EXPO ENGLISH LANGUAGE LEARNERS PROGRAM

ELL
 • Every School in the Saint Paul Public School District is different in the way ELL (English Language Learners) is implemented. The ELL program at EXPO is designed to serve the unique needs of our students while maintaining the integrity of the EXPO School philosophy.

  *Txhua lub tsev Teej Kawm nyob rau Xees Phaus tsev kawm ntawv, nws kuj muaj ntau yam kev qhia sib txawv hais txog cov uas lus Askiv tsis yog nws hom lus (ELL).

  *Cada escuela en SPPS tiene su propio programa de ELL (Eseñanza de Inglés para Estudiantes que hablan otros idiomas). EL programa en EXPO sirve las necesidades unicas de los estudiantes, al mismo tiempo mantienen la integridad de la filosophÍa de EXPO.

  KLDM Program
  For our youngest ELL learners we offer a KLDM (Kindergarten Language Development Model) program.

  * Yog lub tswv yim tshiab uas yuav pab tau rau tus menyuam txoj kev kawm xws li Xyaum sau ntawv thiab xyaum hais lus AsKiv nyob rau qib pib (Kindergarten) thiab yuav tau tawm mus kawm txawv Lees Kais (teacher).

  *Para los estudiantes en Kindergarten, ofrecemos el programa KLDM - Modelo de desarrollo linguÍstico del Kindergarten.

  Primary ELL Program
  For our primary students (grades 1-3) ELL learners receive daily direct guided reading instruction for 30 minutes in a small group setting.

  * Nqe no yog kev kawm ntawv thiab hais lus AsKiv uas twb yeej muaj los lawm. Nyob rau hauv no lawv qhia ib zaug twg yog plaub rau tsib leeg xwb thiab tsuas qhia li 30 ntiag tiv (30 minutes) yog qhia qib (1-3) thiab txawv Lees Kais (teacher).

  *En los grados del primero hasta el tercero, los estudiantes ELL reciben "enseñana de lectura" para 30 minutos diaramente en grupos pequeños.

  Intermediate ELL Program
  At the intermediate level (grades 4-6) ELL learners work with ELL specialists and their mainstream teachers in a collaborative manner.

  * Kev qhia nyob rau theem no nws yog theem peb yog qhia qib (4-6). Cov me nyuam yuav tsis tau tawm mus kawm sab nraud lawm feem ntau yog lawv tus Lees Kais qhia los sis lwm tus pab tuaj qhia hauv chav lawm xwb.

  *En los grados del cuarto hasta el sexto, los estudiantes ELL estudian con maestros de ELL y los maestros principales en un programa colaborativo.