Tallaabooyinka lagu Xusho Iskool Wanaagsan

 • Qaabka loo Xusho Iskool

 • Yay tahay inuu Codsado?

 • Liiska Sugitaanka boosaska

Gaadiidka Baska ee Iskuullada

 • Tilmaamaha Gaadiidka

 • Baska Dadweynaha ee Metro Transit

Raadi Iskool

 • Dugsiyada Hoose

 • Dugsiyada Dhexe

 • Dugsiyada Sare

 • Iskoollo ka Duwan Kuwii Hore

 • Iskoollada Magnet-ka Saint Paul ee Heer Deegaan iyo Heer Degmo

Barnaamijyada iyo Adeegyada

 • Barnaamijyada Waxbarashada iyo Ciyaaraha

 • Barnaamijyada Caruurta Yar

 • Barnaamijyada Ardayda Barata Luuqadda Ingiriisiga

 • Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah

Su'aalaha La Is-weydiiyo Inta Badan

 • Codsiyada iyo Is-diiwaangelinta

 • Baska Iskuulka

 • Diiwaangelinta/Aqbalaadda Ka dib

 • Manhajka/Waxbarista

 • Tallaalada Ardayga looga Baahan yahay

Codso

 • Codso online ahaan oo gal spps.org/apply ugu dambeyn March 5, 2021, si’aad u heshid fursadda ugu fiican ee aad ku geli kartid iskoolka aad xulatid.

  Arjiga codsashada iskoolka waa la daabacan karaa oo waxaa lagu soo diri karaa boostada:

  Student Placement Center
  2102 University Avenue West
  Saint Paul, MN 55114

  2021-22 School Application: Soomaali

Imow Warbixinta Iskoolka oo ah Mid Khadka Intarnetka ka Dhaceys

 • Warbixinta ka dhaceyso khadka intarnetka (virtual open house) waa fursad fiican oo aad wax badan ka ogaan kartid iskoollada ku xiiso-geliyo. Is-barta shaqaalaha, “fiiri” fasallada oo wax ka ogow barnaamijyada iyo adeegyada loo heli karo ilmahaaga.

  Click here for dates and times.