COVID-19 Vaccine Resources

   English

   • All Minnesota residents ages 6 months and older are eligible to receive a COVID-19 vaccine. SPPS encourages all students, staff and families to stay up-to-date on COVID-19 vaccinations, including the updated bivalent booster shot that protects against Omicron variants. The bivalent booster shot is available for ages 5 and older, if it has been at least two months since your second vaccine or booster.

    NOTICE: As of February 2023, St. Paul Ramsey County Public Health will no longer host weekly COVID-19 vaccine clinics at the SPPS Administration Building. SPPS may host vaccine clinics at schools or other district buildings in the future based on community need.

    COVD-19 Vaccine Resources:


    COVID-19 Vaccine Available for Children Under 5 Years Old

    There are some important differences between the two vaccine options:

    • Pfizer: Children ages 6 months to 4 years old will receive three doses of the Pfizer vaccine. The second dose is given three to eight weeks after the first dose. The third dose is given at least eight weeks after the second dose.
    • Moderna: Children ages 6 months to 5 years old will receive two doses of the Moderna vaccine. The second dose is given four to eight weeks after the first dose.

    Why do I need a booster shot?

    COVID-19 vaccines are very effective, but new data shows protection may decrease over time. Booster shots are common for many vaccines, like the flu shot or Tdap (tetanus, diphtheria and pertussis).

    What to Expect:

    • Children must be accompanied by a parent or guardian when receiving a vaccine.
    • There is no cost for the vaccine.
    • You do not need to provide a government-issued ID or medical insurance to be vaccinated, and no question on immigration status is ever asked. 

    Questions?

    Call the Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline at 833-431-2053 or Ramsey County Public Health at 651-266-1190 for language assistance, questions, and to find an appointment near you. 

    Helpful Links:

   Hmoob

   • Txhua tus neeg nyob hauv Minnesota uas muaj hnub nyoog 6 hli rov saud muaj feem mus txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19. SPPS xav txhawb kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg mus txhaj cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 kom puv, xam koob uas txhaj mus txhab ntxiv hu ua bivalent booster uas tiv thaiv tus kab mob Omicron tib si. Muaj koob bivalent booster rau cov uas muaj hnub nyoog 5 xyoos rov saud, yog tias txij thaum lawv txhaj koob thib ob los sis koob booster los yam tsawg kawg twb ntev li 2 lub hlis lawm.

    CEEB TOOM: Pib lub 2 Hlis 2023 mus ces St. Paul Ramsey County Public Health yuav tsis muaj txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 txhua lub lim tiam ntawm SPPS Administration Building lawm. Tej zaum yav tom ntej no SPPS mam li qhib cov chaw txhaj tshuaj rau hauv tsev kawm ntawv los sis lwm qhov chaw raws li kev xav tau los ntawm tsoom zej zos.

    Kev pab rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19:


    Muaj tshuaj COVID-19 rau cov me nyuam 5 xyoos rov hauv lawm

    Muaj ob qhov tseem ceeb sib txawv ntawm ob hom tshuaj no:   

    • Pfizer: Cov me nyuam 6 hli txog 4 xyoos yuav tau txais peb koob tshuaj Pfizer. Koob thib ob yuav txhaj tom qab thawj koob li peb mus rau yim lub lim tiam. Koob thib peb yuav txhaj li yim lub lim tiam tom qab koob thib ob.   
    • Moderna: Cov me nyuam 6 hli txog 5 xyoos yuav tau txais ob koob tshuaj Moderna. Koob thib ob yuav txhaj li plaub mus rau yim lub lim tiam tom qab koob thib ib.

    Vim li cas kuv thiaj yuav tsum txhaj koob tshuaj booster?

    Cov tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19 ua hauj lwm zoo heev, tiam sis muaj ntaub ntawv qhia tshiab tias kev tiv thaiv ntawm cov tshuaj no yuav txawj ploj zuj zus mus raws lub caij nyoog. Cov tshuaj txhaj ntxiv los sis booster no yeej thooj li cov uas niaj hnub siv rau ntau yam tshuaj, ib yam li koob tshuaj uas txhaj mus tiv thaiv khaub thuas los sis Tdap (tetanus, diphtheria and pertussis).

    Yuav ua li cas:

    • Niam txiv los sis tus saib xyuas yuav tau nrog me nyuam mus txhaj tshuaj.
    • Tsis raug them nyiaj rau cov tshuaj no.
    • Tsis tas qhia ID los sis ntawv kho mob rau qhov chaw txhaj tshuaj, thiab tsis nug txog kev nkag teb chaws. 

    Muaj lus nug?

    Yog xav nrog ib tug neeg hais koj hom lus tham, muaj lus nug, thiab xav kom teem caij ze rau ntawm koj, hu rau Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline ntawm 833-431-2053 los sis Ramsey County Public Health ntawm 651-266-1190. 

