• Translation Services

  School documents can be translated upon request. Interpreters can be present upon request, also. 

  Muaj kev txhais ntawv rau sawvdaws

   

  • Si necesita traducción en español: 

           Jonathan Burnett

          (218)209-7434

          jonathan.burnett@spps.org

   

  • If Karen translation is needed:

           Victoria Pao-Sein

          (651)744-2731

          Cell (651) 434-1163

          victoria.pao-sein@spps.org

   

  • Yog koj xav tau kev pab txhais ntawv ua lus Hmoob hu rau:

           Yee Yang (Yis Yaj)

           Tus xovtooj  651-744-2732

           Email rau yee.yang@spps.org

   

  Peb muaj kev pab txhais ntawv Mekas ua lus Hmoob losyog Lus Hmoob ua lus Mekas. Cov ntawv txhais no tsuas yog txhais los siv rau hauv lub tsev kawm ntawv xwb. Cov tibneeg txhais lus yuav siv lawv lub sijhawm los pab txhais cov ntawv rau sawvdaws raw li cov tibneeg tau thov tuaj.