Welcome to Phalen Lake

Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Principal May Lee Xiong

Hi Phalen Lake Families, 

Nyob zoo rau nej txhua leej txhua tus!  Welcome to the 21-22 School Year! We are so happy to have your children learning here at school. We know that many young children learn best when they can interact with peers their age and supportive adults. The past year and a half has been challenging and we appreciate the partnership from you, parents, in supporting your child's learning. We understand that fears and concerns you may have around the safety of students in a pandemic. Please know that we will teach our students to use our Covid safety protocols so they can continue to learn with peers in the schools. Our students did an excellent job last spring and we were able to safely keep them learning from February through June. We believe that when we all take the necessary precautions like getting vaccinated, masking up, washing hands frequently, and maintaining our distance, we allow our students to continue their learning. We ask that you join us in keeping Phalen a safe and healthy place for our students to learn. We look forward to a wonderful school year with our students and welcome them back to in-person learning! Thank you! 

Peb zoo siab heev tias peb tau qhib lub tsev kawm ntawv rau tag nrho peb cov me nyuam rov tuaj kawm ntawv. Peb yeej paub lawm hais tias nej ua niam ua txiv muaj kev ntshai, kev txhawj xeeb txog tus kab mob Covid. Ua siab loj. Peb yeej npaj yuav qhia cov me nyuam kom xyuam xim thiab ua zoo npog ntsej muag, ntxuav tes, nyob sib nrug kom deb, thiab muab lawv sib cais, nyias nyob rau nyias chav xwb. Lub xyoo tas los no, thaum ib co me nyuam tuaj kawm ntawv, peb yeej pom tias cov me nyuam rau siab ua raws li peb tau qhia. Tsis tas li, lawv tau rov qab tuaj kawm nrog cov phooj ywg thiab cov xib fwb. Qhov no, pab tau lawv txoj kev kawm ntau kawg li. Peb thov kom nej koom tes dua es pab txhawb kom cov me nyuam tau tuaj kawm. Yog muaj kev txhawj xeeb dab tsi, thov txhob ua siab deb es hu tuaj nrog peb tham es peb thiaj li paub nrhiav kev pab. Ua tsaug!