Skip To Main Content

Toggle Close Container

Triggers Container

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

Mobile Translate

Mobile Main Nav

Mobile Utility

Header Holder

Header Right Column

Header Right Top

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

English

Utility Nav - Desktop

Header Right Bottom

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

Saint Paul Public Schools, District 625
360 Colborne Street
Saint Paul
MN
55102

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Hmoob

SPPS Lub Zeem Muag: Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv

 
Envision

Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv POM ZOO rau qhov Envision SPPS nrog rau qee yam uas tau muab hloov lawm 

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Nyob rau lub Kaum Ob Hlis tim 1, Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv pom zoo rau cov tswv yim ntawm qhov Envision SPPS nrog rau qee yam uas tau muab hloov lawm; 5 lub suab pom zoo hos 2 lub suab tsis pom zoo.

Nrog rau qhov kev pom zoo no, cov kev hloov nram no yuav pib raws li (kev nthuav qhia los ntawm Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv):

Thaum xyoo kawm ntawv 2021-22 xaus:

 • Yuav muab qhov khoos kas Montessori hauv Cherokee Heights txav mus nrog J.J. Hill Montessori thiab muab Cherokee Heights rov qhib ua ib lub tsev kawm ntawv community hauv zej zos. 
  • Ces J.J. Hill Montessori yuav txav chaw mus rau hauv Obama tom qab kho tiav rau thaum lub caij nplooj zeeg 2024 los sis lub caij nplooj zeeg 2025.
 • Yuav muab Tsev Kawm Ntawv Galtier Elementary kaw thiab muab cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm nrog cov hauv Hamline. 
 • Yuav muab John A. Johnson Achievement Plus Elementary kaw thiab muab cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm nrog cov hauv Bruce Vento. 
 • Yuav muab qhov khoos kas hauv zej zos ntawm Tsev Kawm Ntawv Jackson Preparatory Elementary kaw thiab muab cov tub ntxhais kawm qhov khoos kas no mus kawm nrog cov hauv Tsev Kawm Ntawv Maxfield. 
 • Yuav muab cov tub ntxhais kawm qhov khoos kas Hmong Dual Language ntawm Tsev Kawm Ntawv Jackson Preparatory Elementary txav mus kawm qhov khoos kas no hauv Phalen Lake. 
 • Yuav muab lub tsev kawm ntawv L'Etoile du Nord French Immersion (LNFI) theem hauv kaw thiab muab txav chaw mus nrog theem sauv.
 • Yuav muab Parkway Montessori thiab Community Middle School kaw thiab rov qhib dua ua ib qho khoos kas Hmong Dual Language Immersion and Culture theem sauv (rau Phalen Lake qhov khoos kas theem hauv).
 • Yuav muab qhov khoos kas hauv zej zos ntawm Riverview West Side School of Excellence kaw thiab muab cov tub ntxhais kawm qhov khoos kas no mus kawm nrog cov hauv Cherokee. 

Nyob rau thaum xyoo 2022-23 xaus:

 • Tsev kawm ntawv Barack and Michelle Obama Elementary yuav raug kaw.

Thaum pib kawm ntawv xyoo 2025-26:

 • Yuav muab txoj hau kev kawm ntawm Capitol Hill Gifted and Talented nthuav kom dav es kom cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm tau rau ib lub tsev kawm ntawv theem siab hauv lawv lub zej zos thiab es tsis yog mus kawm rau Highland Park High School nkaus xwb.

Thov qhia rau nej paub tias cov tswv yim thawj zaug raug hloov me ntsis lawm. Qhov kev pom zoo zaum no yog xam tag nrho cov kev hloov nram qab no tib si:

 1. Highwood Hills Elementary yuav tsis raug kaw thiab yuav qhib li qub vim nyob rau cheeb tsam no tsuas muaj tib lub tsev kawm ntawv no xwb.
 2. Wellstone Spanish Dual Immersion thiab qhov khoos kas BioSmart yuav qhib li qub vim tam sim no muaj tub ntxhais kawm ntawv coob txaus lawm.
 3. LEAP High School yuav tsis raug kaw es peb mam li ntsuam xyuas seb yuav ua li cas thiaj qhib tau qhov khoos kas tshwj xeeb no txuas ntxiv thiab ua kom tus nqi tsawg zog txawm tias muaj tub ntxhais kawm ntawv tuaj kawm tsis coob.

SPPS Lub Zeem Muag cov pawg khiav haujlwm

Lub luag haujlwm kom cov tsev kawm ntawv thiab cov khoos kas mus tau kom sib xws, SPPS Lub Zeem Muag yog ib feem ntawm lub tswv yim npaj, SPPS Ua Tau.  SPPS Lub Zeem Muag muaj 11 pawg khiav hauj lwm, * tag nrho ces muaj 130 tus neeg uas los ntawm SPPS cov neeg ua hauj lwm, cov niam cov txiv, cov uas koom tes hauv zej zos thiab lwm lub koom haum.  

Ib pawg uas khiav hauj lwm lub luag hauj lwm yog saib xyuas lub ntsiab uas tau muab rau lawv, kom thiaj pom tej yam nyuaj uas muab tsis tau ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo raws li lub siab xav. Tau hais cov pawg khiav hauj lwm kom muab tau tej uas lawv nrhiav tau thiab seb pom zoo yuav ua li cas coj mus muab qhia rau lub Board of Education. 

*SPPS Lub Zeem Muag Cov Pawg Khiav Hauj Lwm

 • Txoj Kev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Coj Mus Tau Hauj Lwm (College and Career Paths)
 • Kev Kawm Thaum Ntxov (Early Childhood Education)
 • Kev Rau Npe Kawm (Enrollment)
 • Txoj Kev Siv Cov Tsev Kawm/ Kom Sib Xws (Facilities Utilization/ Alignment)
 • Kev Kawm Ob Hom Lus (Language Immersion)
 • Muab Ntau Haiv Neeg Los Sib Xyaws (Integration)
 • Tus Qauv Rau Middle School (Middle School Model)
 • Montessori Txoj Kev (Montessori Pathway)
 • Kev Kawm Tshwj Xeeb (Special Education)
 • Txawj Ub No, Loj Hlob thiab Txoj Kev Pab Mus Ceev (Talent, Development and Acceleration Service Pathway (TDAS))
 • Txoj Kev Tau Kawm Txhua Yam Ntawv Zoo [well-rounded education]

SPPS LUB ZEEM MUAG: Cov Lus Kheev Nug

Ib txojkev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] ntawm SPPS

Ntawm SPPS, peb ntseeg tias tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv tsim nyog muaj cib fim tau kev kawm ntawv zoo [well-rounded education] rau txhua fab thiab muaj tej kev pab zoo, uas tau kawm txhua yam ntawv zoo uas zoo li zoo tau.  Tsim nyog lawv tau qhov uas zoo tshaj.

Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] yog txoj uas ua tau raws li lub xeev Minnesota tej qauv rau kev qhia ntawv uas muab cib fim rau cov tub ntxhais kawm kom lawv thiaj kawm tau zoo tom tsev kawm ntawv, kawm qib siab thiab tau hauj lwm zoo.  

Tsis yog qhia kom cov tub kawm to taub tej yam uas tseem ceeb xwb xws li txoj kev nyeem ntawv, sau ntawv thiab ua leb, tiamsis cov uas qhia cov tub ntxhais kawm yog cov kws qhia txujci, art, kev kawm txog tib neeg, cov lus thoob ntiaj teb, kev kawm txawj saib xyuas lub cev thiab noj qab haus huv thaum lawv muaj cib fim kawm ntau yam ntxiv.  Cov qhia ntawv sib koom tes los ua ib pab uas muab kev qhia ntawv raws li tej uas ib tug tub ntxhais kawm ntawv cheem tsum kom mus raws li nws tej kev coj noj coj ua.

Ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education], rau txhua fab kuj muab ntau yam kev pab rau kev kawm ntawv xws li ib tug full- time counselor, social worker thiab tus pab tus kws kho mob (nurse) los saib xyuas cov tub ntxhais kawm txoj kev sib raug zoo, txoj kev xav, lub cev thiab siab ntsws txoj kev noj qab haus huv.  Tej zaum kuj yuav muaj lwm cov neeg ua hauj lwm tshwj xeeb uas nrog cov niam cov txiv tham thiab qhia tias cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg uas yog ib haiv neeg twg tias lawv cheem tsum dabtsi. 

Thaum muab tej kev khuam cheem tshem tawm ces peb yeej yuav muab tau ib txoj kev kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education]

SPPS yuav ua li lawv ua tau los ua tib zoo saib xyuas tej kev pab kom zoo es peb thiaj ua tau raws li peb tau cog lus rau cov niam cov txiv kom npaj cov tub ntxhais kawm ntawv kom txawj xav tob es lawv thiaj ua raws li lawv tej kev npau suav thiab hloov tau lub ntiaj teb.  Lub caij los txog lawm rau peb ua raws li tej tswv yim yav ntev-tom ntej, tuav cov kev qhia tij lim los saib meej kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] uas lawv tsim nyog tau tam sim no thiab mus rau yav tom ntej.

Nyob ntawm seb pes tsawg tug tub ntxhais rau npe kawm ces lub tsev kawm ntawv yuav tau nyiaj npaum li cas

Lub xeev thiab nom tswv muab nyiaj rau cov tsev kawm ntawv rau ib tug tub ntxhais kawm uas tuaj kawm ntawv.  Lawv muab nyiaj ntxiv rau cov tub ntxhais kawm uas cheem tsum kev kawm tshwj xeeb; yog tus uas kawm lus Askiv; cov ua hauj lwm-tau nyiaj tsawg; thiab los pab cov tsev kawm ntawv kom muaj ntau haiv neeg tuaj kawm uake.  

Qhov no qhia tias ib lub tsev kawm ntawv tau nyiaj ntau los tsawg, nyob ntawm seb muaj pes tsawg tus thiab yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv zoo li cas uas tuaj kawm rau ib lub tsev kawm ntawv twg.  Yog li ntawd thaum ib lub tsev kawm ntawv yim huab loj thiab yim huab muaj ntau haiv neeg tuaj kawm, ces lawv yim huab tau nyiaj ntau.  Qhov uas muaj nyiaj txaus no yuav pab ib lub tsev kawm ntawv yim huab muab tau tej kev pab ntau dua rau cov tub ntxhais kawm kom tau ib txoj kev tau kawm txhua yam ntawv zoo, rau txhua fab.

Qhov uas yug me nyuam tsawg zuj zus txhais tias cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsawg dua 

Nyob rau hauv Minnesota thiab lub nroog Xees Phos, cov uas yug me nyuam tsuas muaj tsawg zuj zus lawm xwb. Qhov no yog ib qho uas muaj thoob teb chaws no thiab yuav tsis hloov sai sai tom ntej no.  Thoob teb chaws, xyoo no yog xyoo 6 uas tsuas yug me nyuam tsawg zuj zus lawm xwb thiab yog lub xyoo uas yug tau me nyuam tsawg tshaj plaws txij li xyoo 1979. 

Qhov uas yug me nyuam tsawg dua lawm txhais tias yuav tsis muaj me nyuam coob npaud tuaj kawm peb cov tsev kawm ntawv lawm.  SPPS tsis muaj nyiaj txaus los khiav cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj cov me nyuam coob txaus tuaj rau npe kawm ntawv mus li.  

