Zoo Siab Txais Tos!

 • Nyob hauv Washington Technology no, peb muaj kawm ntawv Hmoob rau cov me nyuam kawm ntawv.  Tsis hais haiv neeg dab tsi, yog lawv xav kawm txog peb cov ntawv Hmoob los sis yog Hmong keeb kwm xib fwb Yaj thiab kuv yeej tos txais txhuas leej txhua tus.

  Xyoo no peb muaj cov chav kawm ntawv xws li nram qab no:

  • Hmong I
  • Hmong II
  • Hmong III
  • Hmong IV
  • Hmong Language and Culture (This class is specifically for the dual immersion students from both Jackson Elementary and Phalen Elementary)
  • Advance Hmong Literacy-this class is to prepare those students that know how to read and write in Hmong and want to take the state test to full fill the foreign language requirement.  If you want more information, please contact Mr. Lee, Shoua

   Students that know how to read and write in Hmoob, if you think that you are not challenge enough then look for the Advance Hmong Literacy class in quarter 4.  This class is only offer during 5/10 and is to prepare you for a State Test.  If you are doing well in this test, you will be greatly reward at the end of your high school.  Contact me for more information or stop by my office 2362 between the Spanish and Chinese classes.

  I am looking forward to see all of you...

  Xib Fwb Suav Lis.