Student in math class
 • Txog Caij Xaiv Lub Tsev Kawm Ntawv Koj Nyiam Lawm

  Hnub Kawg Rau Kev Teev Npe Kawm Ntawv: Lub Ob Hlis Tim 28, 2020
  Mus teev npe online hauv spps.org/apply

 • 2020-21 PreK-12 Phau Ntawv Qhia Xaiv Tsev Kawm Ntawv

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.
 • Leej Twg Yuav Tsum Teev Npe?

  Yuav tsum tau ua ib daim ntawv teev npe yog hais tias:

  • Nej tus me nyuam tab tom kawm ntawv thiab thov mus kawm rau lwm lub.
  • Nej tus me nyuam los tshiab rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos.

  Feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv xws li nram no tsis tas yuav ua ntaub ntawv teev npe kawm ntawv:

  • Cov uas npaj yuav kawm nyob rau lub tsev kawm ntawv tam sim no los sis khoos kas magnet txuas ntxiv mus rau qib tom ntej.
  • Cov nyob hauv Xees Phos uas tab tom kawm hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos thiab yuav nkag mus rau qib kindergarten, 6 los sis 9 raws cov tsev kawm ntawv uas txuas ntawm lub no mus (pathway). Yog xav paub txoj hau kev kawm (pathway), saib rau lub tsev kawm ntawv uas nej xaiv hauv phau ntawv no.

  Qhov Xub Tau Kawm (Admission Priorities)
  Thaum teev npe, yuav muab ob peb theem rau tub ntxhais kawm ntawv (xws li xub tau kawm) ua ntej txais mus rau ib lub tsev kawm ntawv. Qhov uas xub tau kawm no kuj tsis lav tias yuav tau.

  Daim Ntawv Tuav Npe Tos Kawm
  Ntawv tuav npe tos yog ib co ntawv uas tsim rau cov tsev kawm ntawv thiab khoos kas uas muaj neeg xa npe tuaj coob tshaj li qhov uas muaj chaw txaus. Thaum twg muaj chaw, peb yuav muab cov tub ntxhais kawm ntawv tso rau thawj lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv. Cov ntawv tos npe no yuav tas rau ob lub lim tiam tom qab pib kawm ntawv rau cov tsev kawm ntawv thiab cov khoos kas feem ntau. (Tshwj cov khoos kas xws li cov khoos kas Pre-K, cov khoos kas uas siv lwm hom lus qhia los sis Capitol Hill Gifted and Talented.)

  Thov nco ntsoov: Yuav tsis lav tias txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas pom tias txawj nruab siab thiab ntse nruab thiab (gifted and talented) yuav tau mus kawm rau hauv Capitol Hill Gifted and Talented.

 • Lub Rooj Xaiv Tsev Kawm Ntawv Rau PreK-12 Xyoo 2020

  Saturday, lub Ib Hlis tim 25, 2020
  9:30 a.m. to 2 p.m.

  Union Depot Station (214 4th St. E)

  • Muaj neeg pab txhais lus: Hmoob, Mev, Xasmaslis thiab Kasliam
  • Muaj soj ntsuam cov me nyuam hnub nyoog 3 xyoos txog 5 xyoos dawb nyob rau ntawm no

  Muaj nres tsheb dawb nyob rau Union Depot qhov chaw nres tsheb B thiab C (240 E. Kellogg Blvd.) mus txog rau thaum 2:30 p.m.

  Muaj tsheb thauj dawb nyob rau ntawm Harding High School thiab Washington Technology pib thaum 9:00 a.m. mus.

  Metro Transit

  Metro Transit