Cov Lus Uas Pheej Nug

KEV TEEV NPE KAWM NTAWV

 • SPPS Online School yog dab tsi?

 • Kuv yuav teev npe li cas?

 • Yog kuv tsis nyob rau hauv Xees Phos, kuv puas teev npe tau rau SPPS Online School?

 • Kuv tus me nyuam puas yuav rov qab mus kawm tau rau nws lub tsev kawm ntawv thaum txog nrab xyoo?

 • Puas muaj kawm qib Pre-K?

COV NTAWV KAWM

 • Kev kawm online yog yuav kawm li cas?

 • Yuav ua li cas kuv tus me nyuam thiaj tau nws lub iPad?

 • Leej twg yuav qhia ntawv hauv SPPS Online School?

 • SPPS lub tsev kawm ntawv online yuav txawv qhov nyob hauv tsev kawm li cas?

 • Yuav muaj kawm dab tsi?

 • Puas muaj cov kev kawm uas siv lwm hom lus los qhia los sis cov kev kawm tshwj xeeb uas kawm hauv cov tsev kawm ntawv magnet?

 • SPPS lub tsev kawm ntawv online puas yuav muaj kawm ntaus suab paj nruag thiab/los sis hu nkauj ua ke?

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv puas yuav koom tes tau rau kev ua kis las?

 • Cov hnub kawm ntawv hauv SPPS lub tsev kawm ntawv online puas mus raws li cov hnub uas teev tseg hauv daim ntawv qhia caij nyoog rau SPPS lwm cov tsev kawm ntawv?

 • Yuav teev cov hnub tuaj kawm ntawv li cas?

 • Yuav muab qhab nia li cas?

 • Kuv tus me nyuam puas kawm tau mus rau qhov yuav tiav?

 • Kuv tus me nyuam puas yuav tsum tau mus xeem tus Minnesota Comprehensive Assessments thiab lwm yam uas muab rau txhua tus xeem thoob plaws hauv koog tsev kawm ntawv no?

KEV PAB

 • Tej yam uas tsev kawm ntawv xav kom tsev neeg pab thaum me nyuam kawm hauv SPPS lub tsev kawm ntawv online yog dab tsi?

 • Kuv cov me nyuam yuav mus nyob qhov twg thaum nruab hnub yog tias kuv nyob tsis tau hauv tsev nrog lawv?

 • Tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab rau kev sib haum xeeb thiab kev xav li cas thaum kawm ntawv online?

 • Puas yuav muaj cov kev pab cuam xws li kev kawm ntawv tshwj xeeb thiab khoos kas kawm ntawv Askiv?

 • Kuv tus me nyuam puas yuav tau txais kev pab cuam raws li teev tseg rau hauv nws daim ntawv teev kev kawm rau tus kheej los sis IEP?

 • Puas yuav muaj kev pab tim ntsej tim muag?

 • Lub caij nplooj zeeg no kuv cov me nyuam puas yuav tseem tau zaub mov noj?