School Bus Transportation

 • SPPS Area Map

 • Who can ride the bus for S-Term?

  Students in grades K-4, with pick-up/drop-off addresses within the S-Term site’s Area:

  • Addresses must be one-half mile or more from the S-Term site.
  • Students can be picked up and dropped off at alternate addresses if located in the same Area.

  Students currently in grades 5-12, with pick-up/drop-off addresses within the S-Term site’s Area:

  • Addresses must be one mile or more from the S-Term site.
  • Students can be picked up and dropped off at alternate addresses if located in the same Area.

  Walking areas are predetermined. Maps are on file at each school’s office.

  NOTE: Families need to transport their children to S-Term sites if they are not eligible for transportation based on these guidelines. Contact the SPPS Transportation Department by calling 651-696-9600 or emailing transportation@spps.org if you are unsure if your student is eligible for bus transportation to the S-Term site.


  Leej twg thiaj tsim nyog tau caij npav mus kawm ntawv thaum lub caij ntuj so (S-Term)?

  Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib K txog 12, uas nce npav thiab nqis npav ntawm qhov chaw nyob uas nyob rau Cheeb Tsam ntawm lub tsev kawm ntawv S-Term.

  • Lawv qhov chaw nyob yuav tsum nyob deb lub tsev kawm ntawv S-Term li ib nrab mais los sis tshaj.
  • Tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm mus nce npav thiab nqis npav tau rau lwm qhov chaw yog tias nyob rau tib cheeb tsam li hais los no.

  Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tam sim no nyob rau qib 5-12, uas nce npav thiab nqis npav nyob rau Cheeb Tsam ntawm lub tsev kawm ntawv S-Term.

  • Lawv qhov chaw nyob yuav tsum nyob deb lub tsev kawm ntawv S-Term li ib nrab mais los sis tshaj.
  • Tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm mus nce npav thiab nqis npav tau rau lwm qhov chaw yog tias nyob rau tib cheeb tsam li hais los no.

  Tsev kawm ntawv twb txiav txim siab ua ntej lawm tias cov nyob rau cheeb tsam twg yuav tau mus taw mus kawm ntawv. Muaj ntawv qhia nyob rau txhua txhia lub tsev kawm ntawv chav ua dej num.

  CEEB TOOM: Cov tsev neeg yuav tau thauj lawv cov me nyuam mus rau cov tsev kawm ntawv S-Term thiab tos mus tsev yog tias lawv tsis tsim nyog tau txais kev thauj mus los raws li txoj kev qhia caij tsheb npav. Yog koj tsis paub meej tias koj tus me nyuam puas tsim nyog tau caij tsheb npav mus los rau lub tsev kawm ntawv S-Term, hu rau SPPS Transportation Department ntawm tus xov tooj 651-696-9600 los sis email mus rau transportation@spps.org.


  ¿Quién puede tomar el autobús para S-Term?

  Estudiantes entre kindergarten y 4º grado, con direcciones para ser pasados a buscar y a dejar que están dentro del área de la escuela de verano:

  • Las direcciones deben de estar a una milla y media o más de distancia de la escuela de verano.
  • Los estudiantes pueden ser recogidos y pasados a dejar a direcciones alternativas, si es que están ubicadas en la misma Área.

  Estudiantes actualmente matriculados entre 5º-12º grado, con direcciones para ser pasados a recoger y a dejar dentro del Área de la escuela de verano:

  • Las direcciones deben estar a una milla o más de distancia de la escuela de verano.
  • Los estudiantes pueden ser recogidos y pasados a dejar a direcciones alternativas, si es que están ubicadas en la misma Área.

  Las área de caminata están predeterminadas. Los mapas están archivados en las oficinas de cada escuela.

  ATENCIÓN: Las familias necesitan transportar a sus niños a la escuela de verano si es que no califican para recibir transporte bajo las pautas establecidas. Si usted no está seguro si su estudiante califica para recibir transporte a una escuela de verano, contacte al Departamento de Transporte en el teléfono 651-696-9600 o por correo electrónico transportation@spps.org.


  Yaa raaci kara basaska xilliga lagu guda-jiro barnaamijka xagaaga?

  Ardayda fasallada K- ilaa iyo 4-aad, ardaydaas oo la soo qaadi doono lana dhigi/celin doono haddii uu cinwaanka gurigu ku yaallo gudaha nawaaxiga iskuulka aaggaas laga bixinayo barmaamijka xilliga xagaaga. Sidoo kale gadiid ayaa ardayda la siinayaa haddii ay rabaan in lagu dajiyo cinwaan kale oo ka mid nawaaxiga aagga iskuulka.

  Ardayda fasallada 5 - ilaa iyo 12-aad, ardaydaas oo la soo qaadi doono lana dhigi/celin doono kaliya haddii uu cinwaanka gurigu ku yaallo gudaha nawaaxiga iskuulka aaggaas laga bixinayo barmaamijka xilliga xagaaga. Sidoo kale cinwaanku waa in uu hal ama kabadan u jiraa iskuulka bixinaya barmaamijka xilliga xagaaga.

  Aagaga iskuulka looga soo lugayn karo waa la sii cadeeyay/qayaxay. Khariirada sharaxaada aagaasi waxaa laga heli karaa xafiiska iskuul kasta.

  XUSUSNOW: Qoysasku waa in ay ilmahooda iskuulka keenaan haddii aysan gaadiid xaq u yeelanin sida ku qayaxan qaanuunka. Haddii aadan hubin in ilmahaagu xaq u leeyahay gaadiid inta lagu guda jiro xilliga xagaaga, fadlan la xiriir waaxda gaadiidka ee SPPS oo talefonkoodu yahay 651-696-9600 ama emailkan: transportation@spps.org.


  Transportation - Karen

Saint Paul Promise Neighborhood

 • Promise Neighborhood Map

Summer Learning Program Guide (2020 Guide coming soon)

Helpful Information

 • The Saint Paul Public Schools Bus Status App displays up-to-date bus information for Saint Paul Public Schools families and students.
     ■ How MySPPSBus works
     ■ Hmoob
     ■ Espanol
     ■ Soomaali
     ■ Karen


  For general transportation questions, comments, concerns, please contact us at:
  Transportation Services
  Saint Paul Public Schools
  261 Chester Street, Saint Paul, MN  55107
  651-696-9600
  transportation@spps.org