchecklist.

   

  Kev Pad rau iPad

  Yog tias nej lub iPad puas los yog yuav tsum tau hloov no ces sau ntawv los sis hu mus qhia rau Saint Paul Public Schools Technology Services:

  • Email: familysupport@spps.org
  • Hu: 651-603-4348 thaum 7 a.m. – 4 p.m.. Thov kaw lus kom meej meej cia es ib tug neeg mam hu rov qab rau nej sai li sai tau.

  Yog nej muaj teeb meem siv lub iPad, nej hu nrog nej tus me nyuam tus xib hwb tham los sis tsev kawm ntawv. Tom qab peb tau txais nej cov lus kaw tseg lawd, peb ib tug neeg ua hauj lwm mam li txuas lus nrog nej thiab qhia tias yuav pab tej twj Kawm Ntawv Hauv Tsev Mus li cas rau nej es nej thiaj kawm tau ntawv hauv Saint Paul.

  Yog tias nej ho muaj teeb meem nkag mus rau Seesaw, Schoology los sis lwm cov apps uas hauv paus tsev kawm ntawv pom zoo siv no ces thov mus saib rau hauv spps.org/ipadhelp.

  Kev Sib Txuas Lus Nrog Tsev Kawm Ntawv

  Kev sib raug zoo thiab sib txuas lus raws sij hawm tseem ceeb heev rau lub sij hawm kawm ntawv hauv tsev. Yog nej muaj lus nug, los sis xav tiv tauj ib tug neeg tom tsev kawm ntawv, Thov mus saib peb lub tsev kawm ntawv qhov website hauv ua ntu zus kom paub tej ntaub ntawv thiab ncauj lus tshiab.

  SPPS siv Blackboard Connect los qhia rau cov tsev neeg txog tej xov thiab ncauj lus tseem ceeb hauv tsev kawm ntawv, tej rooj koom txoos, kev kaw tsev kawm ntawv thaum huab cua tsis zoo, xwm ceev thiab ntau yam ntxiv hauv email, xov tooj thiab ntaus ntawv hauv xov tooj xa rau cov tsev neeg. Qhia nej tus xov tooj, email thiab lwm yam kev tiv tauj mus rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv los sis rau hauv Campus Portal.

  Nej kuj mus rub tau qhov MySPPS app hauv Google Play Store los sis hauv Apple App Store los siv thiab. Thaum nej raws Farnsworth Aerospace PreK-4 qab lawd, nej yuav tau txais tsev kawm ntawv cov xov xwm thiab kev qhia tshiab tam sim ntawd. Mus saib kom paub ntxiv nyob rau hauv spps.org/MySPPS.

   

  Qhib Tsev Kawm Ntawv Rau Cov Niam Txiv thiab Me Nyuam Mus Saib

  Farnsworth Aerospace PreK-4 yuav qhib tsev kawm ntawv tos txais cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg rau xyoo tshiab no nyob rau hauv online rau thaum

  Sij Hawm Kawm Ntawv

  Txawm cov tub ntxhais yuav kawm rau tus qauv uas nyob hauv tsev kawm los sis kawm ib txhia hauv tsev thiab ib txhia hauv tsev kawm ntawv los sis mus kawm rau tom tsev kawm ntawv, peb yuav siv lub sij hawm pib kawm ntawv thiab sij hawm lawb ntawv hauv peb lub tsev kawm ntawv uas yog thaum 9:30am txog 4:00 p.m. Lub sij hawm no yog lub sij hawm uas kawm ntawv.

  Kev Pab Zaub Mov

  Txhua lub lim tiam Nutrition Services yuav thauj zaub mov mus rau tom tsev thiab tso ntawm ntug kev lub caij uas SPPS muaj kawm ntawv hauv tsev (distance learning). Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj feem noj mov dawb los sis them tus nqi txo yuav tau txais zaub mov noj dawb.

  Xav kom txhua tsev neeg hauv SPPS ua daim ntawv noj mov Education Benefits/Free or Reduced Price Meals kom tiav – txawm tau nyiaj li cas los xij. Qhov nov tsis yog ib qho pab peb txheeb cov tsev neeg uas xav tau kev pab xwb, tiam sis nws kuj yog ib qho uas yuav pab kom SPPS tau txais nyiaj ntawm tsoom fwv los pab rau cov khoos kas qhia ntawv thiab. Peb twb muab cov ntawv noj mov no xa los tsev thaum lub Yim Hli ntuj lawm, kuj muaj cov ntawv noj mov no nyob online hauv SchoolCafe thiab.

   

  Distance Learning 2.0

  • Txhua tus tub ntxhais kawm qib PreK-12 ib leeg yuav tau txais ib lub iPad coj mus siv kawm ntawv
  • Kev kawm ntawv hauv tsev (Distance Learning 2.0) yuav muaj ua tib txhij kawm (synchronous) thiab tsis ua tib txhij kawm (asynchronous) ua ke.
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev ua tib txhij kawm (synchronous) los ntawm lawv cov xib hwb txhua hnub
  • Yuav muaj sij hawm rau tub ntxhais kawm ntawv sib tham txhua hnub
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nkag tau mus siv cov WiFi zoo

  Mam qhia kom meej thiab ntxaws ntxiv txog Distance Learning 2.0 los rau nej thiab mam li muab tso rau hauv spps.org raws li muaj. Yog xav paub txog Distance Learning 2.0, mus saib hauv spps.org/distancelearning.

