Nyob Zoo!

Xib Fwb Kab Yeeb Chav Qib 1

Landscape
 •  Meet Ms. Ka Ying Yang by clicking this link

  Xf. Kab Yeeb Yaj Hello Parents and First Grade Students!

  My name is Ms. Ka Ying Yang. I am the first grade Hmong Dual Language teacher (HDL). This will be my 20th year teaching in Saint Paul Public School and my third year teaching in the HDL program. I am excited to have an opportunity to take part in the HDL program.

  In the first grade Hmong Dual Language program, your child will be learning how to read, write, and do math using the Hmong language 90% of the time. This year we will learn the Hmong language through songs, games, stories and various activities.

  I am a teacher, wife, and a mother to four children. I have three children in the Hmong Dual Language program. My oldest daughter attends a middle school in SPPS that has the Hmong Pathway. My second daughter is in 5th grade-HDL. My son is in 3rd-grade HDL. My youngest son is in HDL-Pre-K. My family and I like to read, play outside, and travel together.

  If you have any questions, I can be reached at (612) 293-8650 or ka.ying.yang@spps.org.

  I look forward to seeing you soon!

  Sincerely,

  Ms. Ka Ying Yang

   


   

  Nyob zoo rau cov niam txiv sawv daws thiab cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib ib,

  Kuv lub npe hu ua Xib Fwb Kab Yeeb Yaj.  Kuv qhia ntawv nyob rau hauv Saint Paul Public School muaj li 20 xyoo lawm. Xyoo no yog xyoo 4 kuv tau los qhia ntawv rau chav kawm ob hom lus – lus Hmoob thiab lus Askiv. Kuv zoo siab heev tias kuv tau los qhia chav kawm ob hom lus no (HDL).

  Hauv chav kawm ob hom lus (HDL) no koj tus menyuam yuav siv lus Hmoob 90% feem thaum lawv kawm nyeem ntawv, sau ntawv, thiab ua leb.  Xyoo no peb yuav siv ntau lub tswv yim los kawm lus Hmoob, xws li hu nkauj, kev ua si, mloog dab neeg, thiab ntau ntau yam ntxiv.

  Kuv yog ib tug xib fwb, niam tsev, thiab leej niam rau ntawm 4 tug me nyuam.  Kuv muaj peb tug menyuam kawm ntawv rau hauv chav kawm ob hom lus. Kuv tus ntxhais hlob kawm qib 8 rau pem lub tsev kawm ntawv qhia ob hom lus hauv SPPS. Kuv tus ntxhais thib ob kawm chav qib 5-HDL. Kuv tus tub hlob kawm chav qib 3-HDL. Kuv tus tub ntxawg kawm qib Pre-K HDL. Thaum kuv tsev neeg peb muaj sij hawm peb nyiam nyeem ntawv, ua si nraum zoov, thiab mus ua si kev deb.

  Yog nej muaj lus nug, nej hu tau tuaj rau kuv ntawm (651) 293-8650 los sis xa email rau kuv ntawm ka.ying.yang@spps.org.

  Sau Npe,

  Xib Fwb Kab Yeeb

Monthly Newsletter