• Lub Npe Siv Hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv

  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ua txhua yam kom txhua tus tub ntxhais kawm muaj chaw kawm ntawv zoo rau hauv tsev kawm thiab tej kev lis kev cai thoob plaws hauv lub hauv paus tsev kawm ntawv.  Muaj kev sib hwm txhua tus tub ntxhais kawm lub npe thoob plaws rau txhua yam kev lis kev cai rau hauv chav kawm thiab hauv ntaub ntawv digital, thiab ntawm tus kheej txoj kev kawm yog ib qho kev tseem ceeb rau kev txuas ncauj txuas lus rau txhua tus tub ntxhais kawm thiab lawv kev muaj nqis.

   

  Keeb Kwm

  Thaum SPPS siv cov twj kawm digital, Google Suite thiab Schoology, ces yuav siv tub ntxhais kawm thawj lub npe raws cai uas nyob hauv ntaub ntawv.  Qhov no yuav txawv li tej kev sib hu uas cov xib hwb thiab tub ntxhais kawm siv lwm lub npe rau hauv chav los sis thaum sib ntsib sib fim.  Kev sib nug raws li kev lis kev cai yuav ua rau tub ntxhais kawm cia li hloov mus hu dua lwm lub npe rau thaum kawm ntawv kuj yog ib qhov sai thiab yooj yim.

   

  Tiam sis, hloov tub ntxhais kawm lub npe rau hauv ntaub ntawv yog ib qhov nyuaj tsis yooj yim hloov rau tub ntxhais kawm, tsev neeg thiab/los sis rau cov neeg ua hauj lwm siv los hu thiab hwm raws li cov tub ntxhais kawm xav kom hu li thaum lawv kawm hauv chav.

   

  Hloov Lub Npe Siv

  Tam sis no cov tub ntxhais kawm hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv hloov tau lawv lub npe siv rau hauv ntaub ntawv digital raws li lawv nyiam thiab niaj hnub sib hu rau hauv chav kawm lawm.  Piv txwv li nws lub npe tiag hu ua “Tsab” tiam sis siv lub npe “Ntaj” rau hauv Schoology thiab Google Meets los yeej cim tau tias yog Ntaj no lawm.

 • Tub ntxhais kawm lub npe siv hauv SPPS yog dab tsi?

 • Leej twg txiav txim siab rau tub ntxhais kawm lub Npe Siv?

 • Thaum twg yog sij hawm rau tub ntxhais kawm hloov nws lub Npe Siv?

 • Hloov tub ntxhais kawm lub Npe Siv puas ua rau lawv thawj lub Npe Tiag Tiag hloov?

 • Kuv yuav hloov mus rau tub ntxhais kawm thawj lub Npe Tiag Tiag li cas?

 • Yog tias tus tub ntxhais kawm tsis muaj lub npe luv los sis tsis xav tso ib lub npe siv txawv no yuav ua li cas?

 • Leej twg thiaj li pom tub ntxhais kawm lub Npe Siv?

 • Tub ntxhais kawm tso dua lwm lub npe siv txawv rau lwm tus neeg los sis lwm pab pawg pom puas tau?

 • Puas yuav pom tub ntxhais kawm thawj lub Npe Tiag tshwm li?