Welcome to Third Grade

 • The third grade team at Phalen Lake has five classrooms. We have two Hmong Studies classrooms and three Hmong Dual Language classrooms. In our Hmong Studies classrooms, our learning is done in English throughout the day. Our Hmong Dual Language classrooms use both the Hmong and English languages during the school day.

  Our goal for our students is to develop a love of learning and an excitement to explore the world around them. We provide students with a safe and engaging learning environment which allows them to grow into confident world citizens.  Students learn reading, writing, mathematics and social studies. They meet in small groups with teachers so that their individual needs are met.  

  Please feel free to contact us with any questions. 

  Nyob rau hauv Phalen Lake, peb muaj tsib chav uas qhia qib peb.  Peb muaj ob tug xib fwb qhia Hmong Studies, uas yog hais lus As Kiv xwb. Txuas ntxiv mus, peb muaj peb tug xib fwb qhia lus Hmoob thiab As Kiv ua ke.

  Peb lub hom phiaj rau txhua tus me nyuam yog kom muaj kev mob siab rau txoj kawm ntawv.  Peb yuav pab cov me nyuam kom lawv loj hlob thiab yuav ua ib tug pej xeem uas zoo rau lub ntiaj teb.  Cov tub ntxhais kawm ntawv, kawm nyeem ntawv, sau ntawv, ua leb thiab kawm txog keeb kwm txhua hnub.  Cov xib fwb muab cov me nyuam faib ua ob peb pab pawg kom qhia tau meej dua rau cov tub ntxhais kawm.

   

   

Third Grade Sites

 • links