Summer Food Truck

Food Truck

   English

   Hmong

   • Cov Me Nyuam 18 Xyoo Rov Hauv Noj Mov Dawb Lub Caij Ntuj Sov

    Lub caij ntuj sov no muaj noj mov TSIS THEM NQI rau cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo rov hauv los sis cov tshaj 18 xyoo uas lub cev tsis muaj zog thiab kawm ib qhov khoos kas hauv tsev kawm ntawv.  Yuav muaj noj mov rau hauv cov tiaj ua si thiab tej qhov chaw hauv zej zos, pib lub Rau Hli tim 14. Nrhiav zaub mov noj nyob rau tshaj li ntawm 50 lub tiaj ua si thiab tej chaw hauv zej zos hauv Xees Phos los ntawm kev siv qhov app nov Free Meals for Kids mobile app.

    Tej Yam Tshiab Lub Caij Ntuj Sov No

    Mus saib Qhov Chaw Noj Mov lub tsheb thauj khoom noj!  Peb yuav pub mov rau cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo rov hauv, los sis cov tshaj 18 xyoo uas lub cev tsis muaj zog thiab kawm ib qhov khoos kas hauv tsev kawm ntawv noj dawb.  Yuav tsum muab cov zaub mov noj kom tag rau hauv qhov chaw noj mov.  Peb xyiv fab hlo yuav ntsib nej rau tod!

    Sij Hawm Tsheb Thauj Khoom Noj Tuaj Rau Lub Caij Ntuj Sov 2022

    Nutrition Services lub tsheb thauj khoom noj yuav muaj noj mov rau cov chaw nram qab no txij lub 6 Hli tim 21 mus txog lub 8 Hli tim 19. (Tej zaum cov sij hawm no tseem yuav hloov los muaj.)

    Monday

    Tuesday

    Wednesday

    Thursday

    Friday

    July 11Titan Teriyaki Chicken Bowl

    12Hero's Gyro

    13Cosmic Chicken Sandwich

    14Kickin' Chicken Leg

    15Slammin' Sambusas

    July 18Time-Travel Taco

    19Battle Burger

    20BAM! Burrito Bowl

    21Hero's Gyro

    22Cosmic Chicken Sandwich

    July 25Kickin' Chicken

    26Slammin' Sambusas

    27Time Travel Taco

    28Battle Burger

    29Epic Orange Chicken Bowl

    August 1Hero's Gyro

    2Cosmic Chicken Sandwich

    3Kickn' Chicken

    4Slammin' Sambusas

    5Time-Travel Taco

    August 8Battle Burger

    9Titan Teriyaki Chiicken Bowl

    10Hero's Gyro

    11Cosmic Chicken Sandwich

    12Kickin' Chicken Leg

    August 15Slammin' Sambusas

    16Time-Travel Taco

    17Battle Burger

    18BAM! Burrito Bowl

    19Hero's Gyro

     

    Monday

    Tuesday

    Wednesday

    Thursday

    Friday

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. thiab Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. thiab Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. thiab Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. thiab Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. thiab Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. thiab Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. thiab Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. thiab Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. thiab Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. thiab Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Dayton’s Bluff Rec Center 

    800 Conway St. 

    12:30-1:30 p.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Dayton’s Bluff Rec Center 

    800 Conway St.

    12:30-1:30 p.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (nres ntawm txoj kev Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (nres ntawm txoj kev Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (nres ntawm txoj kev Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (nres ntawm txoj kev Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Parque de Castillo

    149 Cesar Chavez St.

    (nres ntawm txoj kev S. Clinton Ave.)

    3-4 p.m.

   Somali

   • Cunto Bilaash ah ee Xagaaga oo loogu talagalay Carruurta ah 18 jir iyo Wixii ka yar

    Cuntooyinka xagaaga ayay QIIMO LA'AAN ku heli karaan carruurta da'doodu tahay 18 jir iyo wixii ka yar, ama carruurta ka weyn 18 jirka ee naafada ah kuwaasoo ka diiwaangashan barnaamijyada iskoollada. Cuntada waxaa laga bixin doonaa jardiinooyinka magaalada iyo goobaha bulshada laga billaabo June 14. Ka doono cunto bilaash ah in ka badan mid ka mid ah 50 goob oo ah jardiinooyin iyo meelaha bulsheed oo ku yaal Saint Paul adiga oo isticmaalayo app-ka Free Meals for Kids (Cuntooyinka Bilaashka ah ee Carruurta).

    Arrin Cusub Xagaagan

    Booqo gaadiidka cusub ee cuntada keeno ee xarunta Adeegyada Nafaqada! Waxaynu cunto bilaash ah siin doonnaa carruurta ah 18 jir iyo wixii ka yar, ama kuwa ka weyn 18 sano ee naafada ah ee ka qoran barnaamijyada iskoollada. Cuntada waa in lagu cunaa isla goobta. Waan ku faraxsannahay inaan halkaas kugu aragno!

    Jadwalka Gaadiidka Cunnada ee Xagaaga 2022

    Gaariga cuntada ee waaxda Adeegyada Nafaqada wuxuu cunto ka bixin doonaa meelaha soo socda laga billaabo June 21 ilaa August 19. (Wakhtiyadu waa isbeddeli karaan.)

    Isniin

    Talaado

    Arbaco

    Khamiis

    Jimce

    July 11Titan Teriyaki Chicken Bowl

    12Hero's Gyro

    13Cosmic Chicken Sandwich

    14Kickin' Chicken Leg

    15Slammin' Sambusas

    July 18Time-Travel Taco

    19Battle Burger

    20BAM! Burrito Bowl

    21Hero's Gyro

    22Cosmic Chicken Sandwich

    July 25Kickin' Chicken

    26Slammin' Sambusas

    27Time Travel Taco

    28Battle Burger

    29Epic Orange Chicken Bowl

    August 1Hero's Gyro

    2Cosmic Chicken Sandwich

    3Kickn' Chicken

    4Slammin' Sambusas

    5Time-Travel Taco

    August 8Battle Burger

    9Titan Teriyaki Chiicken Bowl

    10Hero's Gyro

    11Cosmic Chicken Sandwich

    12Kickin' Chicken Leg

    August 15Slammin' Sambusas

    16Time-Travel Taco

    17Battle Burger

    18BAM! Burrito Bowl

    19Hero's Gyro

     

    Isniin

    Talaado

    Arbaco

    Khamiis

    Jimce

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (waddada W. Wayzata St. iyo Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (waddada W. Wayzata St. iyo Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (waddada W. Wayzata St. iyo Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (waddada W. Wayzata St. iyo Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (waddada W. Wayzata St. iyo Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Frogtown Community Center

    (waddada Galtier St. iyo Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (waddada Galtier St. iyo Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (waddada Galtier St. iyo Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (waddada Galtier St. iyo Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (waddada Galtier St. iyo Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Dayton’s Bluff Rec Center 

    800 Conway St. 

    12:30-1:30 p.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Dayton’s Bluff Rec Center 

    800 Conway St.

    12:30-1:30 p.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (gaariga oo taagan waddada Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (gaariga oo taagan waddada Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (gaariga oo taagan waddada Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (gaariga oo taagan waddada Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Parque de Castillo

    149 Cesar Chavez St.

    (gaariga oo taagan waddada S. Clinton Ave.)

    3-4 p.m.

     

   Spanish

   • Comidas gratis para niños hasta los 18 años

    Las comidas de verano están disponibles SIN COSTO para niños hasta los 18 años,o mayores de 18 años con una discapacidad que estén matriculados en un programa escolar. Las comidas se servirán en parques y espacios comunitarios a partir del 14 de junio. Encuentre comidas gratis en más de 50 parques y espacios comunitarios en Saint Paul usando la aplicación móvil Free Meals for Kids.

    Nuevo este verano

    ¡Visite el nuevo camión de comida de Servicios de Nutrición! Serviremos comidas gratis a niños menores de 18 años o mayores de 18 años con una discapacidad que estén matriculados en un programa escolar. Las comidas deben consumirse en el lugar. ¡Estamos emocionados de verlos ahí!

    Horario de verano 2022 del camión de comida 

    El camión de comida de  Servicios de Nutrición servirá comidas en los siguientes lugares entre 21 de junio al 19 de agosto. (Los horarios están sujetos a cambios).

    Lunes

    Martes

    Miércoles

    Jueves

    Viernes

    July 11Titan Teriyaki Chicken Bowl

    12Hero's Gyro

    13Cosmic Chicken Sandwich

    14Kickin' Chicken Leg

    15Slammin' Sambusas

    July 18Time-Travel Taco

    19Battle Burger

    20BAM! Burrito Bowl

    21Hero's Gyro

    22Cosmic Chicken Sandwich

    July 25Kickin' Chicken

    26Slammin' Sambusas

    27Time Travel Taco

    28Battle Burger

    29Epic Orange Chicken Bowl

    August 1Hero's Gyro

    2Cosmic Chicken Sandwich

    3Kickn' Chicken

    4Slammin' Sambusas

    5Time-Travel Taco

    August 8Battle Burger

    9Titan Teriyaki Chiicken Bowl

    10Hero's Gyro

    11Cosmic Chicken Sandwich

    12Kickin' Chicken Leg

    August 15Slammin' Sambusas

    16Time-Travel Taco

    17Battle Burger

    18BAM! Burrito Bowl

    19Hero's Gyro

     

    Lunes

    Martes

    Miércoles

    Jueves

    Viernes

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. y Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. y Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. y Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. y Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Lewis Park/Roy Wilkins Park

    (W. Wayzata St. y Marion St.)

    10:30-10:55 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. y Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. y Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. y Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. y Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Frogtown Community Center

    (Galtier St. y Lafond Ave.)

    11:10-11:35 a.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Dayton’s Bluff Rec Center 

    800 Conway St.

    12:30-1:30 p.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Dayton’s Bluff Rec Center 

    800 Conway St.

    12:30-1:30 p.m.

    Phalen Beach

    1400 Phalen Dr.

    12-1 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (estacionado en Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (estacionado en Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (estacionado en Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Highwood Hills Rec Center

    2192 Londin Ln.

    (estacionado en Winthrop St.)

    3-4 p.m.

    Parque de Castillo

    149 Cesar Chavez St.

    (estacionado en S. Clinton Ave.)

    3-4 p.m.

     

   Karen