Raws li keeb kwm, SPPS tau txais nyiaj rau cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj me nyuam tuaj kawm txaus los ntawm lawv cov nyiaj rau kev qhia ntawv kom cov tsev kawm ntawv thiaj qhib tau.  Tiamsis yuav kom ua tau li no ces peb yuav tau rho cov nyiaj ntawm cov tsev kawm ntawv uas muaj me nyuam coob txaus kom thiaj muaj tau ib qho khoos kas uas kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education]. Yog tias peb pheej tau rho nyiaj ntawm cov khoos kas uas kawm txhua yam ntawv zoo thoob lub district, ces cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog tau ib txoj kev kawm zoo yuav tsis tau txoj kev kawm uas lawv tsim nyog tau ntawd lawm.  

Yuav daws li cas thiab sij hawm

SPPS tseem yuav pab cov khoos kas uas twb mus zoo lawm uas muaj cov tub ntxhais kawm tuaj kawm coob txaus. Rau cov khoos kas uas tsis muaj cov tub ntxhais tuaj kawm coob txaus kom thiaj tau nyiaj txaus siv, tau xam txog ntau txoj kev uas yuav daws tau kom thiaj muaj nyiaj txaus xws li sib koom-ib qho chaw, muab ob peb lub ua ib lub, hloov chaw, thiab tseeb tiag, yuav muab ib co tsev kawm ntawv thiab khoos kas kaw. Tej zaum yuav tau koom chaw nrog ib lub koom haum uas nrog peb koom tes kom haj yam muab tau kev pab ntxiv rau cov tsev kawm ntawv los yog lub zej lub zog uas nyob puag ncig.  Yuav tsis muab ib lub tsev twg muag li. 

Tej uas pom zoo feem ntau yuav hais txog cov elementary school, thiab ib co middle school cov khoos kas thiab cov secondary pathway uas zoo me ntsis li ntawd los tej zaum kuj yuav hloov thiab.   Cov ciaj ciam feem ntau ces yuav nyob li qub, tiamsis tej zaum yuav tau hloov qee yam kom coob tus thiaj mus kawm tau thiab thiaj sib xyaw tau nrog lwm haiv neeg

Sij hawm kom thiaj ua tau li npaj 

Tej co tswv yim daws yuav pib muab coj los siv rau lub caij nplooj zeeg xyoo 2022 hos lwm cov tswv yim ces mam li muab coj los ua rau ob mus rau peb lub xyoos tom ntej nyob ntawm lub tsev kawm ntawv xwb.  Tej zaum yuav hais kom hloov lwm cov khoos kas tom ntej thiab.  Cov tswv yim daws thiab tej kev pom zoo yuav ua li cas ces yuav muab rau lub Board of Education rau lub caij nploog zeeg yuav xaus xyoo 2021.

Cov tsev kawm ntawv lub zej zog lub zeem muag kom muaj cov khoos kas kawm txhua yam ntawv zoo [well-rounded education] tshiab 

Thaum paub ntau zuj zus txog tej kev pom zoo thiab cov tswv yim daws, ces SPPS mam hais qhia cov niam cov txiv thiab cov neeg ua haujlwm.  Thaum paub tias tau xaiv ib lub tsev kawm ntawv twg lawm, mam hais lub tsev kawm ntawv cov zej zog seb lawv lub zeem muag yog li cas lawv lub tsev kawm ntawv thiaj qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lawv cheeb tsam. 

Uake, lub tsev kawm ntawv cov zej zog yuav tsim tau ib qho khoos kas uas ruaj khov, ib txoj kev kawm txhua yam ntawv zoo uas pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv, lawv tsev neeg, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zos.

SPPS LUB ZEEM MUAG: Cov Lus Kheev Nug

SPPS LUB ZEEM MUAG: Cov Lus Kheev Nug

envision@spps.org

SPPS Lub Zeem Muag

SPPS Envision handout - Hmong

SPPS LUB ZEEM MUAG: Cov Lus Kheev Nug