Pab Kom SPPS Qhib Mus Ntxiv

 • Vector of Student wearing a face mask

  Looj Nej Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg
  Cov tub ntxhais kawm qib K-12, cov neeg ua hauj lwm hauv SPPS thiab cov qhua uas tuaj rau hauv tsev kawm ntawv yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob hauv tsev kawm ntawv thiab hauv npav tib si, tsuas tshwj tias tau ntawv ntawm kws kho mob tsis pub looj xwb. Cov kawm Pre-K los yeej xav kom looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog tias lawv ua tau, kom raws li qhia los ntawm CDC txog How to Wear Cloth Face Covering.

  Txij lub 4 Hlis tim 23 los, cov tub ntxhais ua kis las mas tsis tas yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum xyaum los sis ua kis las sab nraum zoov, tiam sis peb yeej xav kom looj ntag.

  Cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov qhua mas nyias yuav tsum npaj nyias li ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum ua tau. Tiam sis npaj tsis tau los peb yeej muaj cov ntaub no rau tej tus uas tsis muaj.

   

 • Vector of students social distancing with masks on

  Nyob Kom Sib Nrug Thaum Ua Tau
  SPPS yuav npaj kom cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem qis nyob tau sib nrug li 3 hneev taw thaum twg ua tau, thiab 3-6 hneev taw rau cov uas kawm rau hauv theem ob. Tsev kawm ntawv yuav txo qhov muab cov tub ntxhais kawm ntawv los sib xyaws thaum kawm ntawv kom tsis txhob muaj kev sib kis thiab nyob ze rau tej tus uas muaj mob. Nws yog ib qho tseem ceeb kom sawv daws to taub tias tej zaum yuav muaj tej lub tsam thawj uas cov neeg ua hauj lwm thiab tub ntxhais kawm ntawv yuav tau nyob ze zog xws li thaum khi hlua khau, nplig me nyuam siab.

  Thov nrog nej cov me nyuam tham kom lawv nco ntsoov nyob kom sib nrug ntawm lwm tus kom pab tau kev txo txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19.

 • Vector of clipboard with checkmarks

  Kev Kuaj Mob Txhua Hnub
  Cov tsev neeg yuav tsum kuaj me nyuam txhua tag kis seb puas muaj mob ua ntej yuav xa lawv cov me nyuam mus kawm ntawv los sis tos tsheb npav. Cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv mam saib xyuas seb cov tub ntxhais kawm ntawv puas muaj tej yam ntxwv mob rau lub sij hawm thaum kawm ntawv. Cov yam ntxwv mob COVID-19 muaj xws li ua npaws, hnoos, ua pa nyuaj, tsis hnov tsw los sis ncauj tsuag, thiab lwm yam.

  Yog tias koj tus me nyuam muaj cov yam ntxwv mob thooj li tus kab mob COVI-19, tsis txhob xa nws mus kawm ntawv. Hais mus qhia rau tsev kawm ntawv tias koj tus me nyuam tsis mus kawm ntawv thiab muab qhia rau hauv qhov COVID-19 Reporting System rau tib hnub ntawd kom paub tias yuav ua li cas kauj ruam tom ntej.

 • Vector saliva testing tube

  Mus Kuaj
  Cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas muaj me nyuam mus kawm rau tom tsev kawm ntawv mas ob lub lim tiam twg yuav tsum mus kuaj tus kab mob COVID-19 ib zaug. Txij li lub Plaub Hlis tim 26 los, tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv, cov coaches thiab lwm cov uas koom tes rau kev ua kis las mas ib lub lim tiam twg xav kom mus kuaj ib zaug. Cov tsev neeg muaj peev xwm mus nrhiav cov chaw kuaj mob ntawm no locations for free COVID-19 testing here. Ntxiv qhov nov, tag nrho cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv muaj qhov kev xaiv mus kuaj qaub ncaug nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv txhua txhua ob lub lim tiam ib zaug.

  Thov npaj siab tos kev qhia ntxiv txog tub ntxhais kawm ntawv kev mus kuaj nyob rau hauv SPPS sai sai tom ntej no.

 • Vector of student sick in bed at home

  Nyob twj ywm hauv tsev thaum koj mob
  Yog tias koj mob thooj li cov yam ntxwv mob COVID-19, mus kuaj pom tias muaj tus kab mob COVID-19, los sis tau mus nyob ze tej tus neeg uas mus kuaj pom tias muaj mob lawm, tsis txhob mus kawm ntawv. Nyob twj ywm hauv tsev yog tias ib tug neeg koj nyob nrog muaj cov yam ntxwv mob li COVID-19 los sis tau mus kuaj pom tias muaj tus mob ntawd lawm. Hais mus qhia rau tsev kawm ntawv tias koj tus me nyuam yuav tsis mus kawm ntawv thiab muab qhia rau hauv qhov COVID-19 Reporting System tib hnub ntawd.

 • Vector of website

  Siv qhov SPPS COVID-19 Reporting System
  Cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm los sis cov qhua uas pom tias muaj tus mob no lawm mas yuav tsum tau qhia mus rau qhov SPPS COVID-19 Reporting System nyob online rau tib hnub ntawd. Cov neeg ua hauj lwm hauv Student Health & Wellness mam li tiv tauj nej thiab qhia tias yuav tsum ua li cas kauj ruam tom ntej.

 • Vector image of airplane flying around world

  Qhia Txog Kev Mus Ntoj Ncig
  Yog tsis tsim nyog tsis txhob mus ntoj ncig. CDC nyuam qhuav tso tawm ib co kev qhia tshiab txog kev mus ntoj ncig domestic travel thiab international travel thaum txhua tus uas mus ntoj ncig txhaj tshuaj puv tas lawm. Yog tias li cas los yuav tsum mus ntoj ncig no ces ua li uas nej ua tau los tiv thaiv nej thiab nej tsev neeg.

  Ua ntej yuav txiav txim siab mus ntoj ncig, xav txog tej nram qab no:

  • COVID-19 sib kis ntau npaum li cas ntawm qhov chaw uas koj yuav mus ntawd thiab kev sib kis hauv koj lub zej zos ntau npaum li cas.
  • Seb koj los sis ib tug neeg uas nrog koj mus ntawd puas muaj feem mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19.
  • Puas yuav nyuaj nyob kom nrug deb ntawm lwm tus li 6 hneev taw los tsis nyuaj.
  • Yog koj mob lawm, koj puas qhaj tau hauj lwm, ntawv los sis lwm yam dej num.


  Yog mus ntoj ncig txawv teb chaws, ua raws li cov lus qhia. Mus saib hauv U.S. Department of State: Travel and CDC: COVID-19 Travel Recommendations by Destination kom paub ntxiv.

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button