Hau Kev Xaiv Ib Lub Tsev Kawm Ntawv Zoo

 • Cov Kauj Ruam Xaiv Tsev Kawm Ntawv

 • Leej Twg Yuav Tsum Teev Npe?

 • Daim Ntawv Tuav Npe Tos Kawm

Tsheb Npav Thauj Mus Los

 • Qhia Txog Kev Caij Npav (Transportation Guidelines)

 • Cov Npav Hauv Zej Zos (Metro Transit)

Nrhiav Tsev Kawm Ntawv

 • Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Qis

 • Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab

 • Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Siab

 • Lwm Hom Tsev Kawm Ntawv Theem Siab

 • Cov Tsev Kawm Ntawv Regional/District Magnet

Khoos Kas thiab Cov Kev Pab Cuam

 • Khoos Kas Kawm thiab Kis Las

 • Cov Khoos Kas Early Childhood

 • Cov Khoos Kas Kawm Ntawv Askiv

 • Cov Kev Pab Rau Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Cov Lus Uas Pheej Nug Heev

 • Ntawv Teev Npe thiab Kev Teev Npe Kawm Ntawv

 • Kev Thauj Mus Los

 • Tom Qab Teev Npe Kawm Ntawv/Txais Mus Kawm Ntawv Lawm

 • Cov Ntawv Kawm/Kev Qhia

 • Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Yuav Tsum Tau Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv

Teev Npe

 • Mus teev npe online ntawm spps.org/apply ua ntej lub Peb Hlis tim 5, 2021, kom muaj feem zoo tau txais mus kawm rau lub tsev kawm ntawv uas koj nyiam.

  Nej muaj peev xwm mus luam tau daim ntawv teev npe kawm ntawv, muab ua kom tiav thiab muab xa hauv tsev xa ntawv mus rau:


  Student Placement Center
  2102 University Avenue West
  Saint Paul, MN 55114

  2021-22 Daim Ntawv Teev Npe Kawm Ntawv: Hmoob

Mus Saib Tsev Kawm Ntawv Online

 • Qhib saib tsev kawm ntawv online yog ib lub cib fim zoo rau koj mus koom kom paub ntxiv txog cov tsev kawm ntawv uas koj nyiam. Ntsib cov neeg ua hauj lwm, “ncig” saib cov chav kawm ntawv thiab nrhiav kom paub txog cov khoos kas, tej yam muaj ua thiab cov kev pab uas muaj rau koj tus me nyuam.