2021-2022 MEAL SERVICE


 • Kev Pab Zaub Mov Hauv ZosMinnesota Food HelpLine

  Muaj ob peb lub koom haum hauv zej zos muaj pab zaub mov dawb rau cov tsev neeg hauv Saint Paul.

  Minnesota Food Helpline

  Yog xav tau kev pab, hu rau 888-711-1151, Monday-Friday thaum 10 a.m. txog 5 p.m.

  Meals on Wheels of Ramsey County

  Muaj thauj zaub mov dawb mus rau ntawm tsev rau cov neeg laus uas nyog hauv Ramsey County uas raug kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19.

  Chaw pab zaub mov hauv Ramsey County

  Muaj teev qhia txog cov chaw pab zaub mov hauv Nroog Saint Paul thiab Ramsey County.


 • Zaub Mov Noj Rau Cov Tub Ntxhais Uas Mus Kawm Rau Tom Tsev Kawm Ntawv

  Rau xyoo kawm ntawv 2021-2022, kev noj tshais thiab noj sus yog yuav noj dawb rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas ntim su tom tsev tuaj los kuj muaj feem mus nqa tau zaub mov tom chav noj mov los noj thiab. Kom tau txais pluas su noj dawb mas cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau khaws 3 yam khoom noj (xws li txiv hmab txiv ntoo, zaub thiab mis nyuj). Yog cov tub ntxhais kawm ntawv leej twg tsuas xav tau ib poom mis nyuj xwb no los tus nqi yog $ 0.50. Peb muaj daim qhia cov khoom noj nyob rau ntawm schoolcafe.com/spps

  Cov tsev kawm ntawv/khoos kas mam li txiav txim siab seb yuav noj mov hauv chav noj mov thiab/los sis chav kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum lawv tsis noj mov los sis haus dej. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau zaum lub rooj uas tseg rau lawv zaum thaum noj mov.

  Yuav muaj mus nqa tshais coj los noj hauv chav kawm ntawv txuas ntxiv. Nov yog ib co khoom noj uas twb muab ntim ua ntej lawm. Pluas su ces yuav muab ntim rau hauv cov thawv uas rov siv tau es tsis siv cov tais nqa zaub mov li ib txwm, thiab yuav muaj ntawv taw qhia rau saum rooj tias yuav tsum mus zaum qhov twg hauv chav noj mov. Cov neeg ua hauj lwm yuav saib xyuas cov txheej txheem kev nyab xeeb lub sij hawm noj su, xam tag nrho thaum tub ntxhais kawm ntawv los sawv ua kab thiab tso tub ntxhais kawm ntawv tawm tib si.


 • Mus nqa cov thawv zaub mov noj rau cov tub ntxhais kawm hauv SPPS Online School thiab SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv uas raug cais mus nyob ib qho vim tus kab mob COVID

  Peb muaj cov thawv zaub mov noj rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv SPPS Online School thiab cov me nyuam uas raug cais tus kheej mus nyob ib qho vim tus kab mob COVID. Nyob rau cov thawv zaub mov no muaj tsib pluag tshais thiab tsib pluag su. Cov tsev neeg yuav tsum tau sau npe ua ntej yuav mus nqa cov thawv zaub mov no.

  Nias ntawm no mus sau npe.

  Mus nqa ntawm qhov chaw no: SPPS Education and Operations Services, 1930 Como Avenue, Saint Paul, MN 55108
  Hnub mus nqa: Txhua hnub Friday, pib lub 9 Hli tim 17 mus
  Sij hawm mus nqa: 10 a.m txog 12 p.m.

  Me nyuam tsis tas nrog nej tuaj nqa zaub mov noj. Nco ntsoov nyob sib nrug li 6 hneev taw thiab looj hnab npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tuaj nqa zaub mov noj.

  Yog nej twb sau npe tag lawm tab sis xav hais kom tsis txhob thauj zaub mov tuaj lawm los sis xav kom thauj ntau zog los sis tsawg zog tuaj, ua daim ntawv no kom tiav.


 • Tiv Tauj Peb

  Yog muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb, tiv tauj Nutrition Services ntawm: