2018-19 PreK-12 Phau Ntawv Qhia Xaiv Tsev Kawm Ntawv

 •  

  Kev Teev Npe Kawm Ntawv?

  Feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv xws li nram no tsis tas yuav ua ntaub ntawv teev npe kawm ntawv:

  • Cov uas npaj yuav kawm nyob rau lub tsev kawm ntawv tam sim no txuas ntxiv mus rau qib tom ntej.
  • Cov nyob hauv Xees Phos uas tab tom kawm hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos thiab yuav nkag mus rau qib 6 los sis 9 raws cov tsev kawm ntawv uas txuas ntawm lub no mus (pathway).

  Nco ntsoov: Cov tub ntxhais tsis nyob rau hauv nroog Xees Phos uas tab tom kawm ntawv hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos thiab yuav nkag mus rau qib 6 los sis 9 mas yuav tsum tau ua ib daim ntawv teev npe kawm ntawv.

  Cov tub ntxhais kawm ntawv tam sim no uas xav xaiv mus kawm dua lwm lub tsev kawm ntawv hauv zej zos, lwm cheeb tsam los sis lwm lub uas thoob zos tuaj kawm mas yuav tau teev npe mus seb puas muab tau rau lawv. Tom qab tsev kawm ntawv txais lawd, tub ntxhais kawm ntawv mam mus teev npe xaiv cov hoob kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv.

  Piav Qhia Txog Qhov Kev Xub Txais Mus Kawm Ntawv

  Cheeb Tsam Ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Uas Nej Nyob (CSZ)
  Nov yog siv rau txhua tus tub ntxhais uas kawm hauv theem qis. Yuav xub txais cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau cheeb tsam ntawm lub tsev kawm ntawv kom cov tub ntxhais uas nyob rau cheeb tsam ntawm lub tsev kawm ntawv ntawd tuaj kawm coob li coob tau.

  Cov Xav Tau Kev Pab Dua (Reflecting St. Paul)
  Qhov yuav xub tau txais ua ntej thiab tsis tau mas nyob ntawm seb tus tub ntxhais kawm ntawv qhov chaw nyob nyob rau qhov twg ntawm lub zej zos uas xav tau kev pab heev, uas yog paub los ntawm kev tau noj mov dawb los sis txo nqi, cov neeg nyob ntawd hais lwm yam lus uas tsis yog lus Askiv; thiab saib rau cov me nyuam nyob thaj chaw ntawd cov kev paub ntawv thiab leb npaum li cas.

  Tom qab txais cov tub ntxhais uas nyob rau cheeb tsam ntawm lub tsev kawm ntawv tas, yuav tsum tseg chaw ze li 25 feem pua hauv cov tsev kawm ntawv uas nyob rau cov zej zos tsis txom nyeem rau cov me nyuam uas nyob hauv cov thaj chaw no tau mus kawm.

  Cov tsev kawm ntawv uas neeg txom nyem tsawg muaj xws li: Capitol Hill Gifted and Talented, Chelsea Heights Elementary, Expo Elementary, Groveland Park Elementary, Horace Mann School, Jie Ming Mandarin Immersion Academy, J.J. Hill Montessori, L’Etoile du Nord French Immersion (Lower thiab Upper Campus), Nokomis Montessori (South Campus), Randolph Heights Elementary, thiab St. Anthony Park Elementary. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm 651-632-3760.

  Cheeb Tsam
  Yuav xub txais cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau hauv Cheeb Tsam raws li teev tseg (Cheeb Tsam A-F1/F2), tab sis tsis nyob rau cheeb tsam ntawm lub tsev kawm ntawv.

  Regional
  Yuav xub txais cov tub ntxhais kawm ntawv uas teev npe mus rau ib lub tsev kawm ntawv uas txais tub ntxhais hauv ob peb cheeb tsam ua ke (Regional Magnet) raws li lawv qhov chaw nyob.

  Nyob Hauv Xees Phos (District)
  Yuav xub txais cov tub ntxhais hauv Xees Phos uas teev npe mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv uas txais tub ntxhais thoob lub nroog no (District Magnet) ua ntej.

  Tsis Nyob Hauv Xees Phos
  Yog tias muaj chaw seem, mam txais cov tub ntxhais uas tsis nyob rau hauv nroog Xees Phos tuaj kawm.

  Cov uas niam txiv ua hauj lwm hauv SPPS
  Yuav xub txais cov tub ntxhais kawm ntawv uas tam sim no niam txiv ua hauj lwm nyob rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos ua ntej raws li tau teev tseg. Cov tsev neeg uas teev npe mus rau Capitol Hill thiab khoos kas Pre-K yuav tsis muaj feem tau qhov kev txais no.

  Kwv Tij los sis Viv Ncaus:
  Cov me nyuam uas twb muaj kwv tij los sis viv ncaus kawm rau hauv lub tsev kawm ntawv uas nws teev npe mus rau ntawd lawm mas yuav muaj feem xub tau txais mus kawm raws li txhua txhia seem kev txais (priority categories), tshwj qhov ho yog lwm yam xwb. Yuav kom tsim nyog txais raws qhov kwv tij los sis viv ncaus, koj yuav tsum twb muaj me nyuam kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv ntawd rau xyoo kawm ntawv 2017-18 lawm thiab tseem yuav kawm txuas ntxiv mus rau xyoo 2018-19.
   

  Tej Qhov Tseem Ceeb Uas Yuav Tau Xav Ua Ntej Xa Npe Mus Rau Ib Lub Tsev Kawm Ntawv

  • Xyuas kom paub tseeb tias nws muaj tsheb npav thauj ntawm koj lub tsev los yog chaw zov me nyuam mus rau cov tsev kawm ntawv uas koj xaiv, yog tias xav tau.
  • Xyuas seb cov khoos kas magnet muaj kev kawm txuas ntxiv li cas hauv theem qis mus rau theem nrab thiab theem siab.
  • Muaj cov khoos kas qhia ntawv tom qab lawb ntawv nyob rau hauv txhua Cheeb Tsam thiab qee lub tsev kawm ntawv, tiam sis tsis muaj nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv. Xaiv lub tsev kawm ntawv kom muaj cov kev pab uas nej xav tau.
  • Yog hais tias nej xaiv ib lub tsev kawm ntawv uas tsis nyob rau
  • hauv nej Cheeb Tsam los sis Community School Zone, nej yuav tau xee ib daim ntawv lees paub hais tias yuav tsis muaj tsheb npav thauj mus los thiab nej yuav tsum thauj nej tus me nyuam mus kawm ntawv thiab tos los tsev.