Welcome to 2nd Grade/ Nyob Zoo Txais Tos Qib 2
  • 2nd Grade Team

    Welcome to 2nd grade!  There are four classrooms.  Ms. Belle and Ms. Poua teaches in the Hmong Studies classrooms.  Ms. Malinda and Mrs. Xiong teaches in the Hmong Dual Language classrooms. We all teach reading, writing, math, social studies, and English and Hmong phonics/skills. We also cover social emotional skills in our classes, too.  We look forward to collaborating with staff and parents to provide a great learning experience for our students.

    Nyob zoo txais tos koj rau Qib 2! Peb muaj plaub chav rau qib 2.  Ms. Belle thiab Ms. Poua (Phuab) qhia sab qhia ntawv Askiv.  XF Malinda thiab XH Xyooj qhia sab qhia ob hom lus (lus Hmoob thiab lus Askiv).  Tiam sis peb sawv daws qhia kev kawm rau nyeem ntawv, sau ntawv, leb, keeb kwm, thiab ntawv thiab lus Hmoob thiab ntawv thiab lus Askiv.  Tsis tag li no xwb, peb kuj qhia kev sib hwm thiab kev noj qab nyob zooPeb cia siab thiab txais tos kev sib koom tes nrog cov xib fwb thiab niam txiv sawv daws los pab txhawb kev kawm rau peb cov tub ntxhais txawj ntse.  

Second Grade Links

  • Click on button Second Grade Links