Kev Npaj Rau Tus Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

  • COVID-19 Response plan image in Hmong

    Kev nyab xeeb ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws rau peb. Peb yuav qhia tej ncauj lus tshiab thiab kev pab los pab cov tsev neeg kom txo tau txoj kev sib kis rau hauv lawv tsev neeg thiab zej zos.  

    Hau Xeev Gov. Tim Walz tau tso lus kom muab cov tsev kawm ntawv qib K-12 kaw tib si rau hnub Wednesday, lub Peb Hlis tim 18 mus txog hnub Friday, lub Peb Hlis tim 27. Ntxiv rau qhov no, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv yuav kaw rau hnub Monday thiab Tuesday, lub Peb Hlis tim 16 thiab 17, kom tsev kawm ntawv muaj sij hawm npaj yog tias tsev kawm ntawv ho raug kaw ntev es me nyuam yuav tau nyob hauv tsev kawm ntawv (distance learning).


     

LWM YAM KEV PAB

  • Thaum Twg Kuv Tus Me Nyuam Yuav Tsum Nyob Tsev Tsis Mus Kawm Ntawv?

  • COVID-19 Hotline