• Maalinta Saacadaha Waxbarashada Dheeraadka ah (EDL)/Taageerada Dheeraadka ah ee Ardeyda (ESS): Barnaamijka 3-aad ilaa 8-aad 

   

  Barnaamijka EDL/ESS wuxuu ardeyda xaqa u yeelata u hayaa Xaqu-yeelashada ALC fursad:

  • Si ay ugu kordhiyaan xirfadaha dareenkooda tacliinta iyo bulshada
  • Si ay ugu helaan wax cusub oo ay u hayaan awood iyo xiiso
  • Si ay u yeeshaan asxaab iyo dad waaweyn oo wax bara
  • Si ay ugu gaaraan hal-abuurid, firfircooni, wanaag iyo farxad

   

  Barnaamijkan oo ah mid shakhsi iyo BILAASH ah wuxuu soconayaa 1 ilaa 2 maalmood toddobaadkiiba seddex saac kulan kasta oo la yimaado Xarumaha Caawimaadda Waxbarashada. Ka eego saacadaha iyo taariikhaha jadwalka dugsigaaga ee Maalinta Waxbarashada Dheeraadka ah (EDL)/Taageerada Dheeraadka ah ee Ardeyda(ESS) 2020-21 Fasallada 3-aad ilaa 8-aad Jadwalka Taariikhaha. Fadlan la soco jadwalkan wuu isbeddeli karaa haddii ay SPPS joojiso waxbarashada durugsan oo ay billawdo waxbarashada iskuulka ee maalintii. 

   

  Barnaamijka waxaa ku jira:

  • Cunto fudud
  • Baskii iskuulka ee fasallada 3-aad ilaa 4-aad ee soo qaada ardeyda iskuulka ka fog in ka badan meyl barkiis iyo fasallada 5-aad ilaa 8-aad ardeyda iskuulka ka fog in ka badan hal meyl
   • Ardeyda u soo lugeysa iskuulka waxaa lagu caawinayaa inay ka soo gudbaan is-goysyada baabuurta badan
  • Waxbarashada oo ay dhigaan macallimiin iyo takhasusleyaal laysin haysta
  • Waxbarashada muustikada qalabkeeda oo loo hayo ardeyda rabta ee fasallada 4-aad ilaa 8-aad

   

  Is-diiwaangelinta barnaamijyada EDL/ESS oo ku saleysnaan doonta helitaanka shaqaalaha iyo in la sameyn karo barnaamijyada iyada oo la raacayo talooyinka caafimaadka ee COVID-19.

   

  Si maalmahaas la isugu diiwaangeliyo, waa in la soo buuxiyo Foomka  EDL/ESS ee Diiwaangelinta ee Fasallada 3-aad ilaa 8-aad.

   

  Macluumaadka baska waxaa ardeyda la diiwaangeliyey loo soo diri doonaa dabayaaqada Oktoobar. 

   

  Fadlan kala xiriir Waaxda Waxbarashada Habka Kale summer@spps.org ama 651-744-8020 si aad ka hesho macluumaad dheeraad ah.