  Yog tias nej muaj cov lus nug uas nej nrhiav tsis tau lus teb rau hauv peb lub website, thov hu rau Farnsworth Aerospace PreK-4. Nej kuj hu tau rau tus xov tooj Parent Help Line ntawm 651-767-8347 thiab, los sis sau email rau family.engagement@spps.org yog xav tau kev pab.

   

  Virtual Learning School

  SPPS Virtual Learning School yog ib qho kev xaiv rau cov tub ntxhais kawm PreK-12 uas nyiam qhov nyob hauv tsev kawm 100% mus kom tas lub xyoo 2020-21 no. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas teev npe kawm rau hauv Virtual Learning School mas yuav pib xyoo kawm ntawv no los ntawm kev kawm cov hoob uas muab rau lawv kawm tam sim no rau hauv Farnsworth Aerospace PreK-4.

  Virtual Learning School cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nyob hauv tsev kawm nrog rau lawv lub tsev kawm ntawv tam sim no mus kom txog rau thaum hloov mus kawm ib txhia hauv tsev thiab ib txhia rau tom tsev kawm ntawv (hybrid model). Thaum hauv paus tsev kawm ntawv hloov mus rau tus qauv hybrid lawd, cov tub ntxhais kawm ntawv uas sau npe kawm rau hauv qhov Virtual Learning Schools mam li hloov mus kawm rau lawv cov chav kawm hauv Virtual Learning Schools.

   

  Tsev Kawm Ntawv Daim Calendar

  Thov nco ntsoov tias cov hnub hauv daim calendar no tej zaum tseem yuav hloov xyoo no los kuj muaj, thiab qee lub caij peb yuav muab tej lus qhia tshiab tso rau hauv. Yog xav paub tag nrho hauv paus tsev kawm ntawv daim calendar, mus saib hauv spps.org/calendar.

  Kev Noj Qab Nyob Zoo

  Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

  Txawm nej tus me nyuam yuav pib xyoo kawm ntawv no los ntawm qhov uas nyob hauv tsev kawm ntawv xwb los nws tseem ceeb heev uas nej tus me nyuam yuav tsum txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom puv thiab muab nws daim ntawv txhaj tshuaj luam ib daim xa mus rau nws lub tsev kawm ntawv. Yog xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/studentwellness.

  Lus Qhia Rau Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Tsev Neeg Txog COVID-19

  SPPS yuav sib zog npaj kom muaj qhov chaw thaj yeeb nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab lawv tsev neeg. Kom ua tau li hais no, peb yuav tau tsim thiab kho peb cov lus qhia rau tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg ntawm qhov COVID-19 Student and Family Guidelines tsis tu ncua kom tiv thaiv tau tus kab mob COVID-19 uas pheej hloov tas li.

  Kev Pab Kuaj Tus Kab Mob COVID

  Mus nrhiav cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19 nyob rau hauv Minnesota Department of Health qhov website. Nco ntsoov: Hu mus nrog ib tug neeg tom nej qhov chaw insurance tham ua ntej yuav teem caij nej thiaj yuav paub tias seb insurance puas them tus nqi kuaj no.

  Tub Ntxhais Kawm Ntawv Kev Lwj Siab Nyuaj Siab

  Peb paub tias kev kaw tsev kawm ntawv, kawm ntawv hauv tsev, thiab tus kab mob COVID-19 tau ua rau coob leej ntau tus hauv peb cov tsev kawm ntawv nyuaj siab heev, xws li cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm. Yog li no, yog tias nej xav tau kev pab rau nej tus me nyuam hais txog kev lwj siab nyuaj siab thiab xav paub txog cov kev pab cuam hauv zej zos raws li tsim nyog, tiv tauj peb lub tsev kawm ntawv tus counselor ntawm 651-293-8675 los sis tus social worker ntawm 651-293-8675.

  Kev Kuaj Mob Rau Kev Ua Kis Las

  Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv theem ob mas txhua txhua peb lub xyoos twg yuav tsum tau mus kuaj ib ce ib zaug mas thiaj koom tau rau kev ua kis las. Mus rub daim ntawv kuaj ib ce hauv spps.org/sports los es nqa coj mus rau nej tus me nyuam tus kws kuaj mob leg kom tiav.

  Kev Looj Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg Hauv SPPS

  Minnesota Hau Xeev Tim Walz tau sam hwm kom sawv daws yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txhua qhov chaw uas tawm rooj thoob plaws hauv xeev Minnesota no – xam tas nrho cov tsev kawm ntawv tib si. Zaj lus sam hwm no yuav siv rau txhua tus qhua, neeg ua hauj lwm thiab tub ntxhais kawm ntawv (qib K rov saud). Twb kom cov neeg ua hauj lwm hauv SPPS thiab cov qhua looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum lub Plaub Hlis los lawm. Nyob rau zaj lus sam hwm tshiab no, cov me nyuam kawm Pre-K tsis tas looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los tau.

  Kuv cia siab ntsoov tias yuav tau ntsib nej thiab nej tus me nyuam rau lub xyoo tshiab no rau hnub Tuesday, lub Cuaj Hli tim 8, rau cov kawm qib 1-12, thiab Thursday, September 10, for Pre-K and kindergarten. Kuv zoo siab uas kuv yog ib feem ntawm lub tsev kawm ntawv uas zoo heev.

   

  Ntawm lub siab dawb paug, 

  John Bjoraker  

  John Bjoraker, Principal Farnsworth Aerospace PreK-4