Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Xib Fwb Paaj Sua

Nyob Zoo!

Kuv yog Xib Fwb Paaj Sua.  Kuv moog kawm ntawv tau kuv dlaim ntawv Unified Early Childhood Studies lug qha ntawv tsua cov miv nyuas ua nyas quav yug moog tsua qeb 3.  Qhov kuv nyam tshaaj plaws yog ntaus npaas hab tsug kuv tsev neeg nyob ua ke. Kuv muaj plaub tug miv nyuas.

Contact:  

(651) 293-8935

pangshoua.vang@spps.org