    Cov Kab Txuas Mus Rau Tej Kev Pab Cuam:

   Español

   • Todos los residentes de Minnesota mayores de 6 meses califican para recibir una vacuna contra el COVID-19. SPPS anima a todos los estudiantes, empleados y  familias a mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19, incluida la vacuna de refuerzo bivalente actualizada que protege contra las variantes de Omicron. La vacuna de refuerzo bivalente está disponible para mayores de 5 años, si han pasado al menos dos meses desde su segunda vacuna o refuerzo.

    ATENCIÓN: A partir de febrero del 2023, el Departamento de Salud Pública del Condado de St. Paul Ramsey ya no realizará clínicas semanales de vacunación contra el COVID-19 en el Edificio de Administración de SPPS. SPPS puede tener clínicas de vacunas en las escuelas u otros edificios del distrito en el futuro, según las necesidades de la comunidad.

    Recursos de vacuna COVID-19:


    Vacuna de COVID-19 Disponible para Niños Menores de 5 años

    Existen algunas diferencias importantes entre las dos opciones de vacuna: 

    • Pfizer: los niños de 6 meses a 4 años recibirán tres dosis de la vacuna Pfizer. La segunda dosis se administra de tres a ocho semanas después de la primera dosis. La tercera dosis se administra al menos ocho semanas después de la segunda dosis.
    • Moderna: los niños de 6 meses a 5 años recibirán dos dosis de la vacuna Moderna. La segunda dosis se administra de cuatro a ocho semanas después de la primera dosis.

    ¿Por qué necesito una vacuna de refuerzo?

    Las vacunas de COVID-19 son muy efectivas, pero nuevos datos muestran que la protección puede disminuir con el tiempo. Las vacunas de refuerzo son comunes para muchas vacunas, como la vacuna contra la gripe o Tdap (tétanos, difteria y tos ferina).

    Qué esperar: 

    • Los niños deben estar acompañados de un padre o guardián cuando reciban la vacuna.
    • La vacuna es gratuita. 
    • No necesita proporcionar identificación gubernamental o seguro de salud médico para ser vacunado y no se realizarán preguntas del estado migratorio. 

    ¿Preguntas?

    Llame a la línea de COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota al 833-431-2053 o a Salud Pública del Condado de Ramsey en el 651-266-1190 para obtener ayuda en otros idiomas, preguntas y para obtener una cita cerca de usted. 

    Enlaces:

   Soomaali

   • Dhammaan dadka deggan Minnesota ee jira 6 bilood iyo wixii ka weyn waxay xaq u leeyihiin inay helaan tallaalka COVID-19. SPPS waxay ku dhiirrigelinaysaa dhammaan ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska inay la socdaan tallaallada COVID-19, oo ay ku jiraan nooca tallaalka xoojinta ah ee ugu dambeeyay kaasoo kaa difaacayo noocyada Omicron. Tallaalka lagu xoojiyo kuwii hore (booster) ayaa loo hayaa ciddii da'deedu tahay 5 jir ama ka weyn, haddii ay ka soo wareegatay ugu yaraan laba bilood tan iyo tallaalkaagii labaad ama xoojiyahaagii labaad.

    OGAYSIIS: Laga billaabo February 2023, waaxda St. Paul Ramsey County Health Public ma sameyn doonto tallaalka COVID-19 ee toddobaadlaha ah ee lagu qaban jiray dhismaha degmada ee SPPS Administration Building. SPPS waxaa laga yaabaa inay mustaqbalka tallaallo ku qabato dugsiyada kale ama dhismayaasha kale ee degmada iyadoo lagu saleynayo baahida bulshada.

    Ilaha Adeegyada Tallaalka COVID-19:


    Tallaalka COVID-19 oo loo Heli Karo Carruurta ka Yar 5 Jirka

    Waxaa jira farqi muhiim ah oo u dhexeeya labada nooc ee tallaalka:

    • Pfizer: Carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 4 jir waxay heli doonaan saddex goojo oo tallaalka Pfizer ah. Goojada labaad waxaa la bixiyaa saddex ilaa siddeed toddobaad ka dib goojada koowaad. Goojada saddexaad waxaa la bixiyaa ugu yaraan siddeed toddobaad kadib goojada labaad.
    • Moderna: Carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 jir waxay heli doonaan laba goojo oo tallaalka Moderna ah. Goojada labaad waxaa la bixiyaa afar ilaa siddeed toddobaad ka dib goojada koowaad.

    Maxaan ugu baahanahay tallaal xoojin ah?

    Tallaalada COVID-19 aad bay waxtar u leeyihiin, laakiin xog cusub ayaa muujinaysa in difaaca tallaalku uu yaraan karo muddo ka dib. Tallaalada xoojinta ee buustarka ayaa qeyb ka ah tallaallo badan, sida tallaalka hargabka ama Tdap (teetanada, gawracatada iyo xiiq-dheerta).

    Waxa La filan karo:

    • Carruurta imaaneyso waa inuu la socdaa waalid ama masuul markay helayaan tallaalka.
    • Ma jiro wax kharash ah oo aad ku bixineysid tallaalka.
    • Uma baahnid inaad keentid aqoonsi ay dowladdu ku siisay ama caymis caafimaad si laguu tallaalo, wax su'aal ah oo ku saabsan xaaladdaada soo-galeetinnimo weligaa laguma weydiinayo.

