SPPS LUB ZEEM MUAG: Cov Lus Kheev Nug

 • 1. Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] ntawm SPPS yog dabtsi tiag?

  Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] yog txoj uas ua tau raws li lub xeev Minnesota tej qauv rau kev qhia ntawv uas muab cib fim rau cov tub ntxhais kawm kom lawv thiaj kawm tau zoo tom tsev kawm ntawv, thaum kawm qib siab thiab tau hauj lwm zoo.

  Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo muab kev kawm dav dua, tob dua rau cov tub ntxhais kawm haj yam muaj cib fim kawm tau ntawv zoo. Tsis yog qhia kom cov tub kawm to taub tej yam uas tseem ceeb xwb xws li txoj kev nyeem ntawv, sau ntawv thiab ua leb, tiamsis cov uas qhia cov tub ntxhais kawm yog cov kws qhia txuj ci, art, kev kawm txog tib neeg, cov lus thoob ntiajteb, kev kawm txawj saib xyuas lub cev thiab noj qab haus huv thaum lawv muaj cib fim kawm ntau yam ntxiv.  Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] kuj muab ntau yam cib fim zoo rau cov tub ntxhais kawm xws li mus saib cov museum thiab saib lawv ua yeeb yam thiab ntaus nkauj paj nruag los sis mus kawm ntxiv txog tej hav zoov hav tsuag kom kawm tau tej kev tshawb txujci thiab leb.  

  Txuas ntxiv, rau ib lub tsev kawm ntawv uas pom tias loj-txaus, muaj ib pab neeg ua hauj lwm uas muab tau kev pab raws li lawv cheem tsum, tsis hais lawv tej kev sib raug zoo-kev xav thiab kev noj haus huv rau lawv lub cev.   Cov tub ntxhais kawm txais tau tej kev pab rau kev kawm ntawv ntau dua xws li ib tug pab tus kws kho mob (nurse), counselor, psychologist thiab social worker uas ua hauj lwm full-time. Tej zaum kuj yuav muaj lwm cov neeg ua hauj lwm tshwj xeeb uas nrog cov niam cov txiv tham thiab qhia tias cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg uas yog ib haiv neeg twg tias lawv cheem tsum dabtsi. 

  2. Vim li cas SPPS haj yam xav muab cov tsev kawm ntawv elementary hloov?

  Feem ntau mas, cov nyiaj rau cov tsev kawm ntawv tsuas muab raws li cov tub ntxhais kawm uas rau npe kawm ntawm ib lub tsev kawm ntawv twg seb coob los tsawg xwb: Yog muaj cov tub ntxhais kawm coob dua ntawm ib lub tsev kawm ntawv twg, ces yuav muaj nyiaj ntau dua los pab kom muaj ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo. Ua li no vim tias lub xeev thiab nom tswv yog cov muab nyiaj rau lub district los qhia ntawv rau cov menyuam nyob ntawm seb lawv muaj cov tub ntxhais kawm coob los tsawg; saib zaj yeeb yaj kiab no kom paub ntxiv seb lub district siv cov nyiaj li cas.

  SPPS cov tsev kawm ntawv elementary qee lub tsis muaj cov tub ntxhais kawm coob txaus kom thiaj muaj tau qhov khoos kas uas tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education]. Nyob rau hauv Minnesota thiab lub nroog Xees Phos, cov uas yug me nyuam tsuas muaj tsawg zuj zus lawm xwb. Qhov no yog ib qho uas muaj thoob teb chaws no thiab yuav tsis hloov sai sai tom ntej no.  Qhov uas yug me nyuam tsawg dua lawm txhais tias yuav tsis muaj me nyuam coob npaud tuaj kawm peb cov tsev kawm ntawv lawm.  Kuj muaj lwm txoj kev kawm ntawv rau cov tsev neeg uas nyob rau sab nraum SPPS thiab.

