District Budget Information Meetings

   English

   • How does Saint Paul Public Schools create a budget for each school year? How do schools and programs set priorities for their budgets? Families and community members are invited to learn more about SPPS’s district budget process and priorities for the 2022-23 school year. Staff members from the finance department and other district leadership will be present to provide additional information and answer questions.

    If you have questions regarding the 2022-23 budget for your student’s school, please contact your school principal.

    Monday, May 16 • Virtual 12-1 p.m. & In-person 6-7 p.m.

    • Virtual meeting in English
    • In-person meeting in English at the District Administration Building (360 Colborne Street)
     • To request a language interpreter for the in-person meeting, please fill out the Interpreter Request Form or call 651-767-8347
    • ASL interpretation will be provided at both meetings

    Tuesday, May 17 • 6-7:30 p.m.

    • In-person meeting with a Karen interpreter at Washington Technology Magnet (1495 Rice Street)

    Wednesday, May 18 • 6-7 p.m.

    • In-person meeting presented in Spanish at the District Administration Building (360 Colborne Street) 

    Thursday, May 19 • 6-7 p.m.

    • In-person meeting presented in Hmong at the District Administration Building (360 Colborne Street)

    Friday, May 20 • 6-7:30 p.m.

    • In-person meeting with a Somali interpreter at the District Administration Building (360 Colborne Street)

     

    All meetings will provide light refreshments.

   Español

   • REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE SPPS 

    ¿Cómo crea las Escuelas Públicas de Saint Paul un presupuesto para cada año escolar? ¿Cómo establecen las escuelas y programas prioridades para sus presupuestos? Las familias y miembros de la comunidad están invitados a conocer más sobre el proceso y prioridades del presupuesto del distrito para el año escolar 2022-23. Empleados del departamento de finanzas y otros líderes del distrito estarán presentes para proporcionar información adicional y responder preguntas.

    Si usted tiene preguntas relacionadas con el presupuesto del 2022-23 de la escuela de su estudiante, por favor contacte al director de su escuela.

    Lunes 16 de mayo • Reunión virtual 12-1 p.m. y en persona 6-7 p.m.

    • Reunión en inglés
    • Reunión en persona en inglés en el edificio administrativo del distrito
     (360 Colborne Street)
    • Se proporcionará un intérprete de lenguaje de señas (ASL) en ambas reuniones 

    Miércoles 18 de mayo • 6-7 p.m.

    • Reunión en persona en español en el edificio administrativo del distrito
     (360 Colborne Street) 

     

    Se proporcionará un bocadillo ligero en todas las reuniones.

   Hmoob

   • SPPS LUB ROOJ SIB NTSIB QHIA TXOG HAUV PAUS TSEV KAWM NTAWV KEV NPAJ NYIAJ TXIAG 

    Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv npaj nyiaj txiag li cas rau txhua txhia xyoo? Cov tsev kawm ntawv thiab khoos kas yuav npaj kev siv nyiaj rau yam twg ua ntej li cas? Thov nqua hu cov tsev neeg thiab tej tswv cuab hauv zej zos tuaj koom lub rooj sib ntsib no kom paub ntxiv txog SPPS koog tsev kawm ntawv tus txheej txheem npaj nyiaj txiag thiab yuav npaj siv rau tej kis twg ua ntej rau xyoo kawm ntawv 2022-23. Cov neeg ua hauj lwm hauv chav tuav nyiaj txiag thiab lwm cov thawj coj hauv hauv paus tsev kawm ntawv yuav tuaj qhia kom nej paub ntxiv thiab teb nej cov lus nug.

    Yog tias nej muaj lus nug txog kev npaj nyiaj txiag rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv rau xyoo 2022-23, thov hu rau tus thawj xib fwb tom nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.


    Monday, lub 5 Hlis tim 16 • Sib ntsib online 12-1 p.m. & Sib ntsib tim ntsej tim muag 6-7 p.m.

    • Lub rooj sib ntsib online uas hais ua lus Askiv
    • Lub rooj sib ntsib mus koom kiag tim ntsej tim muag uas hais ua lus Askiv nyob rau hauv lub Tuam Tsev Hauv Paus Kawm Ntawv (360 Colborne Street)
     • Yog xav tau neeg txhais lus rau lub rooj sib ntsib tim ntsej tim muag, thov ua daim ntawv hauv nov Interpreter Request Form kom tiav los sis hu rau 651-767-8347
    • Yuav muaj neeg txhais lus ASL rau hauv ob lub rooj sib ntsib no

    Thursday, lub 5 Hlis tim 19 • 6-7 p.m.

    • Lub rooj sib ntsib mus koom kiag tim ntsej tim muag uas yuav hais ua lus Hmoob nyob rau ntawm lub Tuam Tsev Hauv Paus Kawm Ntawv (360 Colborne Street)

     

    Yuav muaj khoom txom ncauj thiab me ntsis dej haus rau hauv cov rooj sib ntsib no.

   Karen

   Soomaali

   • SHIRARKA WARBIXINTA MIISAANIYADDA EE DEGMADA SPPS

    Sidee ayay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul u dejiyaan miisaaniyad sannad dugsiyeed kasta? Sidee bay dugsiyada iyo barnaamijyadu u dejiyaan oo u kala hormariyaan mudnaanta miisaaniyadahooda? Qoysaska iyo xubnaha bulshada waxaa lagu casuumay inay wax badan ka ogaadaan nidaamka miisaaniyadda degmada SPPS iyo waxyaalaha mudnaanta leh sannad-dugsiyeedka 2022-23. Xubno ka tirsan shaqaalaha waaxda maaliyadda iyo hoggaanka kale ee degmada ayaa imaan doona si ay u bixiyaan xogo dheeraad ah ugana jawaabaan su'aalaha.

    Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan miisaaniyadda 2022-23 ee iskoolka ardaygaaga, fadlan la xiriir maamulaha iskoolkaaga.

    Isniinta, May 16 • Qaab ah online la isdaawanayo 12-1 p.m. iyo qaab shakshi ahaan la imaanayo 6-7 p.m.

    • Kulanka muuqaalka ah ee luuqadda Ingiriiska
    • Kulanka shaqsi ahaanta loo imaanayo ee af Ingiriiska ah ee Dhismaha Maamulka Degmada (360 Colborne Street)
     • Si aad ugu codsatid turjumaan luuqadda kulanka shakhsi ahaanta la imaanayo, fadlan buuxi Foomka Codsiga Turjumaanka ama wac 651-767-8347
    • Tarjumaanka luuqadda ASL ee dhagoolaha ayaa la keeni doonaa labada kulanba

    Jimco, May 20 • 6-7:30 p.m.

    • Kulanka shaqsi ahaanta loo imaanayo oo leh turjumaan Soomaali ah ayaa ka dhici doono Dhismaha Maamulka Degmada (360 Colborne Street)

     

    Dhammaan shirarka waxay bixin doonaan cunto fudud.