Welcome to 2nd Grade/ Nyob Zoo Zoo Siab Tos Txais Koj Rau Qib 2
  •  

    Welcome to 2nd grade!  There are five classrooms.  Mrs. Chang and Ms. Kay teaches the Hmong Studies classrooms.  XF. Malinda, XF. Mee Kong, and XH. Xiong teaches the Hmong Dual Language classrooms. Ms. Bao Lue, Ms. Pang Bee and Ms. Ortiz also works with our classes as they support English Language students. Some subjects we teach include reading, writing, math, social studies, and English and Hmong phonics/skills.We also cover social-emotional skills in our classes, too.   We look forward to collaborating with staff and parents to provide a great learning experience for our students.

     

    Nyob zoo! Zoo siab tos txais koj rau Qib 2! Peb muaj tsib chav qhia qib ob.  Mrs. Chang thiab Ms. Kay qhia sab ntawv Askiv.  XF. Malinda, XF. Mim Koo thiab XH. Xyooj qhia sab Ob Hom Lus (lus Hmoob thiab lus Askiv).  XF. Npauj Lwg, XF. Paaj Npib thiab XH. Ortiz qhia ntawv nrog qib ob thiab.  Lawv txhawb thiab qhia ntawv rau cov tub ntxhais uas txawj hais ob hom lus.  Ib co kev kawm ua peb qhia yog nyeem ntawv, sau ntawv, leb, keeb kwm, thiab ntawv thiab lus Hmoob thiab ntawv thiab lus Askiv.  Tsis tag li no xwb, peb kuj qhia kev sib hwm thiab kev noj qab nyob zooPeb cia siab thiab txais tos kev sib koom tes nrog cov xib fwb thiab niam txiv sawv daws los pab txhawb kev kawm rau peb cov tub ntxhais txawj ntse.  

Second Grade Links

  • Click on button Second Grade Links