• Ujeeddada Xarunta Waxbarashada la iska Caawiyo ee SPPS - Academic Support Center (ASC) waxay tahay in ardayda dhigato fasallada 6-12 iyo qoyskoodaba si shakhsiyan ah loo arko, lagana taageero dhanka waxbarashada, bulshada iyo shucuurtooda inta ay socoto waxbarashada durugsan. Xarumahan waxay bixinayaan keliya caawin waxbarasho, ee ma ahan fasallo duruus ah oo la dhigayo.

   

Su'aalaha Soo Noqnoqda

 • Caawin noocma ah ayaa la helayaa?

 • Yaa ardayda siinayo caawinta tooska ah?

 • Ilaa saacado intee le'eg ayay ardaydu joogi karaan xarunta ASC?

 • Cunto ma laga bixin doonaa xarunta ASC?

 • Gaadiid ardayda qaado ma jiri doonaa?

 • Imisa arday ayay qaaddaa xarunta ASC?

 • Sidee bay ardaydu isugu qori kartaa caawinta xarunta ASC?

 • Qorshe noocma ah ayaa degsan oo ah taxaddar caafimaad iyo mid amni?

 • Haddii aan su'aalo qabo, yaan la xiriiraa?

Xarunta Waxbarashada la iska Caawinayo
 • Saacadaha Xarunta
  Isniin ilaa Jimce 8:30 a.m.-3 p.m.*
  *Waan xirannahay maalmaha uusan jirin iskoolka

  Goobaha Xarumaha
  Washington Technology Magnet 
  1495 Rice Street
  Saint Paul, MN 55117 

  651-325-2494, asc@spps.org

   

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button