Hauv Chav Hmoob Ib.

  • Kuv pib qhia ntawv Hmoob, lus Hmoob, keeb kwm Hmoob, thiab kab lis kev cai Hmoob ntawm lub tsev kawm ntawv no thaum xyoo 2004 los lawm. Nyob rau hauv chav Hmoob Ib no, txhua txhua hnub kuv yuav coj cov tub kawm ntawv kawm cov tsiaj ntawv niam, tsiaj ntawv txiv, thiab cov cim.

    Thaum peb kawm paub cov tsiaj ntawv Hmoob no tag lawm, peb yuav xyaum txis ntawv Hmoob kom hais tau lus, thiab dhau li ntawv lawm, peb yuav niaj hnub xyaum nyeem thiab sau ntawv Hmoob hauv chav kom lawv txawj tiag tiag.