Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Chav Kawm Ntawv HMoob

Nyob zoo thiab zoo siab tos txais!

Kuv hu ua Xib Fwb Dib. Xyoo no yog xyoo 2 uas kuv tau los qhia ntawv HMoob hauv SPPS. Kuv yog Hmoob Dawb, ces kuv yuav siv lus Hmoob Dawb ntau tshaj thaum kuv qhia ntawv. Txawm li ntawd los, kuv yuav qhia lus Moob Ntsuab/Moob Leeg li kuv lub peev xwm thiab. Kawg no, thaum kuv tsis ua hauj lwm, kuv nyiam tsim ntawv HMoob, kawm ntxiv txog HMoob, mloog nkauj HMoob thiab dab neeg HMoob.... txhua yam HMOOB! Kuv kuj nyiam ua arts & crafts, xws li xaws paj ntaub tawm laug (cross-stitching), ua epoxy resin art, thiab ob peb yam ntxiv.

Xyoo no, kuv qhia 2 chav HMoob qib 6: Exploratory Hmong thiab Hmong Immersion 6. Me ntsis txog chav Exploratory Hmong: cov tub ntxhais kawm nyuam qhuav pib kawm ntawv HMoob. Students will learn the basic Hmong alphabet and phonics, grammar, and sentence structure. Themes include language introduction/Hmong RPA, greetings & host etiquette, naming objects/counting, family, daily activities, food, and health and wellness. Through these themes, students will explore the history, traditions, and beliefs of the Hmong people. Me ntsis txog chav Hmong Immersion 6: cov tub ntxhais uas ib txwm kawm chav 2 hom lus (HMoob & As Kiv) thaum qib K-5 los. Hmong Immersion 6 prepares students to communicate effectively in Hmong and to participate in local and global communities at the ACTFL Novice High / Intermediate Low proficiency level.  A variety of cultural experiences will be explored through thematic units.

Kuv ntseeg tias cov tub ntxhais kawm txhua tus muaj peev xwm kawm tau thiab ceev tau peb HMoob cov lus thiab txuj ci, yog muaj tus qhia thiab yog lawv qhib siab kawm. Kuv vam tias koj yuav rau siab hais lus HMoob thiab kawm HMoob txuj ntxiv mus.

Yog koj muaj laj lim tswv yim yuav pab tau peb chav kawm ntawv HMoob, thov txhob ua siab deb, sau ntawv los sis hu tuaj rau kuv. 

Ua tsaug ntau ntau!

Xib Fwb Dib

Email: deeh.chah@spps.org

Xov Tooj: (651) 744-1000 ext. 42176