Soomaali: Reopen SPPS

 • SPPS waxay qorsheynaysaa inay waxbarashada qof ahaanta iskoolka la imaanayo u billowdo dhammaan ardayda fasallada 6-12 ee rabo waxbarashada laga billaabo Arbacada, April 14.

  Maalmaha intaa ka horreeyo, ardayda waxay sii wadan doonaan waxbarashada durugsan halka aynu annagu ka sii shaqeyn doonno ballaarinta barnaamijka caawinta qof-ahaaneed kaas oo ardayda qaarkood u billowday bishii February. SPPS waxay raaci doontaa dhamaan tallaabooyinka caafimaadka iyo bed-qabka sida lagu sharraxay Qorshaha Waxbarashada leh Bedqabka ee Minnesota iyo SPPS COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska.

  School icon

  Waxbarashada Qof ahaanta la Imanayo Iskoolka

  Online learning icon

  Waxbarashada Khadka Intarnetka (Virtual)

  Ardaydu waxay wax ku baranayaan fasalka gudihiisa iyaga iyo macallimiintoodba iyagoo raacayo jadwal la gaabiyay Isniinta ilaa Khamiista

  Ardaydu waxay wax ku bartaan iyagoo jooga guriga maalmaha Jimcaha

  Ardaydu waxay wax ku bartaan guriga maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha

  Wakhtiga fasalka la joogo waxaa la helayaa duruus cusub iyo caawinta ardayda

  Duruusta waxaa badankooda la qaataa iyadoo ay kala maqan yihiin macallinka iyo ardayga

  Laba saacadood oo waxbarasho uusan macallinku kula joogin guriga lagu sameynayo Isniinta ilaa Khamiista

  Macallimiintu waxay maalintii haystaan hal saac oo loogu talogalay saacadaha xafiiska iyo caawinta ardayda online-ka wax ku barata

  Macallimiintu waxay ardayda xaadiriyaan Isniinta ilaa Khamiista; maqnaanshaha waa in la soo sheego

  Ardaydu waxay iska xaadirinayaan aaladda Campus

  Ardaydu waxay sii wadayaan inay dhammaystiraan casharrada ku jiro Schoology iyagoo isticmaalayo iPad-kooda

  Ardaydu waxay sii wadayaan inay dhammaystiraan casharrada ku jiro Schoology iyagoo isticmaalayo iPad-kooda

  Ardaydu way u wareegi karaan waxbarashada khadka intarnetka (virtual) inta ka harsan sannad-dugsiyeedka

  Ardayda doorata waxbarashada khadka intarnetka waxay ku sii jiri doonaan waxbarashada khadka intarnetka inta ka hartay sannad-dugsiyeedka  • Tilmaamaha Caafimaadka & Bedqabka ee u Dambeeyay

  SPPS waxay raaceysaa dhammaan shuruudaha iyo talooyinka lagu soo bandhigay Qorshaha Waxbarashada iyo Bedqabidda ee Minnesota. ⬇️

 • Gafuur-xirrada iyo Weji-daboollada

 • Kala-fogaanshaha Dadweynaha

 • Baarista iyo La-socoshada Caafimaadka

 • Waaxda Dhismayaasha ee SPPS

 • Nadaafadda & Jeermis-dilidda

 • Isbeddel Ku yimid Qaabka ay Qoysasku U imanayaan Dhismayaasha Iskoolka

 • Gaadiidka Iskoolka

 • Adeegga Cuntada

 • Sick Students

 • Tilmaamaha u Dambeeyay ee Karantiilka SPPS

 • Shuruudaha u Guuridda Waxbarashada Durugsan

 • Intii aan u diyaar garowbaynay inay ardayda dugsiga hoose billaabaan waxbarasho ay qof ahaan iskoolka u imaanayaan, waxaan sidoo kale qorsheynaynay qaabab aan ardaydayada dugsiga sare dhigato ku siin karno taageero dheeraad ah. Caawintaan waxbarasho ee shaqsiyeed waxaa la bixin doonaa Isniinta ilaa Khamiista. Maalmaha Jimcaha waxay noqon doonaan maalmo ay ardayda dugsiyada sare qaadanayaan waxbarashada durugsan oo aan isku wakhti aheyn. Jadwallada gaarka ahi way kala duwanaan doonaan iyadoo loo eegayo iskoolka iyo fasalka uu ardaygu dhigto. Fadlan ogow waxay sidoo kale tani ka dhigan tahay in la beddeli karo jadwalka waxbarashada durugsan ee haatan jiro. 

 • Ardayda ka diiwaangashan iskoolka Virtual Learning School waxay billaabi doonaan February 1. Codsiyadii ahaa u guurista iskoolka Virtual Learning School ee la sameeyay wixii ka dambeeyay January 11 waxaa lagu daray liiska sugitaanka. Codsiyadaas dib u eegid ayaa ku socoto oo qoysaska waxaa lagu soo wargelin doonaa sida ugu dhakhsaha badan.

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button


  • April 12-13: Maalmaha kala-guurka - Iskool uma jiro ardayda dugsiyada sare (fasallada 6-12)

  • April 14: Maalinta u horreysa waxbarashada qof ahaanta iskoolka loo imanayo ee ardayda dugsiyada sare