Hmoob: Reopen SPPS

 • SPPS tab tom npaj yuav cia tas nrho cov tub ntxhais kawm qib 6-12 uas txaus siab rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv pib hnub Wednesday, lub Plaub Hlis tim 14.

  Lub sij hawm no, cov tub ntxhais kawm rau theem ob (qib 6-12) yuav nyob hauv tsev kawm txuas mus ntxiv es peb mam li nrhiav kom muaj kev pab ntxiv rau hauv qhov khoos kas in-person support uas twb pib thaum lub Ob Hlis rau ib txhia tub ntxhais kawm ntawv lawm. SPPS yuav ua raws nraim li txhua yam kev qhia txog txoj kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb ntawm Minnesota qhov Safe Learning Plan thiab SPPS COVID-19 Student and Family Guidelines.

  School icon

  Kawm Tom Tsev Kawm Ntawv

  Online learning icon

  Nyob Hauv Tsev Kawm Online (Virtual Learning)

  Cov tub ntxhais kawm hauv chav nrog lawv tus xib fwb raws li lub sij hawm Monday txog Thursday

  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nyob hauv tsev kawm rau hnub Friday 

  Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev hnub Monday txog Friday

  Lub sij hawm hauv chav yog kawm tej yam tshiab thiab pab tub ntxhais kawm ntawv

  Feem ntau yuav tsis ua tib txhij kawm

  Yuav siv li ob teev los kawm hauv tsev Monday-Thursday uas tsis yog ua tib txhij kawm 

  Ib hnub twg cov xib hwb yuav siv li ib teev los nyob hauv chav ua hauj lwm thiab pab cov tub ntxhais uas nyob hauv tsev kawm

  Xib fwb txheeb npe hnub Monday txog Thursday; yog tsis mus kawm ntawv yuav tsum hais qhia rau tsev kawm ntawv

  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav mus txheeb npe hauv Campus qhia tias lawv mus koom kev kawm

  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv lawv lub iPad los kawm hauv Schoology txuas mus ntxiv

  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv lawv lub iPad los kawm hauv Schoology txuas mus ntxiv

  Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm hloov tau mus kawm online nyob rau hauv tsev kom tas xyoo no

  Cov tub ntxhais kawm uas xaiv qhov  nyob hauv tsev kawm online mas yuav nyob hauv tsev kawm mus kom tas xyoo no


Xov Xwm Txog Kev Npaj Rov Qab Mus Kawm Ntawv & Tej Ncauj Lus Tshiab


 • Tej Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb

  SPPS yuav ua raws nraim li txhua yam uas yuav tsum tau ua thiab tej lus pom zoo uas teev tseg los ntawm lub xeev Minixaustas txoj kev npaj kom muaj kev kawm nyab xeeb Safe Learning Plan. ⬇️

 • Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg thiab Cov Khoom Tiv Thaiv PPE

 • Kev Nyob Kom Sib Nrug

 • Soj Ntsuam Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Taug Qab

 • SPPS Cov Chaw Kawm Ntawv

 • Tu Kom Huv thiab Tsuag Tshuaj

 • Niam Txiv Kev Mus Rau Tom Tsev Kawm Ntawv

 • Kev Noj Mov

 • Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Uas Mob

 • Kho cov kev muab cais

 • Qhov Uas Yuav Hloov Mus Kawm Ntawv Hauv Tsev

 • Kis Las thiab Cov Kev Kawm Ntxiv

 • Thaum peb npaj rau cov tub ntxhais kawm hauv theem qis rov mus pib kawm tim ntsej tim muag rau tom tsev kawm ntawv, peb kuj npaj txoj hau kev los muab kev pab cuam ntxiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem ob thiab. Qhov kev pab tim ntsej tim muag no yuav muaj rau hnub Monday-Thursday. Hnub Friday yog kev kawm hauv tsev uas tsis ua tib txhij kawm rau tag nrho cov tub ntxhais kawm rau theem ob. Cov sij hawm kawm ntawv yuav sib txawv raws lub tsev kawm ntawv thiab qib kawm. Thov qhia rau nej paub tias cov sij hawm kawm ntawv hauv tsev tam sim no tej zaum tseem yuav hloov thiab muaj.

 • Cov tub ntxhais uas muaj npe kawm rau hauv Virtual Learning School mas yuav pib rau thaum lub Ob Hlis tim 1. Cov uas xav hloov mus kawm rau hauv Virtual Learning School es tau thov tuaj tom qab lub Ib Hlis tim 11 mas raug muab teev npe tos kawm lawm. Peb tab tom saib xyuas cov ntaub ntawv thov no thiab mam hais mus qhia rau cov tsev neeg paub sai li sai tau. Tiv tauj Student Placement Center ntawm 651-632-3760 los sis spc@spps.org yog xav paub txog qhov uas nej tau thov tuaj no.

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button


  • Lub Plaub Hlis tim 12-13: Hnub xib fwb npaj rov qab mus qhia ntawv rau tom tsev kawm ntawv – Tsis muaj kawm ntawv rau cov tub ntxhais uas kawm rau theem ob (qib 6-12)

  • Lub Plaub Hlis tim 14:Thawj hnub uas cov tub ntxhais kawm theem ob (qib 6-12) rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv