Zoo Siab Tos Txais Cov Niam Txiv/Neeg Saib Xyuas thiab Cov Tsev Neeg

  • Zoo siab tos txais sawv daws rau Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Yog xav paub ntxiv thiab xav paub txog lwm yam khoos kas thiab kev pab uas muaj rau cov niam txiv thiab tsev neeg kom paub txog peb cov tsev kawm ntawv thiab muaj kev koom tes, thov mus saib cov kev pab rau tsev neeg uas muaj nyob rau nram qab no. 

    Yog tias nej nrhiav tsis tau yam uas nej tab tom nrhiav, peb muaj cov neeg ua hauj lwm 8 a.m. txog 4:30 p.m. hnub Monday txog Friday uas npaj txhij yuav teb nej cov lus nug los sis xa nej mus rau chav ua hauj lwm uas pab tau nej. Hu rau 651-767-8100.

  • Kev Teev Npe Yog nej xav tau kev pab xaiv tsev kawm ntawv, hu rau Student Placement Center ntawm 651-325-2740.
  • Daim Qhia Caij Nyoog Mus rub daim qhia caij nyog rau Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg.
  • Campus Portal Mus saib cov ntawv teev qhia txog kev kawm, ntawv teev qhab nia, kev caij tsheb npav thiab kho ntaub ntawv.
  • Chaw Pab Zaub Mov Hauv Tsev Kawm Ntawm Mus saib tsev kawm ntawv cov ntawv teev npe zaub mov thiab tej txiaj ntsim ntawm cov zaub mov.
  • Kev Thauj Mus Los Mus saib kev qhia txog tsheb npav thauj mus los rau tsev neeg thiab tub ntxhais kawm ntawv.
  • Discovery Club Discovery Club yog ib qho khoos kas zov me nyuam uas muaj kev lom zem thiab kev txhawb ntxiv rau cov kawm qib PreK-5.
  • Securly Home Mus saib thiab tswj nej tus me nyuam kev ua ub no online hauv lawv lub iPad uas tsev kawm ntawv muab.