Family Resources

 •  

   

  familycalendar  

  NEWSLETTER

   SCHOOL MENUS

   

   

  Important documents

  Click on the links below to access the listed resource. Please contact Natalie Kemp if you need any assistance (natalie.kemp@spps.org or 651-744-1276).

  All school documents can be translated or interpreters made available upon request.
  Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita.
  Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb.
  Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado.
  Karen Translation

   

  Family Engagement Plan 2018-19

  Family Friendly School Improvement Plan (SCIP) 2018-19

  Family - School Compact 2018-19

  Parents Right to Know