  Muaj ib hnub twg, peb yeej yuav tsis muaj nyiaj txaus los pab cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj cov tub ntxhais kawm tuaj rau npe kawm coob txaus kom thiaj qhib tau tas mus li. Raws li keeb kwm, SPPS tau muab nyiaj rau cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj me nyuam tuaj kawm txaus los ntawm lawv cov nyiaj rau kev qhia ntawv kom cov tsev kawm ntawv thiaj qhib tau.  Tiam sis yuav kom ua tau li no ces peb yuav tau rho cov nyiaj ntawm cov tsev kawm ntawv uas muaj me nyuam coob txaus kom thiaj muaj tau ib qho khoos kas uas ruaj khov thiab kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education]. Yog tias peb pheej muab cov khoos kas uas twb kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] lawm ua kom tsis khov thoob lub district, ces cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog tau ib txoj kev kawm zoo yuav tsis tau txoj kev kawm uas lawv tsim nyog tau ntawd lawm.  

  Peb kuj xav kom peb muaj cov khoos kas zoo los rau peb cov tub ntxhais kawm rau cov khoos kas rau kev kawm tshwj xeeb, nrog rau tej cib fim kawm tej yam nyuaj ntxiv.

  Lub caij los txog lawm rau peb ua raws li tej tswv yim yav ntev-tom ntej, tuav cov kev qhia tij lim los saib meej kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] uas lawv tsim nyog tau tam sim no. SPPS yuav ua li lawv ua tau los ua tib zoo saib xyuas tej kev pab kom zoo es peb thiaj ua tau raws li peb tau cog lus rau cov niam cov txiv kom npaj cov tub ntxhais kawm ntawv kom txawj xav tob es lawv thiaj ua raws li lawv tej kev npau suav thiab hloov tau lub ntiaj teb.  Yuav kom peb txuag tau peb cov nyiaj, peb yuav tsum saib seb peb tuav cov kev qhia tij lim thiab khoos kas los saib meej kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau tej kev kawm uas lawv tsim nyog tau thiab yav tom ntej.

  3. Tej uas yuav hloov no puas yog hais txog tag nrho SPPS cov tsev kawm ntawv huvsi? 

  Tsis yog. Feem ntau ces tej uas yuav hloov no tsuas hais txog cov elementary school, thiab tsawg tsawg cov khoos kas secondary (middle thiab high school), thiab lwm cov middle thiab high school pathway thiaj yuav hloov xwb. Nco ntssov tias yog tias peb ua kom peb cov elementary school yim huab ruaj khov tam sim no, ces yuav pab cov khoos kas rau peb cov middle thiab high school los yuav yim huab ruaj khov vim lub district muaj peev xwm faib tej nyiaj mus rau tag nrho cov tsev elementary.  

  4. Yuav ua li cas rau kuv lub tsev kawm ntawv? Thaum twg kuv thiaj yuav paub tias kuv lub tsev kawm ntawv yuav hloov, xws li sib koom-ib qho chaw, hloov chaw los sis yuav raug kaw?

  Lub caij nplooj zeeg no, SPPS yuav muab lub Board of Education tej uas lawv pom zoo txog seb yuav hloov cov khoos kas twg. Tej tswv yim yuav daws no nyias yuav txawv nyias nyob ntawm ib lub tsev kawm ntawv twg xwb. Tej co kev ces tej zaum yuav yog qhov uas sib koom-ib qho chaw, hloov-chaw los sis muab cov khoos kas kaw.  Feem ntau ces tej uas yuav hloov no tsuas hais txog tsawg tsawg cov elementary school xwb, thiab ib co khoos kas rau cov middle thiab high school, thiab lwm cov middle thiab high school pathway thiaj yuav hloov xwb. 

  Yuav tsis muab cov tsev kawm ntawv muag, tiamsis tej zaum yuav muab siv rau lwm cov khoos kas uas loj zuj zus tuaj lawm los sis kom pab cov khoos kas uas cheem tsum ib qho chaw loj dua.

