Ms. GaoShue Moua/ Nkauj Swm Muas

Phone: 651-293-8650

Email:

Degrees and Certifications:

BS in Elementary Education Minor in Mathematics Education

Ms. GaoShue Moua/ Nkauj Swm Muas

Nyob Zoo!! Hello!!

Zoo Siab Tos Txais Nej Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Cov Niam Txiv Txhua Tus!

Kuv yog Xib Fwb Nkauj Swm thiab zoo siab uas kuv tseem muaj feem yuav tau los qhia thiab koom tes nrog nej xyoo no los qhia cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 5. Kuv twb qhia ntawv nyob rau tim tsev kawm ntawv Jackson los tau 6 lub xyoo yuav mus rau 7 xyoos xyoo no! Tsis tag li ntawd, kuv twb qhia ntawv tau 11 xyoos thiab zoo siab tias ib xyoos twg nws txawv xyoo tas los thiab. 

Ntawm no yog qhia me ntsis txog kuv tus kheej: Kuv yog ib tug niam tsev thiab ib leej niam rau ob tug me nyuam, kuv tus ntxhais muaj 7 xyoos ho kuv tus tub muaj 3 xyoos lawm thiab. Kuv tsev neeg peb los kuj nyob rau hauv nroog Saint Paul no thiab nyiam ua ntau yam ua ke xws li ua si hauv tsev, mus ua si tom tiaj ua si, mus ncig teb chaws, thiab ntau yam ntxiv. Thaum kuv muaj sij hawm, kuv nyiam los nrog kuv ob tug me nyuam ua si thiab kuv nyiam nyeem ntawv, hu nkauj ua si, ua si tua game, thiab saib TV.

Kuv zoo siab heev uas xyoo no kuv yog koj tus xib fwb!!

Welcome Students and Parents!

My name is Ms. GaoShue Moua and I am happy to be your teacher this year in 5th grade. I have been teaching here at Jackson for 6 years, going on 7 years! I have been a teacher for 11 precious year and enjoyed the new challenges that each year brings.

Here's a little about me: I am a wife and a mother of an energetic 7 year old girl and a silly 3 year old boy. My little family and I live right here in Saint Paul and enjoy doing many things together like playing games, going to the park, traveling, etc. When I have free time, I like to spend it with my children and also enjoy reading, singing, playing games, and watching TV. 

I am excited to be your teacher this year!! 

*************************************************

Contact: Email, Message, or Phone Call (see side)

Best time to reach or meet with me/ Lub sij hawm zoo hu los sis tuaj nrog kuv tham yog:

9:10 - 9:50am or 3:10 - 3:45pm (except Tuesday)

 

 • Jackson's Kick Off Event is Thursday September 20, 2018.

  Come and see what Jackson is all about and learn more about each grade level!

  Comments (-1)
 • Ms. GaoShue’s Class Schedule

  Xib Fwb Nkauj Swm Chav Daim Sij Hawm Txhua Hnub

  8:15 - 8:30 Breakfast/ Noj Tshais

  8:30 - 8:45 Morning Meeting/ Sij Hawm Sib Fim

  8:45 -9:05 Math Review/ Leb Kawm Dua

  9:05 - 9:55 Specialists

  9:55 - 10:55 Math Workshop/ Sij Hawm Kawm Leb

  10:55 - 11:50 English Reader's Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ntawv Askiv

  11:50 - 12:35 Writer's Workshop/ Sij Hawm Sau Ntawv

  12:35 - 1:05 Lunch/ Noj Sus

  1:05 - 1:25 Recess/ Ua Si Nraum Zoov

  1:25 - 2:20 Hmong Reader's Workshop/ Sij Hawm Nyeem Ntawv Hmoob

  2:20 - 2:50 Social Studies/ Social Emotional Learning/ Skills

  2:50 - Closure/ Sij Hawm Xaus Kev Kawm

  3:00 - Dismissal/ Mus Tsev

  Comments (-1)