    Su'aalo?

    Ka wac Waaxda Caafimaadka Minnesota lambarkan 833-431-2053 oo ah Khadka Taleefanka Dadweynaha ee COVID-19 ama degmada Ramsey County Public Health ka wac 651-266-1190 si aad u heshid caawimaad xagga luuqadda ah, wixii su'aalo ah, iyo si aad goob kuu dhow uga heshid ballan. 

    Lifaaqyo Faa'iido Leh:

   Karen

   • မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကမျၢၢ်လၢသးနံၣ်အိၣ် ၆လါဒီးဆူအဖီခိၣ်ကိးဂၤဒဲး အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢကဒိးန့ၢ်ဆဲး ဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ. စ့ၣ်ဖီလ်ပဒိၣ်ကၠိဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကၠိဖိ, ကၠိပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ကိးဂၤ ဒဲးလၢကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ပှဲၤပှဲၤ, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး bivalent ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ ကတြီဆၢဝဲ Omicron variants တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. Bivalent ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ဝဲလၢ ပှၤ ၅နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် အဂီၢ်, ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဆဲး ခိးဝံးဒ် ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ အစှၤကတၢၢ်လၢခံလါ တီၢ်ပူၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

    တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ - စးထီၣ် လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၀၂၃နံၣ်န့ၣ်, St. Paul Ramsey County Public Health (ရၣ်မစံၣ်ခီၣ်ထံၣ်ပဒိၣ်ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ) တသုးကျဲၤဆီလီၤပာ်လီၤ တၢ်ဆဲး COVID-19  ကသံၣ်ဒီသဒၢတနွံတဘျီ အကသံၣ်ဒၢးဖဲ SPPS Administration Building (စ့ၣ်ဖီလ်ပဒိၣ်ကၠိ ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်)အပူၤလၢၤဘၣ်. စ့ၣ်ဖီလ်ပဒိၣ်ကၠိ ကသုးကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဒၢးတဖၣ်ဖဲ ကၠိတဖၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ကၠိကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်သူၣ် ထီၣ်တဖၣ်အပူၤလၢခါဆူမဲာ်ညါအတီၢ်ပူၤ လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢပှၤတဝၢတၢ်လိၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

    တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလီၢ်ကျဲတဖၣ် -


    COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ဝဲလၢ ဖိသၣ်ဆံး ၅ နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်အဂီၢ်

    တၢ်လီၤဆီအရ့ဒိၣ်အိၣ်ဝဲတနီၤလၢ ကသံၣ်ဒီသဒၢခံခါအဝဲအံၤအပူၤး

    • Pfizer: ဖိသၣ်ဆံး ၆ လါ တုၤ ၄ နံၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဆဲးဘၣ် Pfizer ကသံၣ်ဒီသဒၢသၢဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် က ဘၣ် ဆဲး ကဒီး ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲ ဆဲးကသံၣ်အခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်ဝံၤ သၢနွံတုၤဃိးနွံအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢ သၢဖျၢၣ် တဖျၢၣ်န့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဝဲဖဲအဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်ဝံၤ အစှၤကတၢၢ် ဃိးနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.
    • Moderna: ဖိသၣ်ဆံး ၆ လါတုၤ ၅ နံၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဆဲးဘၣ် Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ သ့ၣ် ကဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲ ဆဲးကသံၣ်အခီၣ်တဖျၢၣ်ဝံၤ လွံၢ်နွံတုၤဃိးနွံအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

    ဘၣ်မနုၤအဃိလၢယဘၣ်ဆဲး Booster ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လဲၣ်. 

    • COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ,ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါတဖၣ်အသဟီၣ်စှၤလီၤသ့ဝဲဒၣ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. Booster ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်,လၢအလီၤဂာ်ဒီးတိးကွ့ကသံၣ်ဒီသဒၢမ့တမ့ၢ် Tdap (tetanus, diphtheria and pertussis) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
    • မံၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤဘံၣ်ဒံၣ်အိၣ်း ဘၣ်မနုၤအဃိလၢပလိၣ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ booster တဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

    တၢ်လၢနကြၢးသ့ၣ်ညါး

    • မိၢ်ပၢ်တဂၤမ့တမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲကၠိဖိတဂၤဘၣ်လဲၤဃုာ်ဒီးအဖိတဖၣ်ဖဲလဲၤဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဆၢကတီၢ်.
    • တလိၣ်နဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအပှ့ၤဘၣ်.
    • နတလိၣ်ဟ့ၣ်လီၤန ID မ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ့ၣ်ၡှူရဲၣ်လၢနကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်ဘၣ်,ဒီးတၢ်တသံကွၢ်သံဒိးစ့ၢ်ကီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး immigration (တၢ်အိၣ်ဆိးလၢထံကီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်အကျိၤ)တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.
   Last Modified on February 16, 2023