• Communicating with Community and Parents of English Learners

  The Office of Multilingual Learning (OMLL) believes that strong partnerships with families will help shape the future of not only our students lives but the future of services that are provided to English Language Learners.  

  In recognition of our mission and vision the Office of Multilingual Learning works to collaborate with:

  • Office of Family Engagement & Community Partnerships (OFECP)
  • Multilingual and Community Parent Advisory Councils (PACs)
  • Office of Communication, Marketing and Development

  The Office of Multilingual Learning understands the importance of meaningful communication with families in a language they can understand, which provides a foundation for students’ academic success and creates a welcoming school community. It also provides parents with access to all the necessary information about their child’s education. The Office of Multilingual Learning follows the guidance provided by state and federal laws that educational agencies have an obligation to notify parents adequately of information about any program, service, or activity called to the attention of non-LEP parents.

  Saint Paul Public Schools provides interpreters and translations services to schools and departments within the district.

   

  Txuas Lus Nrog Zej Zos thiab Niam Txiv Ntawm Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Askiv (ELL)

  Hoob Kas Ntau Hom Lus ntseeg tias kev sib koom tes yam ruaj khov nrog cov tsev neeg, tsis yog yuav pab tau kom cov me nyuam tau lub zoo neej rau yav pem suab nkaus xwb, tab sis nws tseem yuav pab tau kom lub Hoob Kas Ntau Hom Lus haj yam txawj pab peb cov me nyuam uas Kawm Ntawv Askiv zoo tshaj lawm yav tom ntej thiab.

  Nco ntsoov peb tes hauj lwm thiab lub zeem muag, Hoob Kas Ntau Hom Lus muaj kev koom tes nrog:

  • Office of Family Engagement & Community Partnerships (OFECP)
  • Multilingual and Community Parent Advisory Councils (PACs)
  • Office of Communication, Marketing and Development

  Hoob Kas Ntau Hom Lus to taub txog txoj kev tseem ceeb ntawm lub ntsiab txuas lus nrog cov tsev neeg ntawm cov lus uas lawv to taub, uas yog lub hauv paus rau tub ntxhais kawm txoj kev kawm tau ntawv thiab tsim tau tej kev tos txais zoo rau pab pawg hauv tsev kawm ntawv.  Thiab cia niam ntxiv nkag tau mus saib me nyuam tej ntaub ntawv kawm raws li tsim nyog.  Hoob Kas Ntau Hom Lus ua raws li cov kev qhia hauv lub xeev thiab tsoom fwv txoj cai uas hais tias cov chaw kawm ntawv yuav tsum qhia mus rau niam txiv kom meej txog tej qhoos kas, kev pab, los sis kev ua ub no uas hu mus rau cov niam txiv uas tsis yog LEP.

  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv muaj neeg txhais lus thiab txhais ntawv rau hauv cov tsev kawm ntawv thiab ntau fab nram hauv paus tsev kawm ntawv.