• **Hnub kawg rau ntu kev kawm 1 (Term 1) yog hnub Wednesday, lub Kaum Ib Hlis tim 25. Peb teem caij tias yuav rov qhib cov khoos kas rau thaum lub Ib Hlis tim 19, 2021.**

  Lub hom phiaj ntawm SPPS Qhov Chaw Txhawb Kev Kawm (ASC) yog muab kev pab tim ntsej tim muag rau kev kawm thiab/los sis kev xav/nyuaj siab txhawb rau cov tub ntxhais kawm qib 6-12 thiab lawv tsev neeg lub caij thaum kawm ntawv hauv tsev. Cov chaw no yog chaw txhawb kev kawm tsis yog chaw qhia ntawv.

   

COV LUS UAS PHEEJ NQUAG NUG

 • Muaj kev pab rau seem twg?

 • Leej twg yog cov uas yuav pab tub ntxhais kawm ntawv tim ntsej tim muag?

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob tau rau ASC ntev npaum li cas?

 • Puas muaj zaub mov noj hauv ASC?

 • Puas yuav muaj tsheb npav thauj cov tub ntxhais kawm ntawv?

 • Ib qhov chaw ASC twg txais tau cov tub ntxhais kawm ntawv coob li cas?

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav teev npe rau qhov kev pab ntawm ASC no li cas?

 • Tej yam yuav ua los tiv thaiv kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab nyab xeeb yog dab tsi?

 • Yog tias kuv muaj lus nug, kuv yuav tiv tauj leej twg?

asc
 • Sij Hawm Ua Hauj Lwm
  Monday-Friday 8:30 a.m. - 3 p.m.*

  *Kaw rau tej hnub tsis kawm ntawv

   

  Cov Chaw Pab Kev Kawm
  Washington Technology Magnet 
  1495 Rice Street
  Saint Paul, MN 55117
   

  651-325-2494, asc@spps.org 

QHIA TXOG KEV KIS TUS KAB MOB COVID-19 MUS RAU TSEV KAWM NTAWV

 • COVID reporting system button