• Khoos Kas Extended Day for Learning (EDL)/Extended Student Support (ESS): Khoos Kas Rau Qib 3-8

   

  Qhov khoos kas EDL/ESS yuav muab kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog raws li qhov ALC qualifications kom lawv muaj lub cib fim:

  • Kawm kom paub ntawv ntxiv thiab nyob sib haum xeeb
  • Tshawb thiab kawm tej yam tshiab thiab kev txaus siab 
  • Cog phooj ywg thiab paub nrhiav kev pab ntawm cov neeg laus
  • Muaj tswv yim, ua ub no, noj qab nyob zoo thiab muaj kev lom zem

   

  Qhov kev kawm tim ntsej tim muag no yog ib qho khoos kas DAWB uas muaj li 1-2 hnub ntawm ib lim tiam thiab ntev li peb teev ntawm ib hnub rau hauv cov Academic Support Center. Nrhiav nej lub tsev kawm ntawv cov sij hawm thiab hnub hauv Extended Day for Learning (EDL)/Extended Student Support (ESS) 2020-21 Grades 3-8 Calendar. Nco tseg tias tej zaum cov sij hawm no kuj yuav hloov yog tsev kawm ntawv hloov qhov uas nyob hauv tsev kawm mus kawm rau tim tsev kawm nawv. 

   

  Nyob rau hauv qhov khoos kas muaj xws li:

  • Khoom txom ncauj
  • Npav thauj mus tsev rau cov kawm qib 3-4 uas nyob deb tshaj ib nrab mais rau ntawm tsev kawm ntawv thiab cov kawm qib 5-8 uas nyob deb tshaj ib mais rau ntawm tsev kawm ntawv 
   • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas mus taw mus kawm ntawv yuav tau txais kev pab hla kev rau tej ntu kev uas muaj tsheb coob coob
  • Cov xib fwb uas muaj ntawv qhia thiab ntawv tshwj xeeb yog cov qhia
  • Qhia siv twj paj nruas rau cov kawm qib 4-8 uas txaus siab kawm

   

  Qhov khoos kas EDL/ESS no yuav kawm raws li seb muaj cov xib fwb coob li cas thiab yuav mus tau li cas raws li chav noj qab haus huv cov lus qhia rau lub caij uas muaj tus kab mob COVID-19 no.  

   

  Yog xav teev npe kawm, mus ua cov ntawv hauv no kom tiav Grades 3-8 Extended Day Learning/Extended Support Services (EDL/ESS) Registration Form.

   

  Mam li xa ntaub ntawv qhia txog kev caij npav los rau thaum lub Kaum Hli yuav xaus rau cov tub ntxhais uas teev npe kawm.

   

  Xav paub ntxiv, tiv tauj Chav Department of Alternative Education hauv summer@spps.org los sis hu 651-744-8020.