Discovery Club Locations

Site Name Site Phone Number Site Address Site Supervisor Site Supervisor E-mail
Adams 651-744-6594 615 South Chatsworth St., 55102 Richard Somaiah richard.somaiah@spps.org
EC Hub East 651-290-8320 1305 Prosperity Ave., 55106 Bethany Rohde bethany.rohde@spps.org
Expo 651-290-8318 540 Warwick St. South, 55116 Caron Handberg caron.handberg@spps.org
Highland Park Hub 651-744-2611 1700 Saunders Ave., 55116 Hanna Nelson hanna.nelson@spps.org
Horace Mann 651-744-4281 2001 Eleanor Ave., 55116 Nicole Jansma nicole.jansma@spps.org
J.J. Hill 651-744-6898 998 Selby Ave., 55104 Erica Erickson erica.erickson@spps.org
Randolph Heights 651-744-2004 348 Hamline Ave. South, 55105 Chrissy Negen chrissy.negen@spps.org
Rondo Hub 651-325-2680 560 Concordia Ave., 55103 Cathy Nordman cathy.nordman@spps.org
St. Anthony Park Hub 651-293-5332 2180 Knapp St., 55108 Gabe Sandvik gabriel.sandvik@spps.org