Hmong Language & Culture Middle School

 • Hmong Language and Culture Middle School will provide rigorous instruction specializing in Hmong language and culture to preserve Hmong identity and pride. Hmong language, culture and history is weaved throughout the curriculum and learning day. The middle school has a multicultural kitchen, auditorium, courtyard and gardens.

  PROGRAM HIGHLIGHTS

  Hmong Language Courses
  All students will be required to take Hmong language classes. Language classes will be provided to meet each student’s language level. 

  Hmong Culture Electives
  We are currently exploring providing the following courses:

  • Hmong Culture 
  • Hmong Language
  • Hmong Visual and Performing Arts (Theater, Music and Dance)
  • Hmong- focused Physical Education

  Minnesota State Standards
  Students receive courses required by the state of Minnesota: 

  • Math
  • English Language Arts
  • Science
  • Social Studies
  • Health/ Physical Education
  • Arts

  Middle School Model

  • Students take Foundations, an advisory class that helps students transition from elementary school to middle school. 
  • Teachers from four core subject areas (math, science, reading/writing and social studies) instruct the same group of students throughout the school day. 
  • Teachers, counselors, social workers, and support staff work together to provide students with lessons that help them navigate peer conflict, friendships, bullying, stress and anxiety. 
  • Academics include challenging core and elective courses and college and career readiness programming. 
  • Every student is supported for who they are and who they hope to become by honoring and celebrating their culture, race/ethnicity and gender. 
  • Middle schools will strengthen English Language Arts (ELA) curriculum that expands Writer’s Workshop to 6th grade.
 • Lub Tsev Kawm Ntawv thiab Kev Lis Kev Cai Hmoob Theem Nrab (ntawm Parkway)

  Qhia Txog Qhov Khoos Kas 
  Lub Tsev Kawm Ntawv thiab Kev Lis Kev Cai Hmoob Theem Nrab yuav qhia ntawv thiab kev lis kev cai Hmoob zoo heev kom paub tias Hmoob yog leej twg thiab khaws tau Hmoob teej tug cia. Yuav muaj kawm ntawv Hmoob, Hmoob tej kev lis kev cai thiab keeb kwm ua ke rau cov kev kawm thiab cov hnub kawm. Lub tsev kawm ntawv theem nrab muaj ib chav ua ntau yam noj, chav sib sau, qhov chaw sib sau nraum zoov thiab vaj.

  Kawm Ntawv Hmoob
  Txhua tus tub ntxhais kawm yuav tau kawm ntawv Hmoob. Yuav muaj kawm raws li theem uas cov tub ntxhais kawm paub.

  Cov Hoob Xaiv Kawm Txog Hmoob Tej Kev Lis Kev Cai
  Tej zaum peb yuav muaj cov kev kawm nram no rau yav tom ntej:

  • Hmoob tej txuj tsim duab thiab yeeb yam tes taw (yeeb yam, suab paj nruag thiab seev cev)
  • Chav kawm kom noj qab nyob zoo - xam tag nrho Hmoob tej kev ua si tib si
  • Hmoob tej kev lis kev cai 

  Kawm Raws Li Xeev Minnesota Tus Qauv 
  Cov tub ntxhais kawm yuav kawm cov chav raws li xeev Minnesota tus qauv:

  • Leb
  • Kawm lus Askiv
  • Keeb txuj
  • Kev koom xeeb
  • Kev noj qab haus huv/kev kawm kom noj qab nyob zoo
  • Txuj tsim ub no

  Tus Qauv Hauv Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab

  • Cov tub ntxhais yuav kawm chav Foundations, uas yog chav pab txhawb kom cov tub ntxhais kawm ntawv hloov tau yooj yim hauv tsev kawm ntawv theem qis mus rau theem nrab.
  • Cov xib hwb ntawm plaub yam cag txuj kawm (math, science, reading/writing thiab social studies) qhia tib pab tub ntxhais kawm ntawv txhua hnub.
  • Cov xib hwb, counselor, social worker, thiab neeg ua hauj lwm sib koom tes npaj cov kev kawm uas pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv kom txawj tswj tej kev tsis sib to taub, kev phooj ywg, kev sib thab, kev nyuaj siab thiab kev txhawj.
  • Kev kawm muaj xws li cov cag txuj nyuaj thiab cov xaiv kawm thiab cov khoos kas npaj kom txhij mus kawm rau khaj lej thiab hauj lwm.
  • Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab raws li lawv tus kheej thiab mus txog qhov uas lawv ntshaw los ntawm kev hwm thiab ua koob tsheej rau lawv tej kev lis kev cai, hom neeg/pab pawg neeg thiab tub los sis ntxhais los sis lwm yam.
  • Tsev kawm ntawv theem nrab yuav muaj kev txhawb los ntawm cov ntawv Askiv (English Language Arts) uas nthuav txoj kev sau ntawv mus rau qib 6.

LOCATION -- CHAW NYOB

HOURS -- SIJ HAWM

 • 9:30  a.m. - 4 p.m. (the same as Phalen Lake)


  Lub tsev kawm ntawv theem nrab thiab Phalen Lake yuav muaj tib lub sij hawm kawm ntawv: 9:30 a.m. txog 4 teev p.m

GRADES -- QIB

 • Starting September 2022, the middle school will open with grade 6 and will be the upper campus to Phalen Lake. 

  The middle school will later add grade 7 (fall 2023) and grade  8 (fall 2024). Phalen Lake will continue to serve grades PreK-5. 


  Pib lub Cuaj Hli 2022, lub tsev kawm ntawv theem nrab yuav qhib rau qib 6 thiab yuav yog qhov chaw kawm theem saud rau Phalen Lake.

  Ces mam li ntxiv qib 7 tom qab (lub caij nplooj zeeg 2023) thiab qib 8 (lub caij nplooj zeeg 2024). Phalen Lake yuav muaj qhia qib PreK txog 5 li qub.

TRANSPORTATION -- KEV THAUJ MUS LOS

 • Busing is available to all students living in St. Paul. 

  Older students going to the middle school and younger students going to Phalen Lake will be riding the same bus together.


  Muaj tsheb npav thauj tag nrho cov tub ntxhais kawm uas nyob hauv St. Paul.

  Cov tub ntxhais kawm muaj hnub nyoog loj zog uas mus rau lub tsev kawm ntawv theem nrab thiab cov muaj hnub nyoog me zog uas mus rau Phalen Lake yuav caij tib lub tsheb npav ua ke.