Phone: 612-351-2066

Email:

Degrees and Certifications:

BA Spanish and Hispanic Studies MA Curriculum and Instruction K-6 ESL K-12 teaching certification

Ms. Leiter

Welcome to my online classroom!

Hello, I am Ms. Leiter.  I work  with kindergarten  and first grade multilingual learners at the Online School. I have been teaching in Saint Paul Schools since 2004.  I speak Spanish and English. What I love about teaching at the Online School is that it is a unique way to be present to students who are learning at home. I can help them learn, and also listen to them express their ideas. I can also give my students opportunities to share their ideas with others who are also learning at home.  Teaching at the Online School is stretching me to find creative ways to use technology to make learning fun.

 

Nyob zoo!

Nyob zoo, Kuv yog Ms. Leiter. Kuv ua haujlwm nrog qib kindergarten thiab thawj qib kawm ntau hom lus hauv Tsev Kawm Ntawv Online. Kuv tau qhia hauv Saint Paul Tsev Kawm Ntawv txij li xyoo 2004. Kuv hais lus Mev thiab lus Askiv. Qhov kuv nyiam txog kev qhia hauv Tsev Kawm Ntawv Online yog qhov nws yog ib txoj hauv kev zoo rau cov menyuam kawm ntawv uas kawm hauv tsev. Kuv tuaj yeem pab lawv kawm, thiab mloog lawv qhia lawv lub tswv yim. Kuv tseem tuaj yeem muab sijhawm rau kuv cov tub ntxhais kawm los qhia lawv cov tswv yim rau lwm tus uas tseem kawm hauv tsev. Kev qhia hauv Tsev Kawm Ntawv Online yog rub kuv mus nrhiav txoj hauv kev zoo los siv thev naus laus zis los ua kom muaj kev lom zem rau kev kawm.

 

Bienvenidos!

Hola, soy la Sra. Leiter. Trabajo con estudiantes multilingües de kindergarten  y primer grado en la Online School Escuela en línea. Soy maestra en Saint Paul Schools desde 2004. Hablo español e inglés. Lo que me encanta de enseñar en la Online School Escuela en línea es que es una forma única de estar presente para los estudiantes que están aprendiendo en casa. Puedo ayudarlos a aprender y también escucharlos expresar sus ideas. También puedo dar a mis alumnos la oportunidad de compartir sus ideas con otras personas que también están aprendiendo en casa. Enseñar en la Online School Escuela en línea me está obligando a encontrar formas creativas de usar la tecnología para hacer que el aprendizaje sea divertido.

 

Soo dhawoow!

Hello, waxaan ahay Ms. Leiter. Waxaan la shaqeeyaa 'kindergarten' iyo kuwa fasalka koowaad ee bartayaasha luqadaha badan ee Dugsiga onlaynka ah. Waxaan wax ku dhigaa Dugsiyada Saint Paul ilaa 2004. Waxaan ku hadlaa Isbaanishka iyo Ingiriisiga. Waxa aan jeclahay in aan wax ka dhigo Iskuulka Online-ka ah waa in ay tahay hab gaar ah oo loogu diyaargaroobo ardayda guriga ku barata. Waxaan ka caawin karaa inay wax bartaan, sidoo kale waxaan dhageystaa inay fikradahooda dhiibtaan. Waxaan sidoo kale siin karaa ardaydayda fursado ay kula wadaagaan fikradahooda kuwa kale ee iyaguna guriga wax ku baranaya. Wax-barida Iskuulka Khadka Tooska ah ayaa ii fidinaya si aan u helo habab hal abuur leh oo aan u isticmaalo tignoolajiyada si aan waxbarashada uga dhigo mid madadaalo leh.