  5. Thaum twg mam li ua raws li tej uas yuav hloov rau cov tsev kawm ntawv no?

  Tej yam uas tau hais kom muab coj los kho yuav pib hloov zuj zus mus rau 2 xyoos tom ntej no (2022-23 thiab 2023-24 xyoo kawm ntawv), dua ntawd ces tej zaum mam muab lwm yam hloov tom qab. 

  6. Cov niam cov txiv, cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua hauj lwm puas muaj feem yuav hais tau dab tsi txog cov khoos kas tshiab uas lub tsev kawm ntawv yuav muaj?

  Mam hais lub tsev kawm ntawv cov zej zog seb lawv lub zeem muag yog li cas lawv lub tsev kawm ntawv thiaj qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab lawv cheeb tsam.  Ua ke, lub tsev kawm ntawv cov zej zog yuav tsim tau ib qho khoos kas uas ruaj khov, ib txoj kev kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] uas pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv, lawv tsev neeg, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zos.  Tiam sis, cov niam cov txiv thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsis yog cov uas txiav txim seb lub tsev kawm ntawv yuav muaj yam khoos kas twg tiag xws li yuav ua ib lub magnet zoo li cas—lub district mam yog tus txiav txim kom peb thiaj paub meej tias txhua tus tub ntxhais kawm thiaj mus kawm tau qhov khoos kas kom sib npaug zog.

  7. Tej no puas yuav ua li cas rau cov tsev kawm ntawv uas twb npaj yuav muab kho dua tshiab?

  Cov tsev kawm ntawv uas muaj nyob rau huav Tsib-Xyoos Kev Npaj Saib Xyuas Kho Tej Tsev thiab Yuav Siv Nyiaj (5YP) yuav ua raws li lawv tau npaj yuav kho. Lub 5YP tau tseg ib co nyiaj rau tej hauj lwm uas tej zaum SPPS Lub Zeem Muag kom thiaj muaj nyiaj them rau tej uas hloov rau ib qho khoos kas rau lub tsev kawm ntawv twg thiab lub tsev uas twb pom zoo rau lawm.  Yuav tsis hloov ib qho 5YP hauj lwm uas muaj tam sim no los sis tau npaj rau tom ntej.  

  8. Siv tau nom tswv cov nyiaj ARP/ESSER los them rau cov tsev kawm ntawv-uas tsis muaj cov me nyuam rau npe txaus kom lawv thiaj qhib li qub los tsis tau?

  Vim muaj nom tswv cov nyiaj ARP/ESSER, peb zoo siab tshaj hais tias peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg haj yam yuav tau ib txoj kev kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] uas ruaj khov uas cov tub ntxhais kawm thiaj nkag siab zoo rau tej uas lawv kawm thiab tau tej kev pab rau kev sib txuas lus, kev xav thiab kev noj qab haus huv rau siab ntsws.  

  Txawm nom tswv cov nyiaj no yuav txhawb cov khoos kas rau kev kawm thiab tej kev pab ntawm cov tsev kawm ntawv no lawm ntau ntawm cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj tub ntxhais kawm rau npe coob txaus los, cov nyiaj no tsuas yuav muaj ib nyuag ntu xwb. Tsuas muaj cov nyiaj no rau peb lub xyoos uas kawm ntawv xwb (SY2021-22, SY2022-23, SY23-24).

  Peb yuav tsum npaj ua ntej rau thaum uas tsis muaj cov nyiaj no lawm es thaum rov qab mus rau qhov qauv rau cov nyiaj rau kev kawm uas niaj zaus ua peb thiaj tsis tu ncua dabtsi, uas twb tsis muaj txaus los muab cov khoos kas qhia ntawv zoo.

  Yuav tseem ceeb tshaj rau peb siv lub cib fim no los ua rau yav ntev-tom ntej, tuav cov kev qhia tij lim los saib meej kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] uas lawv tsim